Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1061 z 2001 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-27
Data wejscia w życie:2001-09-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1061 z 2001 - Strona 4


Strona 4 z 5

Dziennik Ustaw Nr 97 c) za oznaczenia w mieszance nasiennej: — zawartości nasion czystych                — 7205 —                Poz. 1061


sadzonek lub plantacji podkładek generatywnych o powierzchni: — do 0,2 ha — od 0,2 ha do 0,5 ha — 40,00 zł, — 61,00 zł,

— 14,00 zł,

— składu mieszanki i procentowego udziału poszczególnych składników oraz zdolności kiełkowania mieszanki, za każde oznaczenie każdego składnika — 11,00 zł, d) za oznaczenia specjalne w próbce średniej: — zawartości kwasu erukowego albo glukozynolanów — żywotności nasion metodą biochemiczną — ploidalności nasion lub tożsamości i czystości odmianowej metodą elektroforezy — porażenia nasion chorobami wymagającego odrębnych badań e) za oznaczenia cech jakościowych dokonywanych w oparciu o próbki jednostkowe, za badanie każdej próbki — 107,00 zł, — 50,00 zł,

— za każde następne całe lub rozpoczęte 0,5 ha — 12,50 zł, c) za każdą lustrację plantacji sadzonek truskawek, malin i poziomek o powierzchni: — do 0,2 ha — od 0,2 ha do 0,5 ha — 31,00 zł, — 46,00 zł,

— za każde następne całe lub rozpoczęte 0,5 ha — 9,00 zł, — 107,00 zł,

2) za ocenę polową materiału wyjściowego do produkcji szkółkarskiej: a) za każdą lustrację sadu matecznego do pozyskiwania nasion i zrazów, plantacji matecznej podkładek przeznaczonych do rozmnażania w szkółkach oraz szkółek drzew owocowych przeznaczonych do zakładania sadów zraźnikowych o powierzchni: — do 0,2 ha — od 0,2 ha do 0,5 ha — 76,00 zł, — 92,00 zł,

— 41,00 zł,

— 5,50 zł;

za wszystkie oznaczenia wymienione w lit. a)—e) dokonywane na nasionach zaprawianych — opłaty zwiększa się o 50% stawki,

6) za ocenę cech zewnętrznych jednej partii sadzeniaków ziemniaka lub sadzonek innych roślin przeznaczonych na eksport

— za każde następne całe lub rozpoczęte 0,5 ha — 18,50 zł, — 21,50 zł, b) za każdą lustrację plantacji matecznej krzewów jagodowych przeznaczonych do produkcji sadzonek oraz szkółki krzewów jagodowych przeznaczonych do zakładania mateczników reprodukcyjnych o powierzchni: — do 0,2 ha — od 0,2 ha do 0,5 ha — 61,00 zł, — 76,00 zł,

7) za ocenę weryfikacyjną 100 bulw sadzeniaków ziemniaka, przeprowadzoną: — metodą próby oczkowej — testem serologicznym, biologicznym lub barwnym — testem Elisa — 40,00 zł, — 18,00 zł, — 61,00 zł.

— za każde następne całe lub rozpoczęte 0,5 ha — 15,50 zł, c) za każdą lustrację plantacji matecznej sadzonek truskawek, malin i poziomek stanowiących pierwsze rozmnożenie materiałów hodowlanych o powierzchni: — do 0,2 ha — od 0,2 ha do 0,5 ha — 46,00 zł, — 61,00 zł,

2. Opłaty za ocenę materiału szkółkarskiego:

1) za ocenę polową materiału szkółkarskiego: a) za każdą lustrację szkółki drzew owocowych lub plantacji podkładek wegetatywnych o powierzchni: — do 0,2 ha — od 0,2 ha do 0,5 ha — za każde następne całe lub rozpoczęte 0,5 ha — 52,00 zł, — 61,00 zł, — 15,50 zł,

— za każde następne całe lub rozpoczęte 0,5 ha — 12,50 zł,

3) za ocenę laboratoryjną materiału szkółkarskiego: a) za każdą próbę przebadaną testem biologicznym:

b) za każdą lustrację szkółki krzewów jagodowych, plantacji krzewów przeznaczonych do produkcji

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1061 z 2001 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1064 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zgłaszania podjęcia lub zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz trybu przekazywania tych zgłoszeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1062 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1054 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1060 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1059 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie urzędów celnych, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1058 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport bezpieczeństwa, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1057 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1056 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy sporządzony na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia poza teren, do którego jednostka organizacyjna eksploatująca instalację mogącą spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska posiada tytuł prawny.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1053 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odpłatności za kontrolne badania antydopingowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1063 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1055 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1052 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1051 z 2001

  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1050 z 2001

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.

porady prawne online

Porady prawne

 • Szkoda w mieniu pracodawcy z błędu księgowej

  Stwierdzono w placówce błędne wypłaty wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i ekwiwalentów za urlop, wynikające z błędów księgowej. Niektóre na niekorzyść pracownika, (...)

 • Wynagrodzenie ławników

  Jaki zwrot kosztów przysługuje ławnikowi sądowemu za sesję 7 godzinną jeśli na co dzień ławnik prowadzi własną działalność gospodarczą?

 • Przechowywanie dokumentów - umowy cywilnoprawne

  Firma A zatrudnia Zleceniobiorców od 2003 roku do chwili obecnej. W przeciągu lat zawierała z nimi umowy zlecenia w formie ustnej jak i w formie pisemnej. Do tych dwóch (...)

 • Definicja zarachowania kosztów

  W art. 22 ust. 5 updof użyto sformułowania, koszty uzyskania, które zostały zarachowane. Jak należy, w odniesieniu do powyższego przepisu, definiować pojęcie, zarachowanie (...)

 • Waloryzacja wynagrodzenia pracowników

  Czy zapis w zakładowym układzie zbiorowym pracy spółki akcyjnej o brzmieniu " Stawki wynagrodzenia zasadniczego określone niniejszą tabelą podlegają corocznej waloryzacji (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-22 poz. 681

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-20 poz. 1611

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-24 poz. 635

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-01 poz. 518

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie zwolnienia z opłat niektórych rodzajów przewozów wykonywanych w międzynarodowym transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1459

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Funduszu Zdrowia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.