Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 253 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-20
Data wydania:2002-03-01
Data wejscia w życie:2002-04-01
Data obowiązywania:2002-03-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 253 z 2002


©Kancelaria Sejmu

s. 1/53

USTAWA z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

Art. 1.

1. Znosi się następujące centralne organy administracji rządowej:

1) z dniem 31 marca 2002 r.: a) Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych, b) Głównego Inspektora Inspekcji Nasiennej, c) Głównego Inspektora Ochrony Roślin, d) Generalnego Konserwatora Zabytków, e) Komitet Kinematografii, f) Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, g) Prezesa Krajowego Urzędu Pracy, h) Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji, i) Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi,

2) z dniem 30 czerwca 2002 r. Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu,

3) (skreślony),

4) z dniem 31 grudnia 2003 r. Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

2. Na podstawie odrębnych ustaw z dniem 31 grudnia 2002 r. znosi się lub likwiduje:

1) Polskie Centrum Badań i Certyfikacji,

2) Centralny Inspektorat Standaryzacji,

3) Głównego Inspektora Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

3. Zostaną zniesione następujące centralne organy administracji rządowej:

1) z dniem 30 kwietnia 2002 r. Prezesa Głównego Urzędu Ceł,

2) z dniem 30 czerwca 2002 r. Generalnego Inspektora Celnego.

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689, Nr 230, poz. 1923, Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 141, poz. 1491, Nr 240, poz. 2408, Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 2/53

4. Zasady i tryb znoszenia organów, o których mowa w ust. 3, określą odrębne ustawy.

5. Znosi się z dniem 31 marca 2002 r. wojewódzkich inspektorów:

1) Inspekcji Nasiennej,

2) Inspekcji Ochrony Roślin - jako kierowników wojewódzkich inspekcji wchodzących w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

6. Likwiduje się z dniem 31 marca 2002 r.:

1) Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad,

2) Agencję Techniki i Technologii,

3) Agencję Rezerw Artykułów Sanitarnych,

4) Agencję Prywatyzacji.

7. Połączeniu, w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, podlegają:

1) Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych S.A.,

2) Polska Agencja Informacyjna S.A. Koszty związane z połączeniem ponoszą łączone Agencje.

8. Plan połączenia, o którym mowa w ust. 7, powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Art. 2.

1. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

2. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do:

1) Generalnego Konserwatora Zabytków,

2) Komitetu Kinematografii.

3. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, z wyjątkiem zadań i kompetencji w zakresie sportu wyczynowego, które przejmuje Polska Konfederacja Sportu na mocy odrębnej ustawy.

4. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw pracy przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Prezesa Krajowego Urzędu Pracy.

5. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przechodzą zadania wykonywane dotychczas, na podstawie stosownych upoważnień, przez Agencję Prywatyzacji.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 3/53

Art. 3.

1. Tworzy się z dniem 1 kwietnia 2002 r. centralny organ administracji rządowej Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

2. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, działająca na podstawie odrębnych przepisów, wykonuje zadania należące dotychczas do:

1) Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń,

2) Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

3. (skreślony). Art. 4.

1. Tworzy się z dniem 1 kwietnia 2002 r. centralny organ administracji rządowej Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający na podstawie odrębnych przepisów, wykonuje zadania należące dotychczas do:

1) Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych,

2) Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wykonuje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Art. 5.

1. Tworzy się z dniem 1 kwietnia 2002 r. centralny organ administracji rządowej Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

2. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, działający na podstawie odrębnych przepisów, koordynuje i nadzoruje działalność Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykonującej zadania należące dotychczas do:

1) Inspekcji Nasiennej,

2) Inspekcji Ochrony Roślin.

3. Tworzy się z dniem 1 kwietnia 2002 r. wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa, jako kierowników wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Art. 6.

1. Tworzy się z dniem 1 kwietnia 2002 r. centralny organ administracji rządowej Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

2. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, działający na podstawie odrębnych przepisów, wykonuje zadania należące dotychczas do Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji.

3. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 4/53

Art. 7. Zadania likwidowanej Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych przejmuje Agencja Rezerw Materiałowych działająca na podstawie odrębnych przepisów. Art. 8. Zadania likwidowanej Agencji Techniki i Technologii przejmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działająca na podstawie odrębnych przepisów. Art. 9. Przejęcie zadań, o których mowa w art. 2-8, obejmuje zadania, uprawnienia i obowiązki określone w odrębnych przepisach oraz wynikające z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych. Art. 10. Likwiduje się:

1) z dniem 31 marca 2002 r. - urząd obsługujący: a) Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych, b) Głównego Inspektora Ochrony Roślin, c) Głównego Inspektora Inspekcji Nasiennej, d) Generalnego Konserwatora Zabytków, e) Komitet Kinematografii, f) Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, g) Prezesa Krajowego Urzędu Pracy, h) Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji, i) Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi,

2) z dniem 30 czerwca 2002 r. - urząd obsługujący Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu,

3) (skreślony),

4) z dniem 31 grudnia 2003 r. - urząd obsługujący Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Art. 11. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7a otrzymuje brzmienie: „Art. 7a. Służbą Ochrony Zabytków kieruje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przy pomocy Generalnego Konserwatora Zabytków będącego sekretarzem lub podsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym tego ministra.”;

2) w art. 8 w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 5/53

„1) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przy pomocy Generalnego Konserwatora Zabytków,”, b) skreśla się pkt 2;

3) w art. 12: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może powierzyć, w drodze porozumienia, dyrektorom (kierownikom) instytucji kultury, dla których jest organizatorem, wykonywanie określonych zadań w zakresie ochrony zabytków, w tym wydawanie decyzji administracyjnych.”, b) skreśla się ust. 2;

4) użyte w art. 8 w ust. 6, w art. 14 w ust. 1 w pkt 2, w art. 16 w ust. 2 oraz w art. 41 w ust. 2 i 3 w różnych przypadkach wyrazy „Generalny Konserwator Zabytków” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”. Art. 12. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 47957 w pkt 1 wyrazy „Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji” zastępuje się wyrazami „Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty”;

2) w art. 47962 wyrazy „Urzędu Regulacji Telekomunikacji” zastępuje się wyrazami „Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty”. Art. 13. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń w art. 63 w § 2 wyrazy „Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji” zastępuje się wyrazami „Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty”. Art. 14. W ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 965 i z 2000 r. Nr 50, poz. 581) w art. 30 w ust. 3 wyrazy „Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”. Art. 15. W ustawie z dnia 30 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 123, poz. 777, z 2000 r. Nr 26,

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 6/53

poz. 306 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 100, poz. 1080) w art. 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Środki finansowe przejęte w trybie przepisu ust. 1 oraz uzyskane ze zbycia mienia, o którym mowa w ust. 1, Minister Skarbu Państwa może gromadzić na wyodrębnionym rachunku środków specjalnych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703, Nr 84, poz. 948 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 63, poz. 637, Nr 72, poz. 745, Nr 76, poz. 807 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) i przeznaczać na uzupełnianie środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych, postępowania upadłościowego oraz zarządu mieniem, o którym mowa w ust. 1.”. Art. 16. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i z 2001 r. Nr 81, poz. 875) w art. 4 w ust. 2 wyrazy „Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad” zastępuje się wyrazami „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad”. Art. 17. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958 i z 2001 r. Nr 125, poz. 1371) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: „3a. Numery dróg, po zaliczeniu ich do kategorii dróg publicznych, nadają odpowiednio:

1) drogom krajowym i wojewódzkim - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

2) drogom powiatowym i gminnym - zarządy województw. 3b. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządy województw prowadzą rejestry nadanych numerów dróg.”;

2) art. 17 i art. 18 otrzymują brzmienie: „Art. 17.

1. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw transportu należy:

1) określanie kierunków rozwoju sieci drogowej,

2) wydawanie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg i obiektów mostowych,

3) koordynacja działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa,

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 7/53

4) koordynacja działań na rzecz rozwiązywania problemów klęsk żywiołowych w zakresie dróg publicznych,

5) gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych,

6) sprawowanie nadzoru nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określa, w drodze rozporządzenia, sposób koordynacji działań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia sprawnego współdziałania właściwych organów i instytucji w tym zakresie. Art. 18.

1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, do którego należy:

1) wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych,

2) realizacja budżetu państwa w zakresie dróg krajowych.

2. Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad należy również:

1) współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg,

2) nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa,

3) wydawanie zezwoleń na jednorazowy przejazd w określonym czasie i po ustalonej trasie pojazdów, których masa, nacisk osi lub wymiary z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, określonych dla danej drogi w przepisach o warunkach technicznych pojazdów,

4) współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi,

5) współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej,

6) zarządzanie ruchem na drogach krajowych,

7) wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych, w tym: a) prowadzenie prac studialnych dotyczących autostrad płatnych, przygotowywanie dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - na etapie udzielenia wskazań lokalizacyjnych i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, o którym mowa w przepisach o ochronie środowiska, b) współpraca z organami właściwymi w sprawach zagospodarowania przestrzennego, obrony narodowej, geodezji i gospodarki gruntami, ewidencji gruntów i budynków, scalania i wymiany gruntów, melioracji wodnych,

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 8/53

ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków, c) nabywanie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości pod autostrady i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do nieruchomości, d) opracowywanie projektów kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym i przeprowadzanie postępowań przetargowych, e) opracowywanie projektów koncesji, f) uzgadnianie projektu budowlanego autostrady lub jej odcinka w zakresie zgodności z przepisami technicznobudowlanymi dotyczącymi autostrad płatnych, g) kontrola budowy i eksploatacji autostrady w zakresie zgodności z udzieloną koncesją i przestrzegania warunków umowy koncesyjnej, h) wykonywanie innych zadań, w sprawach dotyczących autostrad, określonych przez ministra właściwego do spraw transportu.

3. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu powołuje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad odwołuje Prezes Rady Ministrów.

4. Minister właściwy do spraw transportu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad powołuje zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad odwołuje minister właściwy do spraw transportu.”;

3) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu: „Art. 18a.

1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad realizuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonuje również zadania zarządu dróg krajowych.

2. W skład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wchodzą oddziały w województwach.

3. Obszar działania oddziału pokrywa się z obszarem województwa.

4. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad powołuje i odwołuje dyrektorów oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

5. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może upoważnić pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do załatwiania określonych spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.

6. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze zarządzenia, nadaje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad statut, określający jej wewnętrzną organizację.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 9/53

7. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, uwzględniając w szczególności potrzebę zapewnienia ich jednolitości i kompletności.

