Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1774 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-12
Data wydania:2002-12-09
Data wejscia w życie:2002-12-12
Data obowiązywania:2002-12-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1774 z 2002


1774

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejaz———————

1) Minister

dów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego funkcjonariuszy Policji, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych, żołnierzy

Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Dziennik Ustaw Nr 208                — 13267 —                Poz. 1774


czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego — legitymacja żołnierza zawodowego lub książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub zasadniczej służby wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu lub właściwego dowódcę jednostki wojskowej.

˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych oraz żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową. §

2. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, na podstawie biletów jednorazowych, są dla:

1) umundurowanych funkcjonariuszy Policji wykonujących czynności konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożących pocztą specjalną albo wykonujących czynności służby patrolowej, w szczególności związanej z zabezpieczeniem przejazdów uczestników imprez, uroczystości i zgromadzeń oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych — legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji;

2) umundurowanych funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonujących czynności służbowe, związane z ochroną granicy państwowej, konwojujących osoby zatrzymane, a także wykonujących czynności służby patrolowej lub czynności związane z kontrolą ruchu granicznego — legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej;

3) funkcjonariuszy celnych wykonujących czynności służbowe kontroli celnej w ruchu granicznym — legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu tych czynności, wystawione przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektora izby celnej albo właściwego naczelnika urzędu celnego;

4) żołnierzy: a) ˚andarmerii Wojskowej wykonujących czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego — legitymacja służbowa, odznaka identyfikacyjna żołnierza ˚andarmerii Wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez Komendanta Głównego ˚andarmerii Wojskowej lub komendanta terenowej jednostki organizacyjnej ˚andarmerii Wojskowej, b) wojskowych organów porządkowych wykonujących czynności urzędowe patrolowania i inne

§

3. Przepis § 2 w zakresie dokumentów funkcjonariuszy oraz żołnierzy stosuje się odpowiednio do korzystania przez nich z ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych. §

4. Dokumentem poświadczającym uprawnienia do korzystania z ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, dla żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz dla osób spełniających obowiązek tej służby w formach równorzędnych jest wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa), z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej. §

5. Zaświadczenia, o których mowa w § 2, są drukami na okaziciela i mogą być wydane uprawnionym funkcjonariuszom lub żołnierzom tylko na czas wykonywania przez nich czynności służbowych określonych w §

2. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

———————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i funkcjonariuszy celnych, żołnierzy ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych oraz żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową (Dz. U. Nr 31, poz. 297), które utraciło moc z dniem 31 października 2002 r. na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 112, poz. 977).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1774 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1778 z 20022002-12-12

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2002 r. sygn. akt SK. 20/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1777 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1776 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1775 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1773 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu należności pieniężnych za podróże służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1772 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1771 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1770 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1769 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1768 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie określenia trybu uznawania instytucji klasyfikacyjnej do sprawowania nadzoru technicznego nad statkami oraz rodzajów i zakresów przeglądów statków morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1767 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1766 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1765 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1764 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości, szczegółowego sposobu ustalenia oraz warunków i terminów uiszczania opłat za zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1763 z 20022002-12-12

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawowe ulgi nauczycieli akademickich

  Czy pracodawca (rektor uczelni) może zobowiązać pracowników do pokrycia części kwoty legitymacji PKP uprawniającej do ulgi, informując, że nie będzie rozliczał (...)

 • Koszty transportu chorego pacjenta

  Czy NFZ jest zobowiązany pokryć koszty transportu pacjenta nie chodzącego (po udarze mózgu) z domu do szpitala (na oddział rehabilitacyjny) w przypadku, gdy pacjent ma (...)

 • Transport chorego na leczenie

  Jakie konkretnie akty prawne regulują kwestię transportu chorego z domu na dalsze leczenie szpitalne? Pacjent po przebytym udarze mózgu, o całkowitym niedowładzie jednej (...)

 • Inspekcja Transportu Drogowego

  Czym się zajmuje instytucja o nazwie państwowy Inspektorat Ochrony Kierowców lub Państwowa Inspekcja Ochrony Kierowców? Jakie ma uprawnienia i jakie może żądać od (...)

 • Zgoda na rozporządzenie środkami trwałymi PKP

  Kiedy jest potrzebna zgoda Ministra właściwego do spraw Transportu? Gdy cena wywoławcza w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym na sprzedaż prawa użytkowania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-04 poz. 975

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1429

  Ustawa z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 73

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-15 poz. 1435

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw z 2008-04-01 poz. 340


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.