Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 821 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-16
Data wejscia w życie:2001-08-12
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 821 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 77                — 5756 —                Poz. 821


821

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych. Na podstawie art. 765 § 2 pkt 3 i art. 811 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) przypadki, w których Urząd Ochrony Państwa powinien udzielić komornikowi pomocy, oraz przypadki i miejsca, w których jest wymagana asysta Urzędu Ochrony Państwa, zwanego dalej „UOP”,

2) sposób udzielania pomocy lub asystowania UOP przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych,

3) tryb występowania przez komornika do UOP o udzielenie pomocy lub asysty oraz wymagane dokumenty,

4) sposób dokumentowania wykonanych, przy pomocy lub w asyście UOP, czynności egzekucyjnych,

5) sposób rozliczania kosztów czynności egzekucyjnych wykonanych przy pomocy lub w asyście UOP. §

2. UOP udziela komornikowi pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, jeżeli w toku wykonywania tych czynności, niezależnie od miejsca ich przeprowadzania, komornik natrafi na opór funkcjonariusza UOP, który uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie egzekucji, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że komornik na taki opór natrafi. § 3.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej UOP, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia egzekucji, zwany dalej „kierownikiem jednostki”, udziela komornikowi pomocy po otrzymaniu, co najmniej 7 dni przed terminem czynności egzekucyjnych, pisemnego wezwania do udzielenia pomocy oraz sporządzonego przez komornika odpisu tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest przeprowadzana egzekucja.

2. W pilnych przypadkach, zwłaszcza gdy zwłoka groziłaby udaremnieniem egzekucji, udzielenie pomocy może nastąpić także na ustne wezwanie komornika. W takim przypadku kierownik jednostki, nie wstrzymując udzielenia pomocy, żąda okazania tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja, a także nadesłania, w terminie do 7 dni po zakończeniu czynności egzekucyjnych, potwierdzenia wezwania, o którym mowa w ust. 1, na piśmie wraz ze sporządzonym przez komornika odpisem tytułu wykonawczego. § 4.

1. Pomoc, o której mowa w § 2, polega na umożliwieniu przeprowadzenia czynności egzekucyjnych, w szczególności przez zapewnienie:

1) dostępu do miejsca, w którym mają być one wykonywane,

2) porządku w miejscu przeprowadzania egzekucji,

3) osobistego bezpieczeństwa komornikowi i uczestnikom postępowania egzekucyjnego.

2. Funkcjonariusz UOP wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1, z poszanowaniem godności osób biorących udział w czynnościach egzekucyjnych. § 5.

1. Do udzielenia pomocy kierownik jednostki wyznacza funkcjonariusza UOP w stopniu nie niższym od stopnia służbowego funkcjonariusza UOP, przeciwko któremu są wykonywane czynności egzekucyjne.

2. Udzielenie pomocy następuje w terminie wyznaczonym w wezwaniu lub w innym terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki. § 6.

1. Funkcjonariusz UOP udzielający pomocy nie jest uprawniony do badania, czy egzekucja jest zasadna i celowa, ani też dokonywania jakichkolwiek czynności wykraczających poza zakres udzielanej pomocy.

2. W razie wątpliwości funkcjonariusz UOP udzielający pomocy powinien wyjaśnić, czy komornik jest uprawniony do przeprowadzania egzekucji; w tym celu może on żądać okazania właściwego dokumentu, a zwłaszcza legitymacji służbowej. §

7. Z przebiegu czynności, o których mowa w § 4, funkcjonariusz UOP sporządza notatkę służbową zawierającą określenie terminu, miejsca i rodzaju prowadzonej egzekucji, imię i nazwisko osoby, przeciwko której egzekucja była skierowana, imię i nazwisko komornika, a także opis czynności egzekucyjnych wykonanych przy pomocy UOP. Notatkę przedstawia kierownikowi jednostki, o którym mowa w § 3 ust. 1.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 821 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 824 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 830 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy emerytalnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy emerytalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 823 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie nadania statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 822 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 820 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności warunkujących wydanie certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej, urządzenia lub narzędzia kryptograficznego oraz za wydanie tych certyfikatów.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 829 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 828 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad etykietowania i wydawania etykiet urzędowych oraz rodzajów opakowań materiału siewnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 825 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 831 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 827 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 200 1 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 826 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 819 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa, udzielania dotacji gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy, zwrotu gminie kosztów poniesionych na pokrycie remontów lub adaptacji lokali mieszkalnych dla repatriantów oraz wzorów wniosków o udzielenie gminie dotacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 818 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 817 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 816 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie warunków zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 815 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-08 poz. 106

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-26 poz. 1203

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie udzielenia pomocy i asystowania komornikowi przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-26 poz. 469

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-16 poz. 822

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 75

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy i asystowania przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.