8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje środki, ustalane corocznie w ustawie budżetowej, na związane z budową autostrad prace studialne i dokumentacyjne, nabywanie nieruchomości i gospodarowanie nimi, odszkodowania, należności z tytułu ochrony gruntów leśnych, prace scaleniowe i wymienne, przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, przeprowadzanie ratowniczych badań archeologicznych i badań ekologicznych oraz opracowywanie ich wyników.”;

4) w art. 19: a) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „Generalny Dyrektor Dróg Publicznych” zastępuje się wyrazami „Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest zarządcą autostrady wybudowanej na zasadach określonych w ustawie do czasu przekazania jej koncesjonariuszowi w drodze porozumienia zawartego przez niego z koncesjonariuszem. Koncesjonariusz pełni funkcję zarządcy autostrady płatnej na warunkach określonych w umowie koncesyjnej, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 20 pkt 1, 8 i 17, które wykonuje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.”, c) skreśla się ust. 3a;

5) w art. 20 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,”;

6) w art. 40a w ust. 2 wyrazy „Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych” zastępuje się wyrazami „Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad”;

7) w art. 40b ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość prowizji, o której mowa w ust. 3, oraz sposób jej pobierania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Wysokość prowizji jest uzależniana od wysokości pobranych opłat.”. Art. 18. W ustawie z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz.U. Nr 22, poz. 127, z 1989 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 89, poz. 517, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 101, poz. 1178) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 2 wyrazy „Ministrom Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „Ministrowi Obrony Narodowej oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych”;

2) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 10/53

„Zadania organów administracji rządowej w zakresie kinematografii”;

3) skreśla się art. 5-7;

4) art. 8 otrzymuje brzmienie: „Art. 8.

1. Zadania określone w ustawie realizuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego należy:

1) zapewnianie powszechnego dostępu społeczeństwa do dorobku polskiej i światowej sztuki filmowej,

2) tworzenie warunków do rozwoju wszystkich gatunków i rodzajów twórczości filmowej,

3) projektowanie kierunków realizacji polityki kulturalnej państwa w dziedzinie kinematografii,

4) ustalanie zasad produkcji, opracowywania, dystrybucji i rozpowszechniania filmów,

5) ustalanie zasad ochrony, gromadzenia, pomnażania i udostępniania zasobów sztuki filmowej.”;

5) w art. 9: a) w zdaniu wstępnym wyraz „Komitet” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”, b) skreśla się pkt 7;

6) w art. 11: a) skreśla się ust. 1, b) w ust. 2: - zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Wykonując zadania określone w ustawie, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w szczególności:”, - skreśla się pkt 3, - pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) kieruje działalnością polskiej kinematografii za granicą.”;

7) skreśla się art. 12;

8) art. 13 otrzymuje brzmienie: „Art. 13. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze zarządzenia, organizację oraz zakres i tryb działania Wideoteki Narodowej.”;

9) w art. 15 skreśla się ust. 2;

10) w art. 16: a) w ust. 1 wyrazy „Przewodniczący Komitetu” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”, b) skreśla się ust. 2;

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 11/53

11) w art. 18: a) w ust. 2 wyrazy „Przewodniczący Komitetu” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”, b) skreśla się ust. 3;

12) w art. 22: a) w ust. 2 wyrazy „Przewodniczący Komitetu” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru, uwzględniając w szczególności konieczność prowadzenia odrębnej księgi rejestru dla każdej instytucji filmowej.”;

13) w art. 24 w ust. 1 i 2 wyrazy „Przewodniczący Komitetu po zasięgnięciu opinii Komitetu” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”;

14) w art. 25 skreśla się wyrazy „Komitetu oraz”;

15) w art. 26 w ust. 1 wyrazy „o których mowa w art. 25” zastępuje się wyrazami „o której mowa w art. 25”;

16) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu: „Art. 26a.

1. W razie likwidacji lub upadłości instytucji filmowej zgromadzone w tej instytucji filmowej zasoby sztuki filmowej, które mają wejść w skład państwowego zasobu archiwalnego w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 155, poz. 1016, z 2000 r. Nr 48, poz. 546 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 806), przekazywane są nieodpłatnie Filmotece Narodowej, będącej instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123).

2. Autorskie prawa majątkowe do filmów, przysługujące instytucji filmowej postawionej w stan likwidacji lub w stosunku do której ogłoszono upadłość, stają się nieodpłatnie własnością Filmoteki Narodowej, odpowiednio z dniem postawienia instytucji filmowej w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości tej instytucji.”;

17) w art. 27 w ust. 1a wyrazy „Przewodniczącego Komitetu Kinematografii” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”;

18) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu: „Art. 27a.

1. Do komercjalizacji i prywatyzacji instytucji filmowych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

2. Komercjalizacja instytucji filmowej może być dokonana jedynie na wspólny wniosek dyrektora i rady pracowniczej instytucji filmowej oraz jej organu założycielskiego.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 12/53

3. W razie podjęcia decyzji o prywatyzacji instytucji filmowej, zasoby sztuki filmowej zgromadzone w tej instytucji przekazywane są nieodpłatnie Filmotece Narodowej.

4. Prywatyzacji nie podlegają autorskie prawa majątkowe do filmów przysługujące instytucji filmowej. W razie prywatyzacji instytucji filmowej, prawa te przejmuje nieodpłatnie Skarb Państwa.

5. Prawami, o których mowa w ust. 4, zarządza - w imieniu Skarbu Państwa - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który może powierzyć zarząd tymi prawami instytucji filmowej, instytucji kultury, organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub innemu wyspecjalizowanemu podmiotowi.”;

19) w art. 28: a) w ust. 3 i 5 wyrazy „Przewodniczący Komitetu” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”, b) skreśla się ust. 4;

20) w art. 30: a) w ust. 1 wyraz „Komitetu” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w przypadku negatywnej oceny, rozwiązuje zespół przed upływem czasu określonego przy jego utworzeniu.”, c) w ust. 3 wyrazy „Przewodniczący Komitetu” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”;

21) w art. 32: a) w ust. 1 wyrazy „Komitetem i jego Przewodniczącym” zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”, b) w ust. 2 wyrazy „Przewodniczący Komitetu” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”;

22) w art. 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze rozporządzenia, liczbę i tryb wyboru członków rad zespołów i rady artystyczno-programowej oraz sposób i tryb ich działania uwzględniając zadania tych rad w odniesieniu do działalności artystycznej instytucji filmowych.”;

23) w art. 46: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stwierdza, w drodze decyzji, posiadanie kwalifikacji zawodowych przez osoby zamierzające wykonywać zawód filmowy wymagający specjalnych umiejętności.”, b) dodaje się ust. 3-6 w brzmieniu:

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 13/53

„3. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zasięga opinii komisji kwalifikacyjnej powołanej przez siebie spośród wykonujących zawody bezpośrednio związane z produkcją filmów osób, wskazanych przez ogólnokrajowe związki zawodowe działające w dziedzinie kinematografii oraz stowarzyszenia kaskaderów filmowych, twórców filmowych, artystów wykonawców i producentów filmowych.

4. Komisja kwalifikacyjna w celu wydania opinii, o której mowa w ust. 3, przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne. Za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego przysługuje wynagrodzenie.

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, zawody filmowe, których wykonywanie wymaga specjalnych umiejętności, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w tych zawodach, sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, z uwzględnieniem w szczególności wykształcenia, stanu zdrowia i zakresu umiejętności praktycznych wymaganych od osób zamierzających wykonywać zawód filmowy, liczby członków komisji kwalifikacyjnej i jej zadań oraz sposobu wynagradzania członków komisji, a także sposobu i trybu przeprowadzania egzaminów przez komisję.

6. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi osoba ubiegająca się o stwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu filmowego.”;

24) skreśla się art. 49 i 50;

25) art. 57 otrzymuje brzmienie: „Art. 57. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może określić, w drodze zarządzenia, wysokość opłaty za korzystanie z prawa do eksploatacji filmów wytworzonych lub nabytych przez podporządkowane mu jednostki organizacyjne.”;

26) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu: „Art. 61a. Przepisy art. 26a stosuje się również do autorskich praw majątkowych do filmów przysługujących instytucji filmowej, której likwidacji lub postępowania upadłościowego niezakończono przed dniem 1 kwietnia 2002 r. W takim wypadku prawa te stają się własnością Filmoteki Narodowej z dniem 1 kwietnia 2002 r.”;

27) użyte w art. 31 w ust. 1, w art. 33 w ust. 3, w art. 34, w art. 37 w ust. 2 oraz w art. 38 w ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy „Przewodniczący Komitetu” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”. Art. 19. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37,

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 14/53

poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 48 w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyraz „rok” zastępuje się wyrazami „dwa lata”;

2) art. 82 otrzymuje brzmienie: „Art. 82.

1. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, zwana dalej „Komisją”, jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w zakresie:

1) działalności ubezpieczeniowej,

2) funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

3) pracowniczych programów emerytalnych, o których mowa w przepisach o pracowniczych programach emerytalnych.

2. Nadzór nad Komisją sprawuje minister właściwy do spraw instytucji finansowych.

3. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wspólny wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych i ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego - na pięcioletnią kadencję,

2) zastępcy Przewodniczącego Komisji - przedstawiciel wyznaczony przez: a) ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, b) ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

3) członkowie Komisji: a) Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd albo wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego, b) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo wyznaczony przez niego wiceprezes.

4. W posiedzeniu Komisji z głosem doradczym uczestniczą Rzecznik Ubezpieczonych, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego.

5. Przewodniczącym Komisji może być osoba posiadająca:

1) wyłącznie obywatelstwo polskie,

2) wyższe wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub matematyczne,

3) co najmniej czteroletnie doświadczenie w zakresie obejmującym funkcjonowanie sektora ubezpieczeń lub funduszy emerytalnych, rynku kapitałowego lub sektora bankowego.

6. Przewodniczący Komisji może być odwołany przez Prezesa Rady Ministrów przed upływem kadencji z następujących przyczyn:

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 15/53

1) złożenia rezygnacji,

2) niewypełniania obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej ponad 6 miesięcy, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim,

3) rażącego naruszenia interesów ubezpieczonych lub członków funduszy emerytalnych,

4) rażącego naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub ustaw,

5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo.

7. W razie śmierci Przewodniczącego Komisji jego kadencja wygasa.

8. Ta sama osoba nie może być Przewodniczącym Komisji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

9. Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję oraz kieruje jej pracami.

10. Komisja może upoważnić Przewodniczącego Komisji lub pracowników Urzędu Komisji do podejmowania czynności lub załatwiania określonych spraw w drodze indywidualnych rozstrzygnięć administracyjnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Komisji w zakresie:

1) wyrażania opinii w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,

2) występowania z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia, na prowadzenie działalności w zakresie jednej lub kilku grup ubezpieczeń albo jednego lub kilku rodzajów ubezpieczeń,

3) zatwierdzenia umowy o przeniesienie portfela ubezpieczeń,

4) występowania z wnioskiem o zarządzenie likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń i wyznaczenia likwidatora,

6) ustanowienia zarządu komisarycznego zakładu ubezpieczeń,

7) występowania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń,

8) wydawania zezwolenia na utworzenie funduszu emerytalnego i towarzystwa emerytalnego,

9) cofania zezwolenia na utworzenie towarzystwa emerytalnego,

10) wydawania zezwolenia na przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym oraz połączenie towarzystw,

11) wydawania zezwolenia na nabycie lub objęcie akcji funduszu emerytalnego,

12) wydawania zezwolenia na zmianę statutu funduszu emerytalnego oraz zmianę statutu towarzystwa emerytalnego,

13) wydawania decyzji o likwidacji pracowniczego funduszu emerytalnego.

