Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 660 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-11
Data wydania:2002-05-27
Data wejscia w życie:2002-06-26
Data obowiązywania:2002-06-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 660 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 71                — 4991 —                Poz. 660


