Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-01-08
Data wydania:2001-12-18
Data wejscia w życie:2002-01-23
Data obowiązywania:2002-01-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 1                — 11 —                Poz. 4


4

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób zniesienia niektórych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, a także wskazuje ogólny kierunek działalności tej Szkoły. §

2. Z dniem 30 września 2002 r. znosi się:

1) Wyższą Szkołę Oficerską im. Stefana Czarnieckiego,

2) Wyższą Szkołę Oficerską im. gen. Józefa Bema. §

3. Z dniem 1 października 2002 r. przekształca się Wyższą Szkołę Oficerską im. Tadeusza Kościuszki w Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu. § 4.

1. Z dniem 1 października 2002 r. mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki staje się mieniem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

2. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, z dniem 1 października 2002 r., przejmuje prawa i zobowiązania Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki. § 5.

1. Z dniem 1 października 2002 r.:

1) pracownicy zatrudnieni w Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki stają się pracownikaPrezes Rady Ministrów: L. Miller mi Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu,

2) słuchacze szkół, o których mowa w § 2, i Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki stają się słuchaczami Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

2. Sposób przeniesienia żołnierzy zawodowych pełniących czynną służbę wojskową w szkołach, o których mowa w § 2, i Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki na inne stanowiska służbowe regulują odrębne przepisy. §

6. Ogólnym kierunkiem działalności Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu jest kształcenie wysoko kwalifikowanych oficerów na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla wojsk lądowych, wychowanie w duchu pokoju i patriotyzmu, a także prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk wojskowych oraz technicznych i humanistycznych, przydatnych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. §

7. Z dniem 30 września 2002 r. tracą moc § 2 ust. 1 pkt 1—3 i ust. 2 pkt 1—3 oraz § 3 ust. 1—3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie zniesienia dotychczasowych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia wyższych szkół oficerskich (Dz. U. Nr 71, poz. 311). §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 18 z 20022002-01-08

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2002 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 17 z 20022002-01-08

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 16 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie opłat pobieranych w kraju od cudzoziemców za wydanie dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 15 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie rejestrów danych prowadzonych w sprawach obywatelstwa polskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 14 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie warunków hodowli i przechowywania organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania, przeznaczonych do celów naukowo-badawczych lub do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin uprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 13 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 12 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 11 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie dopuszczenia w 2002 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 10 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 9 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych informacji dotyczących papierosów oznaczonych cenami detalicznymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 8 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 6 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa oraz uzyskanych w Państwowej Straży Pożarnej ze stopniami funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uznania miasta Supraśl za uzdrowisko.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 20022002-01-08

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 20022002-01-08

  Ustawa z dnia 29 listopada 2001 r. o ratyfikacji Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Rachunkowość w szkole wyższej

  Jakie akty prawne regulują prowadzenie księgowości szkół wyższych ? Kto zatwierdza sprawozdania finansowe szkół wyższych?

 • Absolwent szkoły wyższej a służba wojskowa

  Otrzymałem z Wojskowej Komendy Uzupełnień wezwanie do przedstawienia dyplomu ukończenia studiów licencjackich. Czy po jego okazaniu zostanę automatycznie przeniesiony (...)

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Jak obliczyć okres pracy

  Pracownik ukończył w 2000 roku szkołę średnią. W styczniu 2001 został zatrudniony na czas określony a następnie po 3 miesiącach okresu próbnego przedłużono mu (...)

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-20 poz. 872

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-11 poz. 1356

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbywania tej służby w 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-21 poz. 987

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 1999 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 1996-07-04 poz. 462

  Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie nazw niektórych wyższych szkół artystycznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-31 poz. 1504

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 2002 r. w sprawie zwalniania i powoływania do czynnej służby wojskowej w 2003 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.