11. Komisja oraz Przewodniczący Komisji wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu Komisji, zwanego dalej „Urzędem”. Urzędem kieruje Przewodniczący Komisji.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 16/53

12. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze zarządzenia, nadaje Komisji statut, określający w szczególności organizację Urzędu oraz sposób podejmowania uchwał przez Komisję.

13. Ilekroć w ustawie jest mowa o organie nadzoru, rozumie się przez to Komisję.”;

3) (skreślony);

4) w art. 82c: a) skreśla się ust. 1, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Członkowie Komisji oraz pracownicy Urzędu nie mogą:

1) być akcjonariuszami (udziałowcami), członkami władz zakładów ubezpieczeń oraz wykonywać czynności związanych z działalnością ubezpieczeniową lub pośrednictwa ubezpieczeniowego, a także podejmować zatrudnienia w zakładzie ubezpieczeń na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo na podstawie innej umowy o podobnym charakterze,

2) być akcjonariuszami oraz wykonywać obowiązków członka zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa emerytalnego, działającego na podstawie odrębnych przepisów, a także podejmować zatrudnienia w towarzystwie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo na podstawie innej umowy o podobnym charakterze,

3) podejmować zatrudnienia w funduszu emerytalnym, działającym na podstawie odrębnych przepisów, na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo na podstawie innej umowy o podobnym charakterze.”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Wynagrodzenia i premie Przewodniczącego Komisji i jego zastępców oraz pracowników Urzędu, a także Rzecznika Ubezpieczonych i pracowników jego Biura są finansowane z wpłat, o których mowa w art. 84 ust. 1 i 2, oraz w art. 203 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253).”, d) ust. 4a otrzymuje brzmienie: „4a. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania wielkości środków przeznaczonych na premie dla Przewodniczącego Komisji i jego zastępców oraz ustalania wysokości tych premii, a także szczegółowe zasady kształtowania wielkości środków na wynagrodzenia i premie dla pracowników Urzędu, Rzecznika Ubezpieczonych i pracowników jego Biura oraz ustalania wysokości tych wynagrodzeń i premii, uwzględniając w szczególności organizację Urzędu, konieczność zapewnienia właściwej realizacji zadań Komisji i Urzędu w zakresie

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 17/53

sprawowanego nadzoru oraz poziom płac w instytucjach nadzorowanych.”, e) skreśla się ust. 5;

5) art. 84 otrzymuje brzmienie: „Art. 84.

1. Koszty nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską ponoszą zakłady ubezpieczeń do wysokości 0,14% zbioru składek brutto.

2. Koszty funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura ponoszą zakłady ubezpieczeń do wysokości 0,01% zbioru składek brutto.

3. Należności z tytułów, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób obliczania wpłat na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1 i 2, proporcjonalnie do składki przypisanej brutto, terminy uiszczania wpłat oraz wysokość odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.”;

6) w art. 90b: a) w ust. 1 po wyrazach „z umów ubezpieczenia” dodaje się wyrazy „oraz członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych”, b) w ust. 3 i 5 po wyrazach „instytucji finansowych” dodaje się wyrazy „w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego”, c) w ust. 6 w zdaniu pierwszym po wyrazach „instytucji finansowych” dodaje się wyrazy „w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego”;

7) w art. 90c: a) w ust. 1: - po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu: „1a) reprezentowanie i ochrona interesów członków otwartych funduszy emerytalnych, 1b) reprezentowanie i ochrona interesów uczestników pracowniczych programów emerytalnych,”, - w pkt 2 i 3 po wyrazie „ubezpieczeń,” dodaje się wyrazy „funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych,”, - w pkt 4 po wyrazie „ubezpieczeń” dodaje się wyrazy „działalności funduszy emerytalnych oraz funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych,”, b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wpłat zakładów ubezpieczeń oraz powszechnych towarzystw emerytalnych działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowania funduszy emerytalnych,”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 18/53

„4. Przepisy art. 82c ust. 2 stosuje się odpowiednio do Rzecznika Ubezpieczonych oraz pracowników jego Biura.”;

8) w art. 90d ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Rada Ubezpieczonych składa się z 16 członków wskazanych przez:

1) przedstawicieli samorządu terytorialnego w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - 3 członków,

2) krajowe organizacje konsumenckie - 3 członków,

3) ogólnokrajowe organizacje pracodawców - 3 członków,

4) Rzecznika Praw Obywatelskich - 3 członków,

5) każdą z organizacji związkowych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080) - po 2 członków.”;

9) w art. 90e w ust. 1b wyrazy „Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń” zastępuje się wyrazem „Komisję”;

10) w załączniku w dziale I w pkt 3 po wyrazach „związane z” dodaje się wyraz „ubezpieczeniowym”. Art. 20. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz.U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984, z 1999 r. Nr 47, poz. 461, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 67, poz. 678) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 skreśla się pkt 26;

2) w art. 3 w ust. 3 wyrazy „minister właściwy do spraw łączności” zastępuje się wyrazami „Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwany dalej „Prezesem URTiP”,”;

3) w art. 6f w ust. 1: a) w zdaniu wstępnym wyrazy „Minister właściwy do spraw łączności” zastępuje się wyrazami „Prezes URTiP”, b) w pkt 4 wyrazy „organ powołany do kontroli, o którym mowa w art. 29,” zastępuje się wyrazami „Prezesa URTiP”;

4) art. 29 otrzymuje brzmienie: „Art. 29.

1. Prezes URTiP sprawuje kontrolę działalności w dziedzinie poczty:

1) w celu wykrywania działalności prowadzonej bez wymaganego zezwolenia lub w sposób niezgodny z warunkami określonymi w zezwoleniu,

2) w zakresie świadczenia usług przez Pocztę Polską,

3) w zakresie naruszania przez inne podmioty uprawnień zastrzeżonych dla Poczty Polskiej,

4) prowadzonej na podstawie zezwolenia,

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 19/53

5) podlegającej wpisowi do właściwego rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest sprawowana w trybie określonym przepisami o działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

3. Pracownikom Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty przysługuje, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, prawo:

1) wstępu do pomieszczeń kontrolowanej jednostki oraz obiektów i nieruchomości, w których jest prowadzona działalność w dziedzinie poczty,

2) przeprowadzania oględzin przesyłek pocztowych oraz dokonywania badań i pomiarów, z zachowaniem tajemnicy przekazu informacji.

4. Kierownicy kontrolowanych jednostek oraz kontrolowane osoby fizyczne mają obowiązek zapewnić warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli oraz udostępnić pracownikom kontroli, o których mowa w ust. 3, niezbędne materiały i dokumenty, a także udzielać potrzebnych informacji.

5. Organ przeprowadzający kontrolę jest obowiązany sporządzić protokół przeprowadzonej kontroli. Protokół podpisuje pracownik przeprowadzający kontrolę oraz kierownik kontrolowanej jednostki lub osoba przez niego upoważniona albo kontrolowana osoba fizyczna.

6. W razie stwierdzenia, że naruszono przepisy w dziedzinie poczty, Prezes URTiP wydaje decyzję, w której określa zakres naruszeń i termin usunięcia nieprawidłowości.

7. Prezes URTiP jest organem egzekucyjnym w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.”;

5) skreśla się art. 30;

6) użyte w art. 6b w ust. 2, w art. 6e, w art. 6f w ust. 2 oraz w art. 6g w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw łączności” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Prezes URTiP”. Art. 21. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509) w art. 22 w ust. 1c pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,”.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 20/53

Art. 22. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 38a otrzymuje brzmienie: „Art. 38a. Przekazanie nieruchomości Skarbu Państwa zarządzanych przez Lasy Państwowe w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na pasy drogowe autostrad następuje nieodpłatnie na podstawie umowy między Dyrektorem Generalnym a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.”;

2) w art. 44 wyrazy „w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „w drodze zarządzenia”. Art. 23. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800) w art. 24 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Agencja przekaże Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad grunty wchodzące w skład Zasobu na pasy drogowe autostrad. Decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady stanowi podstawę do przekazania gruntów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.”. Art. 24. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 skreśla się pkt 8;

2) w art. 15 w ust. 1e w pkt 5, w ust. 1f w pkt 2 i w ust. 1g w pkt 2 wyrazy „Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi” zastępuje się wyrazami „Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych”. Art. 25. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 84, poz. 908) w art. 47b: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Podmiot urządzający gry liczbowe obowiązany jest przekazywać wpływy z dopłat, o których mowa w art. 47a ust. 1, na wyodrębniony rachunek prowadzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.”,

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 21/53

b) w ust. 2a wyrazy „przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu” zastępuje się wyrazami „przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu”, c) ust. 2b otrzymuje brzmienie: „2b. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.”. Art. 26. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114) użyte w art. 26 w ust. 5 i 6, w art. 34 w ust. 1 oraz w art. 37 w ust. 3 i 4 w różnych przypadkach wyrazy „Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty”. Art. 27. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 5 otrzymuje brzmienie: „Art. 5.

1. Organem właściwym w sprawach zagospodarowania przestrzennego jest minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

2. Organem doradczym ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w sprawach zagospodarowania przestrzennego jest Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna.

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej powołuje Przewodniczącego i członków komisji, o której mowa w ust. 2, oraz ustala, w drodze zarządzenia, regulamin komisji, uwzględniając jej organizację i zasady działania.

