Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1183 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-05
Data wydania:2002-07-27
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-09-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1183 z 2002


©Kancelaria Sejmu

s. 1/16

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 172, poz. 1412.

Art. 1. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne:

1) prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

2) nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

3) wykonujące wolne zawody,

4) będące osobami duchownymi.”;

2) w art. 2: a) w ust. 1 po wyrazach „pozarolniczej działalności gospodarczej” dodaje się wyrazy „oraz osiągające przychody w związku z prowadzeniem działalności w zakresie wolnych zawodów”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie: „Art. 4.

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozpo22-10-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/16

rządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 42, poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 94) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,

2) działalność gastronomiczna - usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów,

3) działalność usługowa w zakresie handlu - sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników,

4) działalność wytwórcza - działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika,

5) towary - towary handlowe, surowce i materiały podstawowe, z tym że: a) towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym, b) surowcami i materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone, z tym że za surowce i materiały podstawowe nie uważa się paliw i olejów zużywanych w transporcie,

6) dowody zakupu - otrzymane faktury, rachunki, paragony, dowody wewnętrzne oraz opis otrzymanego towaru,

7) karty przychodów - indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników, prowadzone przez podatników dokonujących pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym,

8) podatek dochodowy na ogólnych zasadach - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany przy zastosowaniu podstawy obliczania podatku, o której mowa w art. 26 ustawy o podatku dochodowym, i skali, o której mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym,

9) księgi - księgi rachunkowe albo podatkową księgę przychodów i rozchodów, prowadzone na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 22-10-02

©Kancelaria Sejmu

s. 3/16

10) gospodarstwo rolne - gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

11) wolny zawód - pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście wyłącznie na rzecz osób fizycznych przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny,

12) pozarolnicza działalność gospodarcza - działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

2. Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

3. Do udokumentowania zakupu towarów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.”;

4) w art. 6: a) w ust. 1 po wyrazach „spółki cywilnej osób fizycznych,” dodaje się wyrazy „spółki jawnej osób fizycznych oraz spółki partnerskiej, której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód,” oraz wyraz „zwanej” zastępuje się wyrazem „zwanych”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również przychody osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej osiągane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.”, c) skreśla się ust. 2 i 3, d) w ust. 4 w pkt 1 w lit. a) i b) oraz w ust. 6 wyrazy „400 000 zł.” zastępuje się wyrazami „250 000 euro.”;

5) w art. 8: a) w ust. 1: - zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Przepisów rozdziału 2 nie stosuje się do podatników:”, - pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu: a) prowadzenia aptek, b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów), c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

22-10-02

©Kancelaria Sejmu

s. 4/16

d) prowadzenia działalności w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11, e) wykonywania usług pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 93.05), z wyjątkiem opieki doraźnej i robienia zakupów,”, - w pkt 4 po wyrazach „na podstawie odrębnych przepisów,” dodaje się wyrazy „z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,”, - pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej: a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem, b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,”, b) skreśla się ust. 4 i 5;

6) art. 9 otrzymuje brzmienie: „Art. 9.1. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy do urzędów skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

3. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia (wniosku), o którym mowa w ust. 1 lub w art. 29 ust. 1, podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

4. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania 22-10-02

©Kancelaria Sejmu

s. 5/16

w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio.”;

7) art. 10 otrzymuje brzmienie: „Art. 10. Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43, 46, 47a, 47b, 47c, 48 i 111 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.”;

8) w art. 11 w ust. 1 po wyrazach „w art. 6 ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”;

9) w art. 12: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

1) 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,

2) 17% przychodów, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. f),

3) 8,5%: a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, jeżeli wysokość przychodów w roku podatkowym nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 4 000 euro; od nadwyżki ponad tę kwotę od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie, ryczałt wynosi 20% przychodów, b) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5, c) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego, d) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu, e) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy, f) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym, g) przychodów, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, do których nie stosuje się 17% stawki ryczałtu,

4) 5,5%: a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, b) uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów, 22-10-02

©Kancelaria Sejmu

s. 6/16

5) 3,0% przychodów: a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, b) z działalności usługowej w zakresie handlu, c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług do klasy 01.42 - usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt (z wyjątkiem usług weterynaryjnych) i do klasy 85.20 - usługi weterynaryjne, d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów, e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym, f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej.”; b) w ust. 3 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 20% albo 17%, w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”, c) skreśla się ust. 4, d) dodaje się ust. 5-11 w brzmieniu: „5. Przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

6. Zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się we właściwym urzędzie skarbowym najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

8. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

9. Zasady określone w ust. 5 stosuje się odpowiednio do ulg podatkowych związanych z działalnością prowadzoną w formie spółki. 22-10-02

©Kancelaria Sejmu

s. 7/16

10. W przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej - bez względu na okres ich nabycia - stosuje się przepisy art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej. W przypadku odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, gruntu albo prawa użytkowania wieczystego gruntu związanego z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wykorzystywanych w działalności gospodarczej - jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - stosuje się art. 28 ust. 1-4 ustawy o podatku dochodowym.

