Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1061 z 2001 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-27
Data wejscia w życie:2001-09-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1061 z 2001 - Strona 2


Strona 2 z 5

Dziennik Ustaw Nr 97                — 7203 —                Poz. 1061


z kierunkami użytkowania zgłoszonymi przez hodowcę. Rozdział 3 Szczegółowe zasady ustalania stawek wynagrodzeń kwalifikatorów i próbobiorców oraz stawki opłat za ocenę materiału siewnego § 7.

1. Podstawą do ustalania wysokości wynagrodzeń kwalifikatorów i próbobiorców za ocenę polową, ocenę cech zewnętrznych materiału siewnego przeznaczonego na eksport i za pobieranie próbek materiału siewnego do oceny są:

1) średnie stawki wynagrodzenia za godzinę pracy, uzyskiwane przez inspektorów nasiennictwa Inspekcji Nasiennej,

2) średni czas pracy niezbędny do: a) przeprowadzenia lustracji upraw nasiennych lub b) dokonania oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka, bulw, kłączy, cebul i sadzonek oraz materiału szkółkarskiego drzew i krzewów, a także podkładek i zrazów, lub c) pobrania próbki materiału siewnego,

3) średni koszt przejazdu do miejsca wykonywania czynności.

2. Wynagrodzenie za ocenę polową i za ocenę cech zewnętrznych materiału siewnego przeznaczonego na eksport wypłacają wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Nasiennej, a wynagrodzenie za pobieranie próbek materiału siewnego wypłaca zlecający wykonanie tych czynności.

3. Podstawę do ustalania stawek opłat za ocenę materiału siewnego stanowi ogólny koszt tej oceny.

4. Stawki opłat za ocenę materiału siewnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. Rozdział 4 Przepisy końcowe §

8. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie (Dz. U. Nr 50, poz. 217, z 1997 r. Nr 34, poz. 212 i z 1999 r. Nr 6, poz. 45). §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2001 r. (poz. 1061)

Załącznik nr 1

STAWKI OPŁAT REJESTROWYCH I OPŁAT ZA OCHRON¢

1. Stawki opłat rejestrowych i opłat za ochronę, odnoszące się do wszystkich roślin uprawnych, wynoszą:

1) za zgłoszenie odmiany do rejestru lub o przyznanie wyłącznego prawa — 500 zł,

2) za wpisanie odmiany do rejestru — 200 zł,

3) za zgłoszenie przedłużenia ważności wpisu odmiany w rejestrze — 500 zł, Lp. 1 Rodzaj opłaty I za każdy rok badania odrębności, wyrównania i trwałości odmiany przed wpisaniem do rejestru lub przyznaniem wyłącznego prawa za każdy rok utrzymywania odmiany w księdze: a) przez pierwszych 5 lat b) w dalszych latach za każdy rok badania do oceny wartości gospodarczej odmiany przed wpisaniem do rejestru za każdy rok utrzymywania odmiany w rejestrze: a) przez pierwszych pięć lat b) w dalszych latach II III IV V

4) za przedłużenie okresu ważności wpisu odmiany w rejestrze — 200 zł,

5) za przyznanie wyłącznego prawa — 100 zł.

2. Stawki opłat rejestrowych i opłat za ochronę, odnoszące się do wszystkich grup roślin uprawnych wymienionych w ust. 3, wynoszą w złotych: Grupa roślin uprawnych

700 140 280 2 000 400 800

650 130 260 1 800 360 720

600 120 240 1 600 320 640

550 110 220 1 300 260 520

500 100 200 1 000 200 400

2

3 4

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1061 z 2001 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1064 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zgłaszania podjęcia lub zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz trybu przekazywania tych zgłoszeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1062 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1054 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1060 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1059 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie urzędów celnych, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1058 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport bezpieczeństwa, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1057 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1056 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy sporządzony na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia poza teren, do którego jednostka organizacyjna eksploatująca instalację mogącą spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska posiada tytuł prawny.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1053 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odpłatności za kontrolne badania antydopingowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1063 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1055 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1052 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1051 z 2001

  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1050 z 2001

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.

porady prawne online

Porady prawne

 • Szkoda w mieniu pracodawcy z błędu księgowej

  Stwierdzono w placówce błędne wypłaty wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i ekwiwalentów za urlop, wynikające z błędów księgowej. Niektóre na niekorzyść pracownika, (...)

 • Wynagrodzenie ławników

  Jaki zwrot kosztów przysługuje ławnikowi sądowemu za sesję 7 godzinną jeśli na co dzień ławnik prowadzi własną działalność gospodarczą?

 • Przechowywanie dokumentów - umowy cywilnoprawne

  Firma A zatrudnia Zleceniobiorców od 2003 roku do chwili obecnej. W przeciągu lat zawierała z nimi umowy zlecenia w formie ustnej jak i w formie pisemnej. Do tych dwóch (...)

 • Definicja zarachowania kosztów

  W art. 22 ust. 5 updof użyto sformułowania, koszty uzyskania, które zostały zarachowane. Jak należy, w odniesieniu do powyższego przepisu, definiować pojęcie, zarachowanie (...)

 • Waloryzacja wynagrodzenia pracowników

  Czy zapis w zakładowym układzie zbiorowym pracy spółki akcyjnej o brzmieniu " Stawki wynagrodzenia zasadniczego określone niniejszą tabelą podlegają corocznej waloryzacji (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-22 poz. 681

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-20 poz. 1611

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-24 poz. 635

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-01 poz. 518

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie zwolnienia z opłat niektórych rodzajów przewozów wykonywanych w międzynarodowym transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1459

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Funduszu Zdrowia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.