4. Organy samorządu terytorialnego mogą powoływać komisje urbanistyczno-architektoniczne, jako organy doradcze w sprawach zagospodarowania przestrzennego, ustalając ich regulamin, określający organizację oraz zasady działania tych komisji.”;

2) użyte w art. 54b w ust. 5 w pkt 1 i w pkt 2 w lit. a), w art. 58 w ust. 2 oraz w art. 60 w różnych przypadkach wyrazy „Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 22/53

Art. 28. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 i Nr 111, poz. 1195) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 81 w ust. 2: a) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: „5) warunki uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: a) kwalifikacje i wymagania, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - biorąc pod uwagę konieczność zróżnicowania wymagań w odniesieniu do osób fizycznych, w tym w zakresie obowiązku sprawdzenia kwalifikacji w drodze egzaminu, ze względu na poziom i kierunek wykształcenia oraz zakres praktyki w księgowości, b) wykaz dokumentów składanych przez osoby fizyczne ubiegające się o wydanie certyfikatu księgowego, potwierdzającego kwalifikacje uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wzór certyfikatu księgowego, c) tryb działania i organizację Komisji Egzaminacyjnej powoływanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla sprawdzenia w drodze egzaminu kwalifikacji osób ubiegających się o wydanie certyfikatu księgowego, w tym sposób wynagradzania członków Komisji Egzaminacyjnej oraz tryb przeprowadzania egzaminu, wysokość i sposób wnoszenia opłaty egzaminacyjnej, d) sposób prowadzenia wykazu osób posiadających certyfikat księgowy - biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dostępności danych osobowych tych osób, w zakresie niezbędnym do ich identyfikacji,

6) po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych: a) szczególne zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń, w tym również tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej, zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostek powiązanych, w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym jednostek powiązanych oraz w sprawozdaniach z działalności, b) szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych, w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, terminy sporządzenia i złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego, zakres ogłaszania rocznego sprawozdania finansowego oraz termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego,”,

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 23/53

b) skreśla się pkt 7;

2) w art. 83 w ust. 2: a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych - dla zakładów ubezpieczeń lub funduszy emerytalnych,”, b) skreśla się pkt

5. Art. 29. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 na końcu zdania pierwszego dodaje się wyrazy „działającym przy pomocy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad”;

2) skreśla się rozdział 2;

3) art. 19 otrzymuje brzmienie: „Art. 19. Minister właściwy do spraw administracji publicznej udziela wskazań lokalizacyjnych autostrady lub jej odcinków po zaopiniowaniu ich projektu przez Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych i po uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rolnictwa, transportu, środowiska, budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, z Ministrem Obrony Narodowej oraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym.”;

4) skreśla się art. 24;

5) art. 26 otrzymuje brzmienie: „Art. 26.

1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad nabywa, w drodze umowy, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położone w pasie drogowym autostrady.

2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może nabywać na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości poza pasem drogowym autostrady w celu dokonania ich zamiany na nieruchomości położone w pasie drogowym autostrady.”;

6) w art. 27 skreśla się ust. 4;

7) skreśla się art. 28;

8) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe autostrad następuje na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, po bezskutecznym upływie terminu do zawarcia umowy, o której mowa w art. 26, wyznaczonego przez wojewodę na piśmie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub osobie, której przysługuje inne prawo rzeczowe do nieruchomości. Termin ten nie może być krótszy niż 2 miesiące od dnia otrzymania przez właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługuje inne prawo rzeczowe do nieruchomości, pisemnej oferty Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącej zawarcia umowy.”;

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 24/53

9) w art. 32 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości jest wypłacane ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.”;

10) w art. 33 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady stanowi podstawę do wydania decyzji o wygaśnięciu zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pasy drogowe autostrad, stanowiącej własność Skarbu Państwa, z wyjątkiem przypadków gdy trwały zarząd jest ustanowiony na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przepis art. 31 stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe autostrad nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa została wydzierżawiona lub wynajęta, decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy lub najmu ze skutkiem natychmiastowym. Za straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie ze środków Krajowego Funduszu Autostradowego.”;

11) art. 34 otrzymuje brzmienie: „Art. 34.

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje, z mocy prawa, nieodpłatnie w trwały zarząd, od dnia nabycia na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości przeznaczone na cele budowy autostrad oraz nieruchomości, o których mowa w art. 26 ust.

2. 2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje, z mocy prawa, nieodpłatnie w trwały zarząd nieruchomości, o których mowa w art. 33, z dniem wygaśnięcia zarządu lub rozwiązania umów dzierżawy lub najmu.

3. Ustanowienie trwałego zarządu, o którym mowa w ust. 1 i 2, stwierdza wojewoda w drodze decyzji.”;

12) skreśla się art. 35;

13) w art. 38 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „na cele, o których mowa w art. 12 ust. 3”;

14) w art. 39a w ust. 1: a) skreśla się pkt 9 i 10, b) w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu: „14) wpływy z opłat za specyfikacje, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2, wpływy z opłat za informacje o warunkach przetargu, o których mowa w art. 48 ust. 2, oraz wpływy z opłat za udzielenie koncesji, o których mowa w art. 55,

15) wpływy uzyskane z tytułu odpłatnego udostępnienia nieruchomości nabytych na cele budowy autostrady.”;

15) w art. 39d: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 25/53

„2. Ze środków finansowych Funduszu dokonuje się wypłaty odszkodowań z tytułu wypowiedzenia umów dzierżawy i najmu.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw transportu może, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przeznaczyć środki Funduszu, w części nie przekraczającej 25% tych środków, na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958 oraz z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 i Nr ..., poz. ...).”;

16) skreśla się art. 39h;

17) użyte w art. 20 w ust. 2 i 3, w art. 21 w ust. 1, w art. 23 w ust. 1, w art. 29 w ust 2, w art. 31 w ust. 1, w art. 39f, w art. 39g w ust. 3, w art. 39l w ust. 1 w pkt 1, w art. 42a, w art. 48 w ust. 3 w pkt 4 i w ust. 4, w art. 50a, w art. 50b w ust. 3, w art. 50c, w art. 52a oraz w art. 60 w ust. 2 i 3 w różnych przypadkach wyrazy „Prezes Agencji” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad”;

18) użyty w art. 36 w ust. 2, w art. 39i, w art. 41, w art. 42 w ust. 1, w art. 44, w art. 46 w ust. 2, w art. 48 w ust. 2, w art. 50b w ust. 1, w art. 57 w pkt 6, w art. 60 w ust. 1 oraz w art. 62 w ust. 1 w pkt 4 i 10 w różnych przypadkach wyraz „Agencja” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad”. Art. 30. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122 poz. 1323 i 1325, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 12 wyrazy „Prezesa Krajowego Urzędu Pracy” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw pracy”;

2) w art. 3 skreśla się wyrazy „przy pomocy Prezesa Krajowego Urzędu Pracy ”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie: „Art. 4. Minister właściwy do spraw pracy w zakresie objętym ustawą:

1) realizuje politykę państwa w zakresie rynku pracy,

2) realizuje zadania wynikające z funkcji dysponenta Funduszu Pracy, o którym mowa w art. 52 ust. 2,

3) zapewnia jednolitość stosowania prawa w szczególności przez: a) udzielanie wyjaśnień dotyczących przepisów ustawy, b) określanie standardów realizacji pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizacji szkoleń oraz prowadzenia centrów informacji zawodowej i klubów pracy, c) wprowadzanie i rozwijanie jednolitego systemu informatycznego w urzędach pracy, zapewniającego jednolity system obsługi rynku pracy,

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 26/53

4) realizuje zadania wynikające z umów i porozumień międzynarodowych, pełniąc równocześnie funkcję instytucji właściwej do spraw współpracy z instytucjami innych państw w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z tytułu bezrobocia.”;

4) w art. 37: a) w ust. 1 wyrazy „Prezes Krajowego Urzędu Pracy” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw pracy”, b) w ust. 2 wyrazy „Prezes Krajowego Urzędu Pracy” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw pracy”;

5) w art. 37n w ust. 2 w pkt 3 po wyrazach „z innych tytułów niż wymienione w pkt 1 i 2” dodaje się wyrazy „z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika”;

6) w art. 50 w ust. 15 wyrazy „Funduszu Pracy Krajowego Urzędu Pracy” zastępuje się wyrazami „dysponenta Funduszu Pracy, o którym mowa w art. 52 ust. 2”;

7) w art. 52 w ust. 2, w art. 57 w ust. 4 oraz w art. 57a w ust. 1 wyrazy „Prezes Krajowego Urzędu Pracy” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw pracy”;

8) w art. 55: a) w ust. 1 w pkt 4a wyrazy „Krajowego Urzędu Pracy” zastępuje się wyrazami „dysponenta, o którym mowa w art. 52 ust. 2”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dysponent Funduszu Pracy może zaciągać kredyty i pożyczki na uzupełnienie środków niezbędnych na wypłatę zasiłków, zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych.”, c) skreśla się ust. 4;

9) w art. 56 w ust. 2 i 3a wyrazy „Krajowego Urzędu Pracy” zastępuje się wyrazami „dysponenta, o którym mowa w art. 52 ust. 2”;

10) w art. 57 skreśla się ust.

5. Art. 31. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106, poz. 678, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 964 i Nr 93, poz. 1063, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24, Nr 81, poz. 877, Nr 100, poz. 1085, Nr 125, poz. 1368 i Nr 154, poz. 1800) dodaje się art. 84a w brzmieniu: „Art. 84a.

1. Uprawnienia przewidziane dla Ministra Obrony Narodowej w art. 1 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 22 ust. 4, art. 26 ust. 7, art. 28 ust. 6, art. 35 ust. 3, art. 39 ust. 3, art. 47 ust. 10, art. 48 ust. 2, art. 49 ust. 6, art. 53 ust. 2, art. 54 ust. 2, art. 58 ust. 8 oraz art. 83 ust. 1 i 3 przysługują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w stosunku do:

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 27/53

1) żołnierzy zawodowych, którzy w dniu 31 grudnia 2001 r. pełnili czynną służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo pozostawali w dyspozycji tego ministra,

2) emerytów i rencistów wojskowych, którzy zostali zwolnieni z czynnej służby wojskowej z jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz członków ich rodzin,

3) byłych pracowników wojska oraz pracowników państwowej jednostki budżetowej, o której mowa w ust. 2,

4) osób innych, niż wymienione w pkt 1-3, które zajmują lokal mieszkalny na podstawie decyzji o przydziale lub umowy najmu na czas nieoznaczony,

5) w razie śmierci osób, o których mowa w pkt 2-4 - ich zstępnych, wstępnych, pełnoletniego rodzeństwa, osób przysposabiających albo przysposobionych oraz osób, które pozostawały we wspólnym pożyciu małżeńskim, o ile w chwili śmierci mieszkały stale z tą osobą.

