Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 127 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-02-18
Data wydania:2002-01-24
Data wejscia w życie:2002-04-01
Data obowiązywania:2002-02-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 127 z 2002


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 13                — 779 —                Poz. 127


127

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania. Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554, Nr 110, poz. 715 i Nr 133, poz. 884, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 401, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 125, poz. 1366) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania (Dz. U. Nr 35, poz. 215 i z 1999 r. Nr 3, poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „oraz spreparowanych poroży zwierzyny”;

2) w § 4: a) po pkt 13 dodaje się pkt 13a i 13b w brzmieniu: „13a) zwierzynie grubej — rozumie się przez to zwierzynę płową, muflony i dziki, 13b) zwierzynie drobnej — rozumie się przez to zwierzynę niebędącą zwierzyną grubą,” b) pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) drapieżnikach — rozumie się przez to lisy, kuny leśne, kuny domowe, tchórze zwyczajne, jenoty i norki amerykańskie,”;

3) w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego — na polowaniu indywidualnym.”;

4) w § 6 w ust. 2 wyrazy „łosie, jelenie, daniele, sarny, muflony i dziki” zastępuje się wyrazami „zwierzynę grubą”;

5) § 13 i 14 otrzymują brzmienie: „§ 13.

1. Polowanie indywidualne jest wykonywane w celu pozyskania zwierzyny, której gatunek, liczbę sztuk oraz opis określa upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego, zwane dalej «upoważnieniem».

2. Upoważnienie jest drukiem ścisłego zarachowania i jest wydawane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla myśliwego oraz dla dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

3. Myśliwy, przekazując do punktu skupu tusze zwierzyny pozyskanej na polowaniu indywidualnym, okazuje egzemplarz upoważnienia osobie prowadzącej punkt skupu.

4. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 14.

1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego prowadzi książkę ewidencji, w której zamieszcza się następujące dane:

1) imię i nazwisko myśliwego wykonującego polowanie indywidualne,

2) miejsce wykonywania polowania indywidualnego w granicach obwodu łowieckiego,

3) datę oraz godzinę rozpoczęcia polowania indywidualnego,

4) datę oraz godzinę zakończenia polowania indywidualnego,

5) gatunek oraz płeć zwierzyny pozyskanej na polowaniu indywidualnym.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, myśliwy potwierdza w książce ewidencji własnoręcznym podpisem przed rozpoczęciem polowania indywidualnego.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, myśliwy potwierdza w książce ewidencji własnoręcznym podpisem niezwłocznie po zakończeniu polowania indywidualnego.

4. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego leśnego uzgadnia miejsce wyłożenia książki ewidencji z właściwym nadleśniczym.

5. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego polnego powiadamia właściwego nadleśniczego o miejscu wyłożenia książki ewidencji.”;

6) w § 32: a) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „w terminie 7 dni po zakończeniu polowania zbiorowego.”, b) dodaje się ust. 4—6 w brzmieniu: „4. Dla tusz zwierzyny pozyskanej na polowaniu zbiorowym nieprzeznaczonych na użytek własny myśliwego dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego wydaje świadectwo

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 127 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 126 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 125 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 124 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 123 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 122 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

porady prawne online

Porady prawne

 • Przynależność do koła łowieckiego

  Jestem członkiem koła łowieckiego oraz członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 6 lat. Obecnie, ze względów zdrowotnych, chciałbym zrezygnować z członkostwa w (...)

 • Znakowania wyrobów odzieżowych

  Tworzę ubiory w pojedynczych egzemplarzach, mające unikatowy charakter. Czy ciąży na mnie obowiązek ich oznakowania metką odzieżową? Jakie są wytyczne odnośnie metek (...)

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Urlop w dwóch zakładach pracy

  Pracowałem w firmie od 05/2002 do 10/2002 na 1/4 etatu (była to praca dodatkowa w stosunku do mojego podstawowego etatu 1/1 w innej firmie). Czy należy mi się urlop za (...)

 • Odprawa a ZUS

  Czy do kwoty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych wchodzą składki ZUS?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-06 poz. 889

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-29 poz. 1548

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

 • Komunikat UE z 2009-04-29 nr 98 poz. 12

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) NR 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania (...)

 • Komunikat UE z 2009-09-11 nr 217 poz. 10

  Ogłoszenie Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania (...)

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1809

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.