11. W przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 3 lit. a) dotyczy łącznie obojga małżonków.”;

10) w art. 13 w ust. 1 po wyrazach „ubezpieczenie zdrowotne” dodaje się wyrazy „opłaconej przez”;

11) w art. 14 w ust. 1 po wyrazach „w art. 6 ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”;

12) art. 15 otrzymuje brzmienie: „Art. 15.

1. Podatnicy oraz spółki, z zastrzeżeniem ust. 3, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję przychodów, zwaną dalej „ewidencją”, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów.

2. Obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

3. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie pisemnej.

4. Ewidencję oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy do ewidencji, a także dowody zakupu, o których mowa w ust. 1, należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników - jako ich siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji. Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie ewidencji zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym właściwy urząd skarbowy, wskazując w zawiadomieniu nazwę i adres biura oraz miejsce (adres) przechowywania ewidencji i dowodów związanych z jej prowadzeniem.”;

13) w art. 16 skreśla się pkt 3;

14) art. 17 otrzymuje brzmienie: 22-10-02

©Kancelaria Sejmu

s. 8/16

„Art. 17.

1. W przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, a także w przypadku stwierdzenia istnienia związków gospodarczych podatnika, o których mowa w art. 25 ustawy o podatku dochodowym, organ podatkowy określi wartość niezaewidencjonowanego przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi od tej kwoty ryczałt zgodnie z ust.

2. 2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, stanowi pięciokrotność stawek, o których mowa w art. 12, które byłby zastosowane do przychodu w przypadku jego ewidencjonowania; ryczałt ten nie może być wyższy niż 75% przychodu, o którym mowa w ust. 1.”;

15) skreśla się art. 18 i 19;

16) w art. 21: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu: „1a. Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania. 1b. Zasadę, o której mowa w ust. 1a, mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro. 1c. Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób.”, c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadkach:

1) określonych w art. 27a ust. 14 ustawy o podatku dochodowym,

2) otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne - podatnik jest obowiązany wykazać i doliczyć do przychodu lub należnego ryczałtu za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, kwoty uprzednio odliczone.”; 22-10-02

©Kancelaria Sejmu

s. 9/16

17) w art. 23: a) w ust. 1: - w pkt 2, 4 i 7 wyrazy „o zawartości powyżej 1,5% alkoholu” zastępuje się wyrazami „o zawartości alkoholu powyżej 1,5%”, - w pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi - w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą opłacać także - na zasadach i warunkach określonych w części XII tabeli - osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne. Do podatników, którzy opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej, stosuje się przepis art. 12 ust. 10.”;

18) w art. 25: a) w ust. 1: - w pkt 2 wyraz „11” zastępuje się wyrazem „12”, - w pkt 4 skreśla się wyrazy „z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 6 ust. 2,”, b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) osiąganie przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze”, c) w ust. 4 wyraz „najniższy” zastępuje się wyrazem „najwyższy”, d) w ust. 5 po wyrazach „w formie spółki” dodaje się wyraz „cywilnej”;

19) w art. 26 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „5-11” dodaje się wyrazy „oraz w art. 23 ust. 1a”;

20) w art. 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku gdy podatnik prowadzi działalność wymienioną w art. 23 ust. 1 pkt 2-5 i pkt 8-11 oraz w art. 23 ust. 1a w rozmiarach wskazujących na to, że określone w częściach II-V i VIII-XII tabeli stawki byłyby oczywiście nieodpowiednie, stawki te mogą być na wniosek podatnika lub z urzędu obniżone lub podwyższone, jednak nie więcej niż o 50%.”;

21) w art. 29: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, za dany rok podatkowy, podatnik składa do właściwego urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności 22-10-02

©Kancelaria Sejmu

s. 10/16

gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.”, b) skreśla się ust. 1a;

22) w art. 32 w ust. 1 skreśla się wyraz „ostatecznej”;

23) art. 34 otrzymuje brzmienie: „Art. 34.