2. Zadania Agencji w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1, wykonuje utworzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie odrębnych przepisów państwowa jednostka budżetowa - Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.”. Art. 32. W ustawie z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 248 i Nr 76, poz. 811) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy ,,wojewódzkiego inspektora ochrony roślin” zastępuje się wyrazami ,,wojewódzkiego inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa”;

2) w art. 10 w ust. 4 wyrazy ,,Głównego Inspektora Ochrony Roślin” zastępuje się wyrazami ,,Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanego dalej ,,Głównym Inspektorem” ”;

3) w art. 35 w ust. 2 wyrazy „wojewódzkiego inspektora ochrony roślin” zastępuje się wyrazami „wojewódzkiego inspektora”;

4) w art. 36 w ust. 1 skreśla się wyrazy ,,ochrony roślin”;

5) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: ,,Zadania Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa”;

6) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Tworzy się Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwaną dalej „Inspekcją”, właściwą w sprawach nadzoru nad ochroną roślin uprawnych oraz oceny i kontroli materiału siewnego.”;

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 28/53

7) w art. 40 w ust. 1 w pkt 16 po wyrazach ,,niniejszej ustawy” dodaje się wyrazy ,, , przepisami ustawy o nasiennictwie oraz innych ustaw”;

8) art. 41 otrzymuje brzmienie: „Art. 41. Zadania Inspekcji wykonują następujące organy:

1) Główny Inspektor,

2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.”;

9) w art. 42: a) w ust. 4 wyrazy ,,Ochrony Roślin” zastępuje się wyrazami ,,Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określa, w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację Inspekcji, uwzględniając w szczególności zakres zadań Inspekcji i sposób ich realizacji.”, c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze zarządzenia, nadaje Głównemu Inspektoratowi Inspekcji statut, określający jego organizację wewnętrzną.”;

10) art. 43 otrzymuje brzmienie: „Art. 43.

1. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, na wniosek Głównego Inspektora.

2. Zastępców wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora.

3. Wojewódzki inspektor wykonuje zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa, zwanego dalej ,,wojewódzkim inspektoratem”.

4. Wojewoda, w porozumieniu z Głównym Inspektorem, na wniosek wojewódzkiego inspektora, może tworzyć i znosić delegatury zamiejscowe oraz oddziały wojewódzkiego inspektoratu.”;

11) w art. 43a skreśla się ust. 1;

12) art. 43b otrzymuje brzmienie: „Art. 43b. Organy Inspekcji mogą upoważniać pracowników Inspekcji do załatwiania spraw w ich imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.”;

13) w art. 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Pracownicy Inspekcji podczas wykonywania czynności służbowych związanych z graniczną kontrolą fitosanitarną i graniczną kontrolą materiału siewnego są obowiązani do noszenia umundurowania i odznaki Inspekcji.”;

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 29/53

14) w art. 47a w ust. 3 wyrazy „Główny Inspektor Ochrony Roślin oraz wojewódzcy inspektorzy ochrony roślin” zastępuje się wyrazami „Główny Inspektor oraz wojewódzcy inspektorzy”;

15) w art. 49a w ust. 1 po wyrazach „Główny Inspektor” dodaje się wyrazy „koordynuje i nadzoruje działalność Inspekcji, w tym”. Art. 33. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 22 w ust. 2 i 4 oraz w art. 24 w ust. 3 w różnych przypadkach wyrazy „Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”;

2) skreśla się rozdział 4a. Art. 34. W ustawie z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 53, poz. 563 i Nr 76, poz. 811) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 wyrazy „w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „w drodze zarządzenia”;

2) w art. 45: a) w ust. 2 wyrazy „wojewódzki inspektor inspekcji nasiennej” zastępuje się wyrazami „wojewódzki inspektor Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”,”, b) w ust. 4 skreśla się wyrazy ,,Inspekcji Nasiennej”;

3) w art. 48 w ust. 2b wyrazy „Główny Inspektor Inspekcji Nasiennej” zastępuje się wyrazami „Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej „Głównym Inspektorem”,”;

4) w art. 51 wyrazy „Inspekcja Nasienna” zastępuje się wyrazami ,,Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, utworzona na podstawie przepisów o ochronie roślin uprawnych, zwana dalej „Inspekcją”,”;

5) skreśla się art. 51a;

6) art. 52 otrzymuje brzmienie: „Art. 52. Organizację Inspekcji określają przepisy o ochronie roślin uprawnych.”;

7) w art. 52a w ust. 1 i 5 skreśla się wyraz ,,Nasiennej”;

8) skreśla się art. 53;

9) w art. 54: a) w ust. 1 wyrazy „Nasiennej określoną w ustawie, w szczególności” zastępuje się wyrazami „ , w tym ustala ogólne kierunki działania organów Inspekcji”, b) w ust. 2 w pkt 6 w lit. a) skreśla się wyrazy ,,Inspekcji Nasiennej”;

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 30/53

10) w art. 55 w ust. 5 skreśla się wyraz ,,Nasienna”;

11) w art. 57 w ust. 1 wyrazy ,,w art. 55 ust. 1, 1a, 2 i 3a” zastępuje się wyrazami ,,w art. 55 ust. 1, 2 i 3a”;

12) w art. 58 skreśla się wyraz ,,Nasiennej”;

13) w art. 59 w ust. 2 skreśla się wyrazy ,,Inspekcji Nasiennej”;

14) w art. 61 w ust. 1 i 2 skreśla się wyraz ,,Nasiennej”;

15) w art. 62 w pkt 4 w lit. b) skreśla się wyraz ,,Nasiennej”;

16) w art. 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Inspekcja przeprowadza graniczną kontrolę materiału siewnego w miejscach granicznej kontroli fitosanitarnej.”;

17) w art. 72a w ust. 2 skreśla się wyrazy ,,Inspekcji Nasiennej”;

18) w art. 73 w ust. 1 skreśla się pkt

4. Art. 35. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652, z 2000 r. Nr 3, poz. 27 i Nr 122, poz. 1310 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 133, poz. 1508) użyte w art. 7 w ust. 2a oraz w art. 9 w ust. 3 w pkt 8 w różnych przypadkach wyrazy „Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”. Art. 36. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 31) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 skreśla się ust. 1 i 2;

2) w art. 28a w ust. 9 wyrazy „Urząd Kultury Fizycznej i Sportu” zastępuje się wyrazami „urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu”;

3) w art. 55 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunki ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze, a także rodzaj i wysokość świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej. Rozporządzenie powinno określać zadania w zakresie organizowania pomocy oraz ratowania osób podejmowane przez poszczególne organizacje ratownicze, a także przewidywać świadczenia finansowe i rzeczowe, z uwzględnieniem czasu trwania i stopnia niebezpieczeństwa wyprawy ratunkowej.”;

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 31/53

4) użyte w art. 10 w ust. 4, w art. 13 w ust. 5, w art. 15 w ust. 2, w art. 25 w ust. 4, w art. 26 w ust. 3, w art. 28a w ust. 3 i 5, w art. 29 w ust. 2-4, 6 i 7, w art. 35 w ust. 2, w art. 44 ust. 2 i 2a, w art. 45 w ust. 1 oraz w art. 48 w ust. 3 w różnych przypadkach wyrazy „Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu”. Art. 37. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz.U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 43, poz. 487 oraz z 2001 r. Nr 129, poz. 1442) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6: a) w ust. 1 wyraz „organy” zastępuje się wyrazem „jednostki”, b) w ust. 2 w pkt 2 wyraz „organów” zastępuje się wyrazem „jednostek”;

2) w art. 8 w ust. 3 wyrazy „jednostkom wymienionym w art. 9 pkt 1 i 2” zastępuje się wyrazami „jednostce wymienionej w art. 9 pkt 1”;

3) w art. 9 skreśla się pkt 2;

4) w tytule rozdziału 3 skreśla się wyrazy „i Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych”;

5) w art. 10 ust. 2-4 otrzymują brzmienie: „2. Agencja Rezerw Materiałowych jest właściwa w zakresie rezerw surowców, materiałów, paliw, produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

3. Nadzór nad Agencją Rezerw Materiałowych sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

4. Agencją Rezerw Materiałowych kieruje Prezes, powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia.”;

6) w art. 11: a) w ust. 5 wyrazy „w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „w drodze zarządzenia”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia Prezesa Agencji, uwzględniając w szczególności zakres jego obowiązków.”;

7) skreśla się art. 12 i 13;

8) w art. 14: a) w ust. 1 wyrazy „i Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych prowadzą” zastępuje się wyrazem „prowadzi”, b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „i Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych”,

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 32/53

c) w ust. 3 w zdaniu wstępnym wyrazy „i Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych przeznaczają” zastępuje się wyrazem „przeznacza”, d) w ust. 4: - w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy „i Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych”, - w pkt 1 wyraz „zatrzymują” zastępuje się wyrazem „zatrzymuje”, - w pkt 2 wyraz „mogą” zastępuje się wyrazem „może”, - w pkt 3 wyraz „prowadzą” zastępuje się wyrazem „prowadzi” oraz wyrazy „prezesów agencji” zastępuje się wyrazami „Prezesa Agencji”, e) w ust. 5 skreśla się wyrazy „lub Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych”, f) skreśla się ust. 7;

9) w art. 22 w ust. 2 skreśla się pkt 2;

10) użyte w art. 1 w pkt 1, w art. 2 w ust. 1, w art. 3 w ust. 1 w pkt 2 i w art. 4 w ust. 2 w pkt 2 w różnych przypadkach wyrazy „leki i materiały medyczne oraz artykuły sanitarne” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „produkty lecznicze i wyroby medyczne”. Art. 38. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: „Art. 2a. Koszty realizacji zadań ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, określonych w art. 2 pkt 3-9, w szczególności koszty realizacji zadań tego ministra w zakresie restrukturyzacji przeznaczonych do prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych lub spółek z udziałem Skarbu Państwa, gospodarowania oraz rozporządzania mieniem Skarbu Państwa - w tym mieniem innym niż akcje albo przedsiębiorstwo - mogą być pokrywane ze środków specjalnych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.”;

2) skreśla się rozdział 2;

3) w art. 18 w ust. 1 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 i 2,”. Art. 39. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703, Nr 84, poz. 948 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 637, Nr 72, poz. 745, Nr 76, poz. 807 i Nr 122, poz. 1320) wprowadza się następujące zmiany:

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 33/53

1) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa reprezentuje Skarb Państwa w odniesieniu do spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego.”;

2) w art. 31a oraz w art. 32 w ust. 3 skreśla się wyrazy „lub Agencja Prywatyzacji”;

3) skreśla się art. 35a;

4) art. 56 otrzymuje brzmienie: „Art. 56.

1. Planowane kwoty oraz przeznaczenie przychodów uzyskanych z prywatyzacji, w tym na reformę systemu ubezpieczeń społecznych, określa co rok ustawa budżetowa, jednakże:

1) 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji lub wpływ uzyskany ze sprzedaży tych akcji przeznacza się na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa,

2) 10% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym, przeznacza się na pomoc restrukturyzacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 60, poz. 704 oraz z 2001 r. Nr 125, poz. 1363) oraz na wsparcie programów tworzenia miejsc pracy dla absolwentów,

3) 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym, przeznacza się na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz na wykonywanie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, w szczególności zadań wynikających z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253), na które nieprzeznaczono środków w budżecie państwa w danym roku budżetowym,

4) 2% przychodów z prywatyzacji przeznacza się na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej.

2. Do gospodarki finansowej środkami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, jest stosowana forma środków specjalnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623). Środki te pozostają w dyspozycji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 34/53

3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa udzielając pomocy dysponuje przychodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w granicach określonych przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

4. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 4, podlegają przekazaniu do Komitetu Badań Naukowych. Do środków tych stosuje się formę gospodarki pozabudżetowej, o której mowa w ust. 2.”;

5) skreśla się art. 56a;

6) skreśla się art. 59a i 59b;

7) w art. 68: a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „ , Agencji Prywatyzacji”, b) skreśla się ust. 3;

8) w art. 69c w ust. 1 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem art. 9 ust. 4”. Art. 40. (skreślony). Art. 41. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 75, poz. 468 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 125, poz. 1367) w art. 9 w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu”. Art. 42. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 167 i Nr 81, poz. 876) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) w pkt 2 skreśla się lit. c), b) w pkt 11 przecinek zastępuje się kropką i skreśla się pkt 12 i 13;

2) w art. 7 skreśla się ust. 3;

3) w art. 12 skreśla się ust. 1a;

4) w art. 14 skreśla się ust.

2. Art. 43. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452) wprowadza się następujące zmiany:

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 35/53

1) w art. 140i w pkt 4 wyrazy „Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych” zastępuje się wyrazami „Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad”;

2) użyte w art. 10 w ust. 3 i 8, w art. 64 w ust. 4 oraz w art. 140d w pkt 4 w różnych przypadkach wyrazy „Generalny Dyrektor Dróg Publicznych” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad”. Art. 44. W ustawie z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz.U. Nr 106, poz. 675 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) w art. 25 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Na członka Rady Poczty Polskiej może być powołany wyłącznie obywatel polski, stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności pocztowej lub bankowej.”. Art. 45. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1351 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14: a) w ust. 1 wyraz „sześciu” zastępuje się wyrazem „siedmiu”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przewodniczącego Komisji powołuje, na pięcioletnią kadencję, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego. Wniosek ten wymaga zaopiniowania przez właściwe komisje sejmowe.”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Członkami Komisji są:

1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki,

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych,

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rynków rolnych,

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,

5) przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego,

6) przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

7) Przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych albo wyznaczony przez niego przedstawiciel.”,

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 36/53

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu: „4a. Ta sama osoba nie może być Przewodniczącym Komisji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. 4b. Przewodniczący Komisji może być odwołany przez Prezesa Rady Ministrów przed upływem kadencji z następujących przyczyn:

1) złożenia rezygnacji,

2) niewypełniania obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej ponad 6 miesięcy, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim,

3) rażącego naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub ustaw,

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo. 4c. W razie śmierci Przewodniczącego Komisji jego kadencja wygasa.”;

2) art. 21 otrzymuje brzmienie: „Art. 21.

1. Koszty działalności Komisji i urzędu Komisji, w tym wynagrodzenia i premie dla Przewodniczącego Komisji, jego zastępców oraz wynagrodzenia i premie dla pracowników urzędu Komisji pokrywane są z opłat, o których mowa w art. 20 ust. 1-3.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania wielkości środków przeznaczonych na premie dla Przewodniczącego Komisji i jego zastępców oraz ustalania wysokości tych premii, a także szczegółowe zasady kształtowania wielkości środków na wynagrodzenia i premie dla pracowników urzędu Komisji oraz ustalania wysokości tych wynagrodzeń i premii, uwzględniając organizację urzędu Komisji, konieczność zapewnienia właściwej realizacji zadań Komisji i urzędu Komisji w zakresie sprawowanego nadzoru oraz poziom płac w instytucjach nadzorowanych.”;

3) w art. 159 w ust. 1 w pkt 3 lit. h) otrzymuje brzmienie: „h) Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych,”;

4) w art. 161 w ust. 2a wyrazy „Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi” zastępuje się wyrazami „Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych”. Art. 46. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 oraz z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Art. 3.

1. Właściwym w sprawach gospodarki nieruchomościami, regulowanych przepisami ustawy, jest minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

2. Organem doradczym ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w sprawach gospodarki nieruchomościami jest Państwowa Rada Nieruchomości.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 37/53

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej powołuje i odwołuje przewodniczącego i członków Rady, o której mowa w ust. 2, oraz ustala, w drodze zarządzenia, jej regulamin, który określa organizację i zasady działania Rady.”;

2) w art. 190 skreśla się wyrazy „oraz Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad”;

3) w art. 223 w ust. 2 wyrazy „Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych” zastępuje się wyrazami „Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad”;

4) użyte w art. 191 w ust. 1 i 4, w art. 193 w ust. 2, w art. 194 w ust. 1 i 3 oraz w art. 196 w różnych przypadkach wyrazy „Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”. Art. 47. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 60, poz. 623) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) organ nadzoru - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych,”;

2) użyte w art. 2 w pkt 14, w art. 20 w ust. 1, w art. 35 w ust. 1, w art. 36 w ust. 3, w art. 37-39 i w art. 40 w ust. 1 w różnych przypadkach wyrazy „Urząd Nadzoru” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „organ nadzoru”. Art. 48. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298 i Nr 123, poz. 1353) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania szkód, o których mowa w ust. 3, oraz tryb wypłaty odszkodowań.”;

2) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu, po zasięgnięciu opinii Prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń określa, w drodze rozporządzenia, minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem konieczności właściwego zabezpieczenia finansowego skutków wypadków zaistniałych podczas imprezy masowej.”

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 38/53

Art. 49. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 933, z 1999 r. Nr 72, poz. 801 i z 2000 r. Nr 103, poz. 1099) w art. 11 w ust. 4 na końcu dodaje się wyrazy „oraz ubezpieczeń na życie, jeżeli są one związane z ubezpieczeniowym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253)”. Art. 50. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, działająca na podstawie odrębnych przepisów, zwana dalej „organem nadzoru”, wydaje zezwolenie na utworzenie funduszu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zezwolenie jest równoznaczne z zatwierdzeniem statutu funduszu.”;

2) w art. 42 w ust. 1, w art. 44 w ust. 3 i w art. 47 wyrazy „organu nadzoru” zastępuje się wyrazami „organu nadzorującego”;

3) w art. 94: a) w ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Za wpis do rejestru oraz zmianę danych objętych wpisem organ nadzoru pobiera opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa.”, b) w ust. 9 wyrazy „w porozumieniu z Prezesem Urzędu Nadzoru” zastępuje się wyrazami „po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych”;

4) w art. 170 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Wysokość stopy zwrotu jest podawana do wiadomości organu nadzoru oraz jednej z agencji informacyjnych wskazanych przez ten organ.”;

5) skreśla się art. 199;

6) w art. 200 w ust. 2 skreśla się pkt 2;

7) w art. 200a wyrazy „Urząd Nadzoru” zastępuje się wyrazami „Organ nadzoru”;

8) skreśla się art. 201;

9) art. 203 otrzymuje brzmienie: „Art. 203.

1. Koszty nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych ponoszą powszechne towarzystwa do wysokości 0,14% składek wpła-

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 39/53

conych w danym roku do zarządzanych przez nie otwartych funduszy.

2. Koszty funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych, działającego na podstawie odrębnej ustawy, ponoszą towarzystwa emerytalne do wysokości 0,01% składek wpłaconych w danym roku do otwartych funduszy.

3. Należności z tytułów, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób obliczania wpłat na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1 i 2, proporcjonalnie do wpłaconej składki, terminy uiszczenia wpłat oraz wysokość odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.”;

10) w art. 207 wyrazy „Prezesowi Urzędu Nadzoru” zastępuje się wyrazami „Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych”;

11) art. 208 otrzymuje brzmienie: „Art. 208. Przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych składa raz w roku sprawozdanie z działalności Komisji ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych i ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.”;

12) skreśla się art. 209;

13) art. 210 otrzymuje brzmienie: „Art. 210. Do Przewodniczącego i członków Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz pracowników Urzędu tej Komisji, a także osób pozostających z Urzędem tej Komisji w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze stosuje się odpowiednio przepisy art. 49.”;

14) skreśla się art. 211-214;

15) użyte w art. 15 w ust. 2, w art. 16 w ust. 5, w art. 22 w ust. 1 i 2, w art. 23 w ust. 3 i 4, w art. 25 w ust. 2 w pkt 1, w art. 33 w ust. 2 i 3, w art. 37 w ust. 3, w art. 38 w ust. 1, 3 i 4, w art. 49 w ust. 3, w art. 51, w art. 53, w art. 54 w ust. 2, w art. 55 w ust. 1 i 2, w art. 56 w ust. 1-3, w art. 57, w art. 58, w art. 59 w ust. 1, w art. 60-63, w art. 64 w ust. 2, w art. 65, w art. 66 w ust. 3, w art. 68 w ust. 1 i 4, w art. 69 w ust. 1 i 3, w art. 70 w ust. 1, 4 i 5, w art. 71 w ust. 2 i 3, w art. 72, w art. 74 w ust. 1, 2 i 4, w art. 77, w art. 79 w ust. 2 w pkt 2, w art. 93 w ust. 3, w art. 94 w ust. 2, 4-7, w art. 102 w ust. 1 i 7, w art. 124, w art. 149 w ust. 3 i 4, w art. 156, w art. 160 w ust. 4, w art. 161 w ust. 1-4, w art. 162, w art. 164, w art. 166, w art. 169, w art. 173 w ust. 2, w art. 174 w pkt 2 i 4, w art. 178 w ust. 1, w art. 181 w ust. 3, w art. 186 w ust. 1, w art. 190 w ust. 3, w art. 194, w art. 195, w art. 196 w pkt 3, w art. 197 w ust. 2 i 3, w art. 198, w art. 200 w ust. 1 i 2, w art. 202, w art. 204 w ust. 1, 6 i 7, w art. 205 w ust. 1 i 3, w art. 206 i w art. 218 w różnych przypadkach wyrazy „Urząd Nadzoru” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „organ nadzoru”;

16) użyte w art. 173 w ust. 2, w art. 174 w pkt 3, w art. 176, w art. 177 w ust. 1 i w art. 204 w ust. 2 i 5 w różnych przypadkach wyrazy „Prezes Urzędu Nadzoru” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „organ nadzoru”.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 40/53

Art. 51. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1195 i Nr 130, poz. 1450 i 1452) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 w lit. j) wyrazy „Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi” zastępuje się wyrazami „Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych”;

2) w art. 131 w ust. 4 wyrazy „ , Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi oraz Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń” zastępuje się wyrazami „oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych”;

3) w art. 141h w ust. 2 wyrazy „ , Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi albo Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń” zastępuje się wyrazami „albo Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych”. Art. 52. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 4 skreśla się wyrazy „Agencja Techniki i Technologii”;

2) w art. 9a w ust. 2 skreśla się wyrazy „oraz Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast”;

3) w art. 12 w ust. 3 po wyrazach „i Giełd” dodaje się wyrazy „oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych”;

4) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.”;

5) w art. 15 skreśla się ust. 2;

6) w art. 16 w ust. 2 wyrazy „Urzędu Regulacji Telekomunikacji” zastępuje się wyrazami „Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty”;

7) w art. 21 skreśla się ust. 2;

8) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa podlegają okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Weterynaryjna oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.”;

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 41/53

9) w art. 25 w ust. 4 skreśla się wyrazy „oraz Agencji Prywatyzacji”;

10) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego oraz Głównym Inspektorem Transportu Drogowego.”;

11) w art. 29: a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym,”; b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej Kraju, Prezesa Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej oraz Biura Ochrony Rządu.”;

12) w art. 33: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dział zdrowie obejmuje sprawy:

1) ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej,

2) nadzoru nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi,

3) organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,

4) zawodów medycznych,

5) warunków sanitarnych, nadzoru sanitarnego, bezpieczeństwa żywności, a w szczególności nadzoru nad jakością zdrowotną żywności w procesie produkcji i w obrocie oraz materiałami i wyrobami stykającymi się z żywnością,

6) lecznictwa uzdrowiskowego,

7) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń leczniczych,

8) organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w zakresie wydawania zezwoleń na wprowadzenie do obrotu żywności i środków farmaceutycznych.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia podlega Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.”;

13) w art. 33a w ust. 1 skreśla się pkt 4, 8 i

9. Art. 53. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60,

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 42/53

poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 50 w ust. 3 wyrazy „Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi” zastępuje się wyrazami „Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych”;

2) w art. 73 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „Urzędem Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, Państwowym Urzędem Nadzoru Ubezpieczeniowego” zastępuje się wyrazami „Komisją Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych”. Art. 54. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr 154, poz. 1800) użyte w art. 12 w ust. 1 w pkt 1 oraz w ust. 2 i 3 w różnych przypadkach wyrazy „Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”. Art. 55. W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158 oraz z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800) w art. 14 w ust. 2 skreśla się pkt 1, 5 i

7. Art. 56. W ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852 oraz z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 3 wyrazy „Prezesowi Urzędu Regulacji Telekomunikacji, zwanego dalej „Prezesem URT” ” zastępuje się wyrazami „Prezesowi Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „Prezesem URTiP” ”;

2) w art. 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Prezes URTiP ogłasza w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanym dalej „Biuletynem URTiP”, wykaz udzielonych zezwoleń, co najmniej raz w roku kalendarzowym.”;

3) w art. 25 w ust. 5 wyrazy „Urząd Regulacji Telekomunikacji, zwany dalej „URT”” zastępuje się wyrazami „Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwany dalej „URTiP””;

4) w dziale VII tytuł rozdziału 1 otrzymuje brzmienie: „Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty”;

5) w art. 109: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 43/53

„3. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw łączności, powołuje Prezesa URTiP. Prezes URTiP jest odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Na Prezesa URTiP oraz jego zastępcę może być powołana osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, stale zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w zakresie działalności telekomunikacyjnej lub pocztowej.”, c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Minister właściwy do spraw łączności, na wniosek Prezesa URTiP, powołuje zastępców Prezesa URTiP do spraw rynku usług telekomunikacyjnych i do spraw rynku usług pocztowych. Zastępcy Prezesa URTiP są odwoływani przez ministra właściwego do spraw łączności.”;

6) w art. 110: a) w ust. 1: - po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) wykonywanie zadań z zakresu regulacji działalności pocztowej określonych w ustawie oraz w przepisach o łączności,”, - pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) opracowywanie wskazanych przez ministra właściwego do spraw łączności projektów aktów prawnych w zakresie swojej właściwości,”, - w pkt 3 i w pkt 4 po wyrazach „usług telekomunikacyjnych” dodaje się wyrazy „i pocztowych”, - w pkt 7 po wyrazach „organizacjami telekomunikacyjnymi” dodaje się wyrazy „i organizacjami pocztowymi”, - w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „10) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach dotyczących przestrzegania praw podmiotów korzystających z usług pocztowych i przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz antykonkurencyjnym koncentracjom operatorów i ich związków.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Prezes URTiP składa ministrowi właściwemu do spraw łączności coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni, w terminie do końca kwietnia oraz przekazuje informacje o swojej działalności na żądanie tego ministra.”, c) skreśla się ust. 3;

7) w art. 112 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prezes URTiP wykonuje zadania przy pomocy URTiP.”

8) w art. 114:

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 44/53

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rada Telekomunikacji wyraża opinie w sprawach wniesionych przez ministra właściwego do spraw łączności oraz przez Prezesa URTiP. Rada może z własnej inicjatywy przedstawiać opinie w sprawach należących do zadań Prezesa URTiP, z wyłączeniem spraw dotyczących wykonywania przez Prezesa URTiP obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W skład Rady Telekomunikacji wchodzi 15 członków, których powołuje minister właściwy do spraw łączności, na wniosek Prezesa URTiP. Członkowie Rady Telekomunikacji są odwoływani przez ministra właściwego do spraw łączności.”, c) w ust. 5: - w zdaniu wstępnym wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw łączności”, - pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) swojego przedstawiciela oraz po jednym przedstawicielu Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Szefa Urzędu Ochrony Państwa oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgłoszonym przez te organy,”, d) w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Powołanie następuje na wniosek Prezesa URTiP.”;

9) po art. 115 dodaje się art. 115a i 115b w brzmieniu: „Art. 115a.

1. Przy Prezesie URTiP działa Rada Usług Pocztowych, zwana dalej „Radą”, jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa URTiP w sprawach usług pocztowych.

2. Rada wyraża opinie w sprawach wniesionych przez ministra właściwego do spraw łączności oraz przez Prezesa URTiP. Rada może z własnej inicjatywy przedstawiać opinie w sprawach należących do zadań Prezesa URTiP, z wyłączeniem spraw dotyczących wykonywania przez Prezesa URTiP obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

3. W skład Rady wchodzi 9 członków, których powołuje minister właściwy do spraw łączności, na wniosek Prezesa URTiP. Członkowie Rady są odwoływani przez ministra właściwego do spraw łączności.

4. Minister właściwy do spraw łączności powołuje w skład Rady:

1) swojego przedstawiciela,

2) przedstawiciela Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, spośród kandydatów zgłoszonych przez ten organ,

3) przedstawiciela operatora publicznego, spośród kandydatów zgłoszonych przez ten podmiot,

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 45/53

4) osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem w zakresie działalności pocztowej, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje reprezentujące operatorów lub podmioty korzystające z usług pocztowych, organizacje środowiskowe, jednostki badawcze, placówki naukowe, a także inne organizacje związane z działalnością pocztową.

5. Minister właściwy do spraw łączności powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady. Powołanie następuje spośród członków Rady, na wniosek Prezesa URTiP.

6. Kadencja Rady upływa wraz z upływem kadencji Prezesa URTiP. Art. 115b.

1. Do Rady stosuje się odpowiednio art. 115 ust. 1-4.

2. Minister właściwy do spraw łączności określa, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady, biorąc w szczególności pod uwagę zakres obowiązków jej członków.”;

10) w art. 124 w ust. 1 w pkt 17 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 18-20 w brzmieniu: „18) świadczy usługi pocztowe bez wymaganego zezwolenia lub zgłoszenia,

19) nie będąc operatorem publicznym świadczy usługi zastrzeżone,

20) nie wypełnia obowiązków lub zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i na warunkach określonych w ustawie.”;

11) użyte w art. 7 w ust. 1, w art. 8 w ust. 1, w art. 12 w ust. 1-3 i 7, w art. 13 w ust. 1, w art. 14 w ust. 2 i 2a, w art. 14a, w art. 15 w ust. 1, w art. 16, w art. 17 w ust. 1, w art. 18 w ust. 3, w art. 21 w ust. 2 i 3, w art. 22 w ust. 2, w art. 24 w ust. 2, w art. 25 w ust. 3, 6 i 7, w art. 27 w ust. 1, w art. 28, w art. 32 w ust. 2, w art. 35 w ust. 4, w art. 37 w ust. 1 i 2, w art. 40 w ust. 2, w art. 44 w ust. 2, w art. 53 w ust. 2, w art. 54 w ust. 2-5, w art. 56 w ust. 3, w art. 57 w ust. 1-6, w art. 58, w art. 60 w ust. 1-3, w art. 61 w ust. 4, w art. 78 w ust. 4 i 6, w art. 79 w ust. 2-4, w art. 80 w ust. 4, w art. 82, w art. 83 w ust. 1, 2 i 4, w art. 84 w ust. 1, w art. 85 w ust. 1, w art. 90 w ust. 1, w art. 93, w art. 95, w art. 99 w ust. 1, 4 i 5, w art. 100 w ust. 1, w art. 104 w ust. 3, w art. 106 w ust. 1 i 5, w art. 109 w ust. 1, 2, 4, 6, 7 i 9, w art. 110 w ust. 1 w zdaniu wstępnym i w pkt 7, w art. 111, w art. 112 w ust. 2 i 6, w art. 113 w ust. 4, w art. 114 w ust. 1, 3 i 7, w art. 115 w ust. 2, w art. 116 i 117, w art. 118 w ust. 4, w art. 119, w art. 120 w ust. 1 i 3, w art. 121 w ust. 1 i 2, w art. 124 w ust. 1 w pkt 1-3 i w ust. 2 oraz w art. 125 w ust. 1-3 w różnych przypadkach wyrazy „Prezes URT” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Prezes URTiP”;

12) w art. 22 w ust. 8, w art. 27 w ust. 2 i 3, w art. 30 w ust. 3, w art. 31 w ust. 2, w art. 32 w ust. 1, w art. 100 w ust. 2, w art. 106 w ust. 4, w art. 112 w ust. 3, 5, 6 i 9, w art. 113, w art. 118 w ust. 1 i 2 oraz w art. 121 w ust. 3 wyrazy „URT” zastępuje się wyrazami „URTiP”;

13) użyte w art. 57 w ust. 5, w art. 60 w ust. 4, w art. 79 w ust. 4, w art. 106 w ust. 5 oraz w art. 116 w ust. 1 i 2 w różnych przypadkach wyrazy „Biuletyn URT” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Biuletyn URTiP”.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 46/53

Art. 57. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) wykorzystania nowych technik i technologii.”;

2) w art. 6: a) w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: „8a) wydawanie opinii o technicznych i ekonomicznych perspektywach, możliwościach i warunkach wykorzystania nowych technik i technologii w gospodarce, które w szczególności mogą być przedstawiane przy ubieganiu się o uzyskanie pożyczki lub kredytu,”, b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) udzielać przedsiębiorcom pożyczek zaciąganych w celu gospodarczego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w zakresie techniki i technologii,”, c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Czynności określone w ust. 1 pkt 1-8a Agencja może wykonywać za częściową lub pełną odpłatnością.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb:

1) udzielania przez Agencję dotacji,

2) obejmowania przez Agencję udziałów i akcji w spółkach oraz nabywania obligacji,

3) udzielania przez Agencję pożyczek, w tym także preferencyjnych, oraz ich umarzania - uwzględniając obowiązujące zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom.”;

3) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art. 7.1. Agencja działa na podstawie ustawy oraz statutu.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze zarządzenia, nadaje Agencji statut, który określa jej organizację wewnętrzną.”;

4) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek Prezesa, powołuje zastępców Prezesa w liczbie do czterech osób.”;

5) w art. 15 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) środki pochodzące z pomocy zagranicznej,”.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 47/53

Art. 58. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz.U. Nr 116, poz. 1216 i z 2001 r. Nr 63, poz. 641) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 w ust. 3: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w stosunku do zakładów ubezpieczeń, brokerów i głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz w stosunku do funduszy emerytalnych,”, b) skreśla się pkt 4;

2) w art. 33 w ust. 2: a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych lub osób przez nią upoważnionych - wyłącznie w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową oraz nad działalnością funduszy emerytalnych,”, b) skreśla się pkt

6. Art. 59. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 42, poz. 475) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: „Art. 14a. Postępowania administracyjne wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie ustawy z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 1992 r. Nr 7, poz. 30 i Nr 25, poz. 112 oraz z 1995 r. Nr 23, poz. 120) i niezakończone do tego dnia decyzją ostateczną, toczą się według przepisów dotychczasowych, z tym że kompetencje ministra właściwego do spraw wewnętrznych przechodzą na Prezesa.”. Art. 60. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. Nr 76, poz. 811) w art. 11 w ust. 4: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa,”, b) skreśla się pkt 3.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 48/53

Art. 61. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 128, poz. 1405) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 skreśla się pkt 1 i 2;

2) w art. 8 wyrazy „i art. 6 pkt 1 i 2, które wchodzą” zastępuje się wyrazami „który wchodzi”. Art. 62. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu: „Art. 34a.

1. Na podstawie umów cywilnoprawnych mogą być używane, do celów służbowych, samochody osobowe, motocykle i motorowery nie będące własnością pracodawcy.

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów, o których mowa w ust. 1, uwzględniając rodzaj pojazdu mechanicznego, jego pojemność oraz limit kilometrów w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, właściwych ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika.”;

2) w art. 46 w ust. 1 wyrazy „Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych” zastępuje się wyrazami „Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad”, a wyrazy „Generalny Dyrektor Dróg Publicznych” zastępuje się wyrazami „Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad”;

3) w art. 52 w ust. 2 wyrazy „w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „w drodze zarządzenia”. Art. 63. Ilekroć w innych przepisach jest mowa o:

1) Prezesie Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu,

2) Prezesie Krajowego Urzędu Pracy - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw pracy,

3) Prezesie Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,

4) Generalnym Konserwatorze Zabytków albo Komitecie Kinematografii - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 49/53

5) Generalnym Dyrektorze Dróg Publicznych - należy przez to rozumieć Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

6) Głównym Inspektorze Ochrony Roślin albo Głównym Inspektorze Inspekcji Nasiennej - należy przez to rozumieć Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

7) Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń albo Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi - należy przez to rozumieć Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych,

8) Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji - należy przez to rozumieć Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty,

9) (skreślony). Art. 64. Statuty nadane na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc do czasu zastąpienia ich statutami nadanymi na podstawie przepisów zmienionych niniejszą ustawą. Art. 65. Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd powołany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pełni funkcję do czasu powołania Przewodniczącego Komisji na zasadach określonych w art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art.

45. Art. 66. Rzecznik Ubezpieczonych powołany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pełni funkcję do czasu powołania Rzecznika Ubezpieczonych na zasadach określonych w art. 90b ust. 3 ustawy zmienianej w art.

19. Art. 67. Postępowania wszczęte i niezakończone przed znoszonymi organami toczą się nadal przed organami, które przejęły ich zadania i kompetencje. Art. 68.

1. Minister właściwy do spraw łączności, w terminie miesiąca od dnia utworzenia Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, przekaże Prezesowi tego Urzędu dokumentację związaną z wydanymi zezwoleniami, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 20, oraz będące w toku sprawy o ich wydanie.

2. Sprawozdanie za rok 2001 Prezes URTiP składa ministrowi właściwemu do spraw łączności.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 50/53

Art. 69. Koncesje, zezwolenia i inne decyzje wydane przez znoszone organy zachowują ważność do upływu określonych w nich terminów ważności, chyba że na podstawie odrębnych przepisów wcześniej zostaną zmienione lub utracą ważność. Art. 70.

1. Należności i zobowiązania, w tym z tytułu pożyczek, kredytów i poręczeń, likwidowanych urzędów lub agencji stają się, z zastrzeżeniem ust. 2, należnościami i zobowiązaniami odpowiednio urzędów obsługujących organy, które przejęły ich zadania i kompetencje lub urzędów albo agencji, które wykonują ich zadania.

2. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez likwidowane urzędy lub agencje, lub na ich rzecz przejmują odpowiednio urzędy obsługujące organy, które przejęły ich zadania i kompetencje, lub urzędy albo agencje, które wykonują ich zadania.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego, działając w uzgodnieniu z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, dokonuje, ze środków finansowych Krajowego Funduszu Autostradowego, spłaty zaciągniętych przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad, kredytów przeznaczonych na cele, o których mowa w art. 39d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 29, i z których środki zostały przekazane do tego Funduszu. Art. 71.

1. Z dniem likwidacji pracownicy likwidowanych urzędów i agencji stają się odpowiednio pracownikami urzędów obsługujących organy, które przejmują ich zadania i kompetencje lub pracownikami agencji, które przejmują ich zadania, z zastrzeżeniem art. 71a.

2. Dyrektorzy Generalni likwidowanych urzędów i Prezesi likwidowanych agencji, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy, są obowiązani zawiadomić na piśmie pracowników o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepisy art. 231 § 4 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

3. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie trzech miesięcy od dnia przejścia do nowego urzędu lub agencji, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

4. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem może nastąpić za wypowiedzeniem.

5. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3, lub wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4, pracownikom przysługują świadczenia przewidziane dla pracowników, z którymi stosunki pracy rozwiązuje się z powodu likwidacji urzędu lub agencji.

6. Przepisów ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3 i 4 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 51/53

1255 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194 i Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800).

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do pracowników likwidowanych inspektoratów wojewódzkich, przy pomocy których wykonywano zadania znoszonych wojewódzkich inspektorów jako kierowników wojewódzkich inspekcji wchodzących w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. [8. Prezes zarządu, wiceprezesi oraz członkowie zarządu spółki powstałej w trybie art. 1 ust. 7 oraz kierownicy jednostek organizacyjnych tej spółki są osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz.U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128), w szczególności mają obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 6 tej ustawy.] Art. 71a.

1. Z dniem likwidacji Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu pracownicy tego urzędu wykonujący zadania w zakresie sportu wyczynowego, które należą do Polskiej Konfederacji Sportu, stają się pracownikami Polskiej Konfederacji Sportu.

2. Dyrektor Generalny Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu ustali listę pracowników, o których mowa w ust. 1, oraz poda ją do wiadomości zainteresowanym.

3. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 71 ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3-6. Art. 72.

1. Prezes Rady Ministrów ustali, w drodze zarządzeń, przeznaczenie mienia będącego w posiadaniu likwidowanych urzędów lub agencji, z zastrzeżeniem przepisów o gospodarce nieruchomościami.

2. Związane z budową autostrad nieruchomości Skarbu Państwa pozostające przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w użytkowaniu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, przechodzą nieodpłatnie w trwały zarząd Generalnej ust. 8 w art. 71 uchyDyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

3. Ustanowienie trwałego zarządu, o którym mowa w ust. 2, stwierdza wojewoda w życie z dn. 1.03.2007 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr drodze decyzji. 4. W okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2002 r. wpływy ze źródeł, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 14 i 15 ustawy zmienianej w art. 29, stanowią dochody środka specjalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 17, oraz z finansowaniem wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych na rzecz pracowników likwidowanej Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad. 5. Środki finansowe Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, stanowiące jej przychody, zgromadzone na rachunku bankowym, podlegają przekazaniu, w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia likwidacji Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, na rachunek środka specjalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w ust. 4.

2006-12-20

lony - wchodzi w 218, poz. 1592).

©Kancelaria Sejmu

s. 52/53

Art. 73.

1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przejmuje mienie likwidowanej Agencji Techniki i Technologii.

2. Fundusze utworzone przez likwidowaną Agencję Techniki i Technologii powiększają odpowiednie fundusze utworzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zwolniona z podatków i innych danin publicznych z tytułu przejęcia mienia likwidowanej Agencji Techniki i Technologii. Art. 74.

1. Agencja Rezerw Materiałowych przejmuje mienie likwidowanej Agencji Rezerw Sanitarnych.

2. Fundusze utworzone przez likwidowaną Agencję Rezerw Artykułów Sanitarnych powiększają odpowiednie fundusze utworzone przez Agencję Rezerw Materiałowych.

3. Agencja Rezerw Materiałowych jest zwolniona z podatków i innych danin publicznych z tytułu przejęcia mienia likwidowanej Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych. Art. 75. (uchylony). Art. 76.

1. W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych także między działami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.

2. Przepis art. 39 ust. 1c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) stosuje się odpowiednio. Art. 77. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są z nią sprzeczne. Art. 78. Na pokrycie kosztów realizacji ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 294) w roku 2002 przeznacza się z funduszu prywatyzacji utworzonego na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 53/53

prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691, z 2000 r. Nr 122, poz. 1319 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 637) kwotę w wysokości 22 mln zł. Art. 79. Przepis art. 34a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 62 ma zastosowanie do używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów - począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. Art. 80.

1. Tracą moc:

1) ustawa z dnia 25 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu (Dz.U. Nr 16, poz. 74, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 62, poz. 689 i z 2000 r. Nr 9, poz. 116),

2) ustawa z dnia 12 kwietnia 1996 r. o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii (Dz.U. Nr 74, poz. 352, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i z 2001 r. Nr 81, poz. 873).

2. Traci moc art. 42 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i z 1999 r. Nr 49, poz. 484). Art. 81. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 31, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r.,

2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62 pkt 1, art. 71 ust. 2 i art. 79, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6 i art. 10 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 31 marca 2002 r.,

4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4, art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63 pkt 1 oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie dotyczącym art. 33a ust. 1 pkt 9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

7) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 33, art. 35, art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2, art. 54 oraz art. 63 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

2006-12-20

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 253 z 2002 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 256 z 20022002-03-20

    Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. o sprostowaniu błędu.

  • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 255 z 20022002-03-20

    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2002 r.

  • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 254 z 20022002-03-20

    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Technologii Elektronowej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.