Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1829 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-17
Data wydania:2002-12-17
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1829 z 2002


Strona 1 z 15

Dziennik Ustaw Nr 216                — 13596 —                Poz. 1829


1829

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. Na podstawie art. 6 ust. 10, art. 32 ust. 5, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a—c i e oraz pkt 2, art. 38 ust. 2 oraz art. 47 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 27, poz. 269, Nr 98, poz. 885 i Nr 125, poz. 1065) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Podatnik, niezależnie od podatku akcyzowego określonego na podstawie stawki ustalonej w art. 37 ust. 3 pkt 1 lit. e) ustawy, wpłaca podatek akcyzowy od papierosów produkowanych w kraju oraz importowanych przy zastosowaniu stawki kwotowej obniżonej do wysokości:

1) w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 15 stycznia 2003 r. — 52,00 zł za 1000 sztuk,

2) od dnia 16 stycznia 2003 r. — 57,00 zł za 1000 sztuk.”;

2) w § 2a: a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Dla wyrobów, o których mowa w poz. 1, poz. 2 pkt 3, poz. 5 pkt 4, poz. 6 pkt 4, poz. 7, poz. 8 pkt 6, poz. 9 pkt 5, poz. 10 pkt 3 i poz. 11 pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia, stawki podatku akcyzowego obniża się do kwoty 4 400 zł/1 hl 100% spirytusu, pod warunkiem że:”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Od dnia 1 stycznia 2003 r. stawkę podatku akcyzowego, o której mowa w ust. 1, stosuje się również:

1) do napojów alkoholowych destylowanych (PKWiU 15.91) oraz alkoholu etylowego (PKWiU 15.92), wytworzonych przez pod———————

1)

mioty, które rozpoczęły działalność po dniu 31 lipca 2002 r.,

2) do napojów alkoholowych destylowanych (PKWiU 15.91), których produkcję rozpoczęto po dniu 31 lipca 2002 r.”;

3) w § 3 wyrazy „w poz. 1” zastępuje się wyrazami „w poz. 11”;

4) w § 4: a) w ust. 1 wyrazy „w poz. 1 pkt 4” zastępuje się wyrazami „w poz. 12”, b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Przez barwnik, o którym mowa w ust. 1, rozumie się substancję typu Solvent Red 164 lub typu Solvent Red 19, stosowaną do barwienia wyrobów określonych w ust. 1 przeznaczonych na cele opałowe.

4. Przez prawidłowo oznaczony i zabarwiony wyrób, określony w ust. 1, rozumie się wyrób, do którego dodano znacznik w ilości nie mniejszej niż 6,0 mg/l znakowanego produktu i barwnik typu Solvent Red 164 w ilości nie mniejszej niż 6,6 mg/l barwionego produktu lub barwnik typu Solvent Red 19 w ilości nie mniejszej niż 6,3 mg/l barwionego produktu.”;

5) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w poz. 12 załącznika nr 1 do rozporządzenia — stawki podatku akcyzowego określone w poz. 11 pkt 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia,”;

6) w § 7 w ust. 1 i 2 wyrazy „ w poz. 4” zastępuje się wyrazami „w poz. 22”;

7) uchyla się § 8;

8) w § 9: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Stawki podatku akcyzowego dla alkoholu etylowego, zwanego dalej „spirytusem”, oraz dla złożonych preparatów alkoholowych przeznaczonych do wytwarzania napojów alkoholowych destylowanych, niższe od stawki najwyższej, i zwolnienia od podatku akcyzowego, wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz zwolnienia, o których mowa w § 11 pkt 4 i 9, stosuje się przy sprzedaży nabywcom objętym na podstawie odrębnych przepisów, szczególnym nadzorem podatkowym.”,

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz.459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz.1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz.1800 i 1803.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1829 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1831 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1830 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1828 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1827 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1826 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1825 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1824 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Porady prawne

 • Akcyza na biodiesel

  Ile wynosi akcyza na biodiesel wyprodukowany z oleju rzepakowego PKWiU 24.66.48-90.30?

 • Przerejestrowanie samochodu a koszty

  Przebywam w Niemczech od 1999 (studiuję, pracuję, jestem tu zameldowany). Parę lat wstecz nabylem i zarejestrowalem na siebie w Niemczech auto. Obecnie chciałbym je przerejestrować (...)

 • Zmiana siedziby spółki a NIP

  W grudniu zmieniamy siedzibę spółki z o.o., co poniesie ze sobą konieczność zmiany Urzędu Skarbowego i złożenie aktualizacji NIP-2. Czy zmieni się NIP spółki?

 • Podatek VAT

  Czy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wykazana w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień przechodzi na następny rok, tzn. może być rozliczona w styczniu następnego (...)

 • Opłaty od importu samochodów

  Jakie opłaty/obowiązki związane są z importem samochodów używanych z krajów Unii Europejskiej?

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2010-03-18 nr 68 poz. 24

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz (...)

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-07 poz. 5

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-13 poz. 1541

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-10 poz. 1380

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-29 poz. 1408

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.