1. W przypadku zgłoszenia przez podatnika przerwy w prowadzeniu działalności w danym roku podatkowym nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy, jeżeli podatnik zawiadomi o tej przerwie najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia, z wyjątkiem ust.

2. 2. W sytuacji gdy przerwa w prowadzeniu działalności została spowodowana chorobą, podatnik zawiadamia właściwy urząd skarbowy o okresie przerwy, wynikającym ze zwolnienia lekarskiego, w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.”;

24) w art. 35: a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3,”, b) skreśla się ust. 3;

25) w art. 36 w ust. 4: a) w zdaniu wstępnym wyrazy „w części I, II i IV ” zastępuje się wyrazami „w części I, z wyjątkiem tabeli „Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione”, II, III i IV”, b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) nie więcej niż o trzech pracowników w latach 2003-2005.”;

26) w art. 51: a) w ust. 1 wyrazy „nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy” zastępuje się wyrazami „do dnia 20 stycznia roku podatkowego”, b) skreśla się ust. 4;

27) w art. 52: a) w ust. 1 wyrazy „art. 4 pkt 8” zastępuje się wyrazami „art. 4 ust. 1 pkt 7”, b) w ust. 3 skreśla się pkt 1;

28) w art. 53: a) w ust. 2 po wyrazach „spółki prawa cywilnego” dodaje się wyrazy „oraz w formie spółki jawnej”, a wyrazy „w celu nauki zawodu” zastępuje się wyrazami „w celu przygotowania zawodowego”, b) w ust. 10 wyrazy „w celu nauki zawodu” zastępuje się wyrazami „w celu przygotowania zawodowego”, 22-10-02

©Kancelaria Sejmu

s. 11/16

c) w ust. 13 wyrazy „uczniów szkół zasadniczych, techników, liceów zawodowych i policealnych szkół zawodowych” zastępuje się wyrazami „uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe oraz dotychczasowych szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe”;

29) w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Stawki określone w załączniku nr 3, 5 i 6 do ustawy oraz kwota, o której mowa w objaśnieniach do załącznika nr 3 do ustawy część I pkt 4, będą corocznie, poczynając od roku podatkowego 2004, podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”;

30) w tytule załącznika nr 1 do ustawy oraz w objaśnieniu do załącznika nr 1 do ustawy skreśla się wyrazy „objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych”;

31) załącznik nr 2 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy;

32) w załączniku nr 3 do ustawy: a) w części I po tabeli „Usługi parkingowe” dodaje się tabelę w brzmieniu: „Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione” Usługi inne, gdzie W miejscowości o liczbie mieszkańców indziej w załączniku (wysokość stawek w złotych) niewymienione ponad 5000 do 5000 powyżej 50000 do 50000 od do od do od do

1 2 3 4 5 6 7

1500

Objaśnienia:

2500

2000

3000

2500

3500

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców, konwojentów.

2. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych nie stosuje się przepisów rozdziału 3, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.

3. Pod pojęciem usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 stosuje się zawsze stawki tam określone.

4. W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3.

22-10-02

©Kancelaria Sejmu

s. 12/16

5. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się: usług wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU 45.5), usług w zakresie handlu pojazdami mechanicznymi (PKWiU 50.1), usług w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.3), usług w zakresie handlu motocyklami oraz częściami i akcesoriami do nich, konserwacji i napraw motocykli (PKWiU 50.4), z wyjątkiem usług w zakresie konserwacji i napraw motocykli (PKWiU 50.40.4), usług w zakresie handlu detalicznego paliwami do pojazdów samochodowych (PKWiU 50.5), usług w zakresie handlu hurtowego i komisowego (PKWiU dział 51), usług hoteli i restauracji (PKWiU dział 55), usług transportowych oraz usług wspomagających na rzecz transportu (PKWiU działy 60-63), usług pocztowych i telekomunikacyjnych (PKWiU dział 64), z wyjątkiem usług kurierskich pozostałych (PKWiU 64.12.12), usług pośrednictwa finansowego (PKWiU sekcja J), usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej (PKWiU sekcja K), usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (PKWiU sekcja L), usług w zakresie edukacji (PKWiU sekcja M), usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU sekcja N), usług komunalnych pozostałych, społecznych i indywidualnych (PKWiU sekcja O), z wyjątkiem usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo (PKWiU 92.13), usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne (PKWiU sekcja Q).”,

b) w części III: - w tytule skreśla się wyrazy „obnośnego i obwoźnego”, - w tabeli skreśla się wyrazy „obnośnej i obwoźnej”, c) część VIII otrzymuje brzmienie: „Część VIII. Wolne zawody - świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego Lp. Rodzaj wykonywanego zawodu

2

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie

3

Stawka

1

4

1.

Lekarz i lekarz stomatolog

do 48 11,10 zł za każdą godzinę powyżej 48 do 96 532,80 zł + 14,90 zł za każdą godzinę ponad 48 1248,00 zł powyżej 96

2. 3.

3,30 zł za każdą godzinę Technik denty- do 24 9,80 zł za każdą godzinę styczny powyżej 24 do 96 235,20 zł + 12,80 zł za każdą godzinę ponad 24 1156,80 zł powyżej 96 Pielęgniarka, położna

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

Felczer

4.

1,30 zł za każdą godzinę

22-10-02

©Kancelaria Sejmu

s. 13/16

2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.”,

d) dodaje się część XII w brzmieniu: „Część XII. Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy Lp. Rodzaj usługi W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł) do ponad 5 000 Powyżej 5 000 do 20 000 20 000 30-40 40-50 50-60

1. Usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczone na rzecz kół łowieckich

2. Usługi polegające na przewozie mleka do punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozie uczniów do szkoły

3. Sprzedaż piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

4. Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12

5. Usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej

Objaśnienia:

30-40

40-50

50-60

70-90

80-100

90-110

50-110

90-190

170-340

30-40

40-50

40-60

1. Usługi wymienione w poz. 1-3 mogą być wykonywane jedynie przez rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Stawki określone w poz. 2 dotyczą działalności wykonywanej przez rolnika osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. Stawki określone w poz. 4 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w poz. 5 dotyczą działalności gospodarczej wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Działalność ta polega na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej, a także na wytwarzaniu wyrobów o tym charakterze z materiałów powierzonych oraz naprawie tych wyrobów.

4. Wytwórczością ludową i artystyczną jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji „Cepelia” - Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.”.

22-10-02

©Kancelaria Sejmu

s. 14/16

Art. 2. Dotychczasowe akty wykonawcze zachowują moc do czasu wydania aktów wykonawczych na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą ustawą. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 15 w zakresie dotyczącym skreślenia art. 19, i pkt 27 lit. b), które wchodzą w życie z dniem 31 marca 2003 r.

22-10-02

©Kancelaria Sejmu

s. 1/16

Załącznik do ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (poz. 1183)

„Załącznik nr 2 WYKAZ USŁUG, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ 17% STAWKĘ RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG Objaśnienie: Wyróżnik „ex” oznacza, że zakres usługi wymieniony w załączniku jest węższy niż określony w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Lp.

1

Symbol PKWiU

2

Nazwa usługi

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22.33.10 50.10.30 50.30.30 50.40.30 grupa 51.1 grupa 55.1 grupa 55.2 63.12.12 63.12.14-00.30 63.21.24 63.21.25-00.10 63.22.12 grupa 63.3 sekcja J sekcja K z wyjątkiem: 71.4 72.5 74.70.12 74.70.13 74.70.14 74.70.15

Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji Usługi pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych Usługi pośrednictwa w sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych Usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich Usługi pośrednictwa w handlu hurtowym Usługi hoteli Usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Usługi magazynowania i przechowywania cieczy i gazów Usługi magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych Usługi parkingowe Usługi obsługi centrali wzywania radio-taxi Usługi pilotowania Usługi organizatorów i pośredników turystycznych Usługi pośrednictwa finansowego Usługi związane z nieruchomościami, wynajmem, nauka i prowadzenie działalności gospodarczej Usługi wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowane Usługi konserwacji i napraw maszyn biurowych, księgujących i liczących Usługi mycia okien Usługi sprzątania tradycyjnego Usługi sprzątania specjalistycznego Usługi czyszczenia pieców i kominów 22-10-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/16

16

74.70.16 74.82 sekcja L z wyjątkiem: 75.25.11 75.25.12 ex

Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów, pozostałe Usługi związane z pakowaniem Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom Usługi ochrony przeciwpożarowej pozostałe - dotyczy wyłącznie pozostałej działalności straży pożarnej Usługi w zakresie edukacji Usługi wychowania przedszkolnego - dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego Usługi poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowane Usługi opieki społecznej świadczone przez instytucje o charakterze doraźnym Usługi opieki społecznej związane z przystosowaniem zawodowym Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem Usługi związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody

17

sekcja M z wyjątkiem: 80.10.11 ex 85.1 85.32.13 85.32.14 85.32.15

18 19

20 21

dział 91 dział 92 z wyjątkiem: 92.53

”.

22-10-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1183 z 2002 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.