Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1765 z 2002 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-12
Data wydania:2002-12-04
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1765 z 2002 - Strona 3


Strona 3 z 3

Dziennik Ustaw Nr 208                — 13234 —                Poz. 1765


odrzucenia oferty sprzedaży przez Ministra Finansów.”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Przedmiotem ofert mogą być wyłącznie bony skarbowe, które są zarejestrowane w Rejestrze na rachunkach bonów skarbowych uczestnika przetargu w dniu przetargu odkupu i były na nich zarejestrowane najpóźniej na dzień przed dniem przetargu odkupu.”;

17) § 27 otrzymuje brzmienie: „§ 27.

1. W przetargach odkupu mogą brać udział uczestnicy przetargu.

2. Uczestnicy przetargu składają oferty sprzedaży bonów skarbowych w imieniu własnym i na własny rachunek.

3. Wartość nominalna ofert z ceną przetargową przedstawioną przez uczestnika przetargu nie może być mniejsza od określonej w liście emisyjnym.”;

18) w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Agent emisji wystawia w terminie dwóch dni od dnia przetargu potwierdzenie przyjęcia lub

19) w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Po każdym przetargu odkupu Minister Finansów sporządza i podaje do wiadomości publicznej, w sposób określony w § 12 ust. 4, informacje o wynikach przetargu.”. §

2. Podmioty, które nabyły status uczestnika przetargu bonów skarbowych do dnia 31 grudnia 2002 r., oraz podmioty, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają prawo do nabywania do dnia 31 marca 2003 r. bonów skarbowych na przetargach w imieniu własnym i na własny lub cudzy rachunek. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1765 z 2002 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1778 z 20022002-12-12

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2002 r. sygn. akt SK. 20/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1777 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1776 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1775 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1774 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1773 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu należności pieniężnych za podróże służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1772 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1771 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1770 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1769 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1768 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie określenia trybu uznawania instytucji klasyfikacyjnej do sprawowania nadzoru technicznego nad statkami oraz rodzajów i zakresów przeglądów statków morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1767 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1766 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1764 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości, szczegółowego sposobu ustalenia oraz warunków i terminów uiszczania opłat za zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1763 z 20022002-12-12

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2805

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-16 poz. 1157

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-18 poz. 846

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-31 poz. 1389

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-06 poz. 76

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.