Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1282 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-25
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1282 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 120                — 9363 —                Poz. 1282


1282

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 września 2001 r. w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa rodzaje służb radiokomunikacyjnych prowadzących nasłuch radiowy na międzynarodowych częstotliwościach przeznaczonych do odbioru sygnałów o niebezpieczeństwie, zasady i sposób jego prowadzenia oraz przekazywania do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego, zwanego dalej „MRCK”, odebranych zawiadomień o niebezpieczeństwie. § 2.

1. Do odbioru sygnałów o niebezpieczeństwie nadawanych z polskich obszarów morskich służą brzegowe stacje radiowe następujących naziemnych i satelitarnych służb radiokomunikacyjnych:

1) służby radiokomunikacyjnej wykorzystującej satelity geostacjonarne Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT),

2) morskiej służby ruchomej w pasmach częstotliwości między 156 MHz a 174 MHz oraz w pasmach częstotliwości między 1605 kHz a 4000 kHz.

2. Brzegowymi stacjami radiowymi służb radiokomunikacyjnych, o których mowa w ust. 1, są:

1) naziemne stacje brzegowe — w przypadku służby określonej w ust. 1 pkt 1,

2) stacje nadbrzeżne — w przypadku pozostałych służb radiokomunikacyjnych. §

3. Naziemna stacja brzegowa odpowiedzialna za nasłuch w Âwiatowym Morskim Systemie Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa, zwanym dalej „GMDSS”, utrzymuje ciągły, automatyczny nasłuch sygnałów o niebezpieczeństwie, retransmitowanych przez stacje satelitarne. § 4.

1. Naziemne stacje brzegowe odpowiedzialne za nasłuch w GMDSS utrzymują ciągły, automatyczny nasłuch sygnałów cyfrowego selektywnego wywołania na następujących częstotliwościach:

1) dla Obszaru morza A1 na kanale 70 VHF na częstotliwości 156,525 MHz,

2) dla Obszaru morza A2 na częstotliwości pośredniofalowej 2187,5 kHz oraz 2174,5 kHz.

2. Stacje nadbrzeżne utrzymują ciągły nasłuch na częstotliwościach wymienionych w ust. 1 oraz do dnia 1 lutego 2005 r. prowadzą nasłuch foniczny na następujących międzynarodowych, radiowych częstotliwościach niebezpieczeństwa:

1) radiotelefonicznej pośredniofalowej na częstotliwości 2182 kHz,

2) radiotelefonicznej w paśmie VHF na kanale 16, na częstotliwości 156,800 MHz. §

5. Nasłuch oraz potwierdzanie odbioru sygnału o niebezpieczeństwie jest prowadzony zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, stanowiącym dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 35, poz. 196). § 6.

1. Sygnały o niebezpieczeństwie odebrane przez prowadzące nasłuch brzegowe stacje radiowe są niezwłocznie przekazywane do MRCK.

2. Przekazywanie sygnałów o niebezpieczeństwie do MRCK, odebranych przez stacje brzegowe odpowiedzialne za nasłuch w GMDSS, odbywa się w sposób automatyczny z wykorzystaniem niekomutowanych łączy telekomunikacyjnych.

3. Informacje o sygnałach o niebezpieczeństwie odebranych na częstotliwościach wymienionych w § 4 ust. 2 stacje nadbrzeżne niezwłocznie przekazują do MRCK z wykorzystaniem niekomutowanych łączy telekomunikacyjnych. §

7. Jednostki realizujące nasłuchy, o których mowa w § 3 i 4, uzgadniają z dyrektorem Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa szczegółowe procedury przekazywania do MRCK odebranych sygnałów o niebezpieczeństwie oraz informacji o tych sygnałach. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1282 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1288 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1287 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z bankami środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na własne mieszkanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1286 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z tytułu przekazywania Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na remonty budynków mieszkalnych oraz informacji składanych przez ten Bank.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1293 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2001 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1296 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 października 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1294 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1295 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1292 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1291 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1290 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1289 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokości wynagrodzenia ich członków oraz innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1299 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1298 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1285 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1284 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie rodzin zastępczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1283 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1297 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1281 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1280 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także sposobu rozliczeń z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1279 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym sposobu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.