Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1056 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy sporządzony na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia poza teren, do którego jednostka organizacyjna eksploatująca instalację mogącą spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska posiada tytuł prawny.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-16
Data wejscia w życie:2001-09-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1056 z 2001


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 97                — 7191 —                Poz. 1056


1056

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczny sporządzony na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia poza teren, do którego jednostka organizacyjna eksploatująca instalację mogącą spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska posiada tytuł prawny. Na podstawie art. 105a ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718 i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452, Nr 45, poz. 497, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 764, Nr 76, poz. 811 i Nr 84, poz. 907) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się wymagania planu operacyjno-ratowniczego sporządzonego na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia poza teren, do którego jednostka organizacyjna eksploatująca instalację mogącą spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska posiada tytuł prawny, stanowiące załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: w z. H. Ogryczak

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. (poz. 1056)

WYMAGANIA PLANU OPERACYJNO-RATOWNICZEGO SPORZĄDZONEGO NA WYPADEK WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNEGO ZAGRO˚ENIA POZA TEREN, DO KTÓREGO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA EKSPLOATUJĄCA INSTALACJ¢ MOGĄCĄ SPOWODOWAå NADZWYCZAJNE ZAGRO˚ENIE ÂRODOWISKA POSIADA TYTUŁ PRAWNY

1. Informacje dotyczące lokalizacji i działalności jednostki organizacyjnej. 1.1. Nazwa jednostki organizacyjnej. 1.2. Adres, numer telefonu. 1.3. Charakter działalności (produkcja, magazynowanie, laboratorium itp.) 1.4. Właściwa miejscowo komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (adres, numer telefonu, numer faksu). 1.5. Wykaz osób funkcyjnych kierownictwa zakładu, w tym osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zakładu, oraz procedury ich powiadamiania o nadzwyczajnym zagrożeniu. 1.6. Wewnętrzne systemy monitoringu, alarmowania, sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy. 1.7. Maksymalne zapasy magazynowe niebezpiecznych substancji chemicznych z podziałem na klasy ADR.

2. Elementy oceny ryzyka wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. 2.1. Informacje dotyczące niebezpiecznych urządzeń i procesów. 2.2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa przyległych terenów. 2.2.1. Ocena występujących zagrożeń, prognozy ich rozwoju oraz potencjalnych skutków. 2.2.2. Scenariusze awaryjne oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia. 2.2.3. Opis technicznych i organizacyjnych środków zapobiegania i minimalizacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska wraz z oceną ich skuteczności. 2.3. Wybrane elementy kart charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych określające: — rodzaje występujących na terenie jednostki organizacyjnej materiałów niebezpiecznych i wywoływanych przez nie zagrożeń, — rodzaje środków gaśniczych możliwych do wykorzystania, — rodzaje środków ochrony indywidualnej niezbędnych dla prowadzenia działań ratowniczych, — rodzaje sprzętu ratowniczego, niezbędnego dla uzyskania pełnej skuteczności prowadzonych działań.

3. Procedury uruchamiania planu operacyjno-ratowniczego. 3.1. Tabela — wykaz osób upoważnionych do uruchamiania planu operacyjno-ratowniczego.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1056 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1064 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zgłaszania podjęcia lub zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz trybu przekazywania tych zgłoszeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1062 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1061 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1054 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1060 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1059 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie urzędów celnych, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1058 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport bezpieczeństwa, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1057 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1053 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odpłatności za kontrolne badania antydopingowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1063 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1055 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1052 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1051 z 2001

  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1050 z 2001

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-16 poz. 1057

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-16 poz. 1058

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport bezpieczeństwa, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-13 poz. 970

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-23 poz. 1632

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego.

 • Dziennik Ustaw z 2008-04-01 poz. 342


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.