Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1185 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-05
Data wydania:2002-07-27
Data wejscia w życie:2002-09-20
Data obowiązywania:2002-09-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1185 z 2002


Strona 1 z 2
1185

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362 i Nr 113, poz. 984) wprowadza się następujące zmiany:

Dziennik Ustaw Nr 141                — 9150 —                Poz. 1185


1) w art. 2: a) w pkt 3 skreśla się wyrazy „ , w tym ogniska artystyczne,” b) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu: „3b) placówki artystyczne — ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,”;

2) w art. 5: a) w ust. 2 wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3a i 3b” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem ust. 3a—3c”, b) ust. 3c otrzymuje brzmienie: „3c. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zakłada i prowadzi publiczne szkoły artystyczne oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych, a także placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.”, c) w ust. 5a wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 6c” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem ust. 3c i 6c”, d) po ust. 5c dodaje się ust. 5d w brzmieniu: „5d. Prowadzenie szkół artystycznych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych, a także placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych może być przekazywane w drodze porozumienia między ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a jednostką samorządu terytorialnego.”, e) w ust. 6 i 6a kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3c.”;

3) w art. 7: a) w ust. 1a po wyrazach „za zgodą kuratora oświaty,” dodaje się wyrazy „ a w przypadku szkoły artystycznej — ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,” b) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu: „1c. Przepisy ust. 1a i 1b stosuje się odpowiednio do placówek artystycznych, placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych i placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, z tym że zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem wyraża minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”;

4) w art. 32a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi, placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych oraz placówkami doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który w tym celu, a także w celu realizacji zadań, o których mowa

w art. 5 ust. 7, w odniesieniu do szkół i placówek przez siebie prowadzonych może, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, utworzyć specjalistyczną jednostkę nadzoru oraz określić jej organizację i zakres powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz zadań, o których mowa w art. 5 ust. 7.”, b) w ust. 4 wyrazy „szkół i placówek, o których mowa w ust. 1,” zastępuje się wyrazami „szkół i placówek artystycznych”;

5) w art. 36a: a) w ust. 8 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych — z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.”, b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych — z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w ust. 8.”;

6) w art. 38: a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „szkoły artystycznej” zastępuje się wyrazami „szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych”, b) w ust. 2 wyrazy „pozytywnej opinii kuratora oświaty” zastępuje się wyrazami „opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2,”;

7) w art. 51 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: „10. W szkołach artystycznych przepisy ust. 1a i 9 stosuje się odpowiednio.”;

8) w art. 58: a) w ust. 3 po wyrazach „zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydanego” dodaje się wyrazy „w odniesieniu do szkół realizujących kształcenie ogólne”, b) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Termin ten może zostać przedłużony za zgodą odpowiednio organu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 3, albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”;

9) w art. 60 w ust. 2 wyrazy „szkół artystycznych” zastępuje się wyrazami „szkół i placówek artystycznych”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1185 z 2002 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.