Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1287 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z bankami środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na własne mieszkanie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-11
Data wejscia w życie:2001-11-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1287 z 2001


Strona 1 z 11

Dziennik Ustaw Nr 120                — 9376 —                Poz. 1287


1287

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z bankami środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na własne mieszkanie. Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie (Dz. U. Nr 74, poz. 784) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie reguluje szczegółowe zasady i tryb dokonywania rozliczeń środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na własne mieszkanie przez:

1) banki, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, oraz przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który podpisał umowę z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie, zwane dalej „bankami”,

2) Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK”.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „ustawie”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie. § 2.

1. Banki sporządzają zapotrzebowanie na środki na dopłaty na dany miesiąc, wykazując w nim przewidywaną kwotę dopłat do oprocentowania kredytów już udzielonych i przewidywaną kwotę dopłat do oprocentowania kredytów planowanych do udzielenia, do których pierwsze dopłaty będą stosowane w miesiącu, którego dotyczy zapotrzebowanie. Banki przekazują zapotrzebowanie BGK.

2. W przypadku gdy kredyt jest spłacany kwartalnie, zapotrzebowanie banku na środki na dopłaty na miesiąc kończący dany kwartał obejmuje dopłaty dotyczące tego kwartału.

3. BGK, na podstawie zapotrzebowań, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządza zbiorcze zapotrzebowanie na środki na dopłaty na dany miesiąc, wykazując w nim przewidywaną kwotę dopłat do oprocentowania kredytów już udzielonych i przewidywaną kwotę dopłat do oprocentowania kredytów planowanych do udzielenia, do których pierwsze dopłaty będą stosowane w miesiącu, którego dotyczy zbiorcze zapotrzebowanie. Kwota wynikająca ze zbiorczego zapotrzebowania na środki na dopłaty na dany miesiąc, sporządzonego przez BGK, nie może być wyższa od łącznej kwoty zapotrzebowań na ten miesiąc, zgłoszonych przez banki. BGK pomniejsza kwotę zbiorczego zapotrzebowania na środki na dopłaty o przewidywaną kwotę odsetek naliczonych za dany miesiąc od środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy.

4. BGK przekazuje Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, zwanemu dalej „Prezesem Urzędu”, zbiorcze zapotrzebowanie na środki na dopłaty na dany miesiąc, o którym mowa w ust. 3, w terminie do 14 dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc.

5. BGK przekazuje Prezesowi Urzędu, w terminie do 25 dnia danego miesiąca, informację o: a) zwróconej przez banki łącznej kwocie dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 4 pkt 1 i 5 ustawy, według stanu na dzień sporządzenia informacji, b) kwocie niewykorzystanych środków na dopłaty otrzymanych za miesiąc poprzedni. § 3.

1. Prezes Urzędu przekazuje BGK, w terminie do końca miesiąca, środki na dopłaty na dany miesiąc, w kwocie określonej w zbiorczym zapotrzebowaniu, o którym mowa w § 2 ust. 3, pomniejszonej o kwoty wynikające z informacji BGK, o której mowa w § 2 ust. 5, z zastrzeżeniem § 5 ust.

4. Ârodki na dopłaty za grudzień każdego roku Prezes Urzędu przekazuje BGK w terminie do dnia 10 stycznia następnego roku.

2. Otrzymane od Prezesa Urzędu środki na dopłaty, o których mowa w ust. 1, BGK przekazuje bankom w kwotach wynikających z rozliczeń, o których mowa w § 4 ust. 1, albo w kwotach niższych, jeżeli środki te okażą się niewystarczające do pełnego sfinansowania dopłat wynikających z tych rozliczeń.

3. Jeżeli Prezes Urzędu przekazał BGK środki przeznaczone na dopłaty na dany miesiąc po upływie terminów, o których mowa w ust. 1, a BGK po tych terminach wypłacił bankom należne dopłaty z własnych środków, BGK przysługują odsetki za okres od dnia wypłacenia bankom przez BGK środków własnych na dopłaty za dany miesiąc do dnia przekazania BGK środków na dopłaty za ten miesiąc przez Prezesa Urzędu, naliczone według średniej ważonej stopy oprocentowania, po jakiej BGK pozyskał środki na rynku międzybankowym w terminach wypłat bankom środków na dopłaty. Do naliczenia odsetek przyjmuje się kwotę dopłat wypłaconą przez BGK z własnych środków, jednak nie wyższą niż ujęta w zbiorczym zapotrzebowaniu, o którym mowa w § 2 ust.

3. § 4.

1. Banki sporządzają i przekazują BGK rozliczenie środków na dopłaty za dany miesiąc.

2. BGK, na podstawie rozliczeń, o których mowa w ust. 1, sporządza zbiorcze rozliczenie środków na do-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1287 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1288 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1286 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z tytułu przekazywania Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na remonty budynków mieszkalnych oraz informacji składanych przez ten Bank.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1293 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2001 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1296 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 października 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1294 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1295 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1292 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1291 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1290 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1289 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokości wynagrodzenia ich członków oraz innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1299 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1298 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1285 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1284 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie rodzin zastępczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1283 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1297 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1282 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1281 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1280 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także sposobu rozliczeń z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1279 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym sposobu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-19 poz. 956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z tytułu dopłat ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi oraz prowizji przysługującej Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu tych rozliczeń.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-11 poz. 1286

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z tytułu przekazywania Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na remonty budynków mieszkalnych oraz informacji składanych przez ten Bank.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-04 poz. 243

  Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-05 poz. 480

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielonych spółkom przemysłowego potencjału obronnego.

 • Dziennik Ustaw z 1996-10-24 poz. 719

  Ustawa z dnia 24 października 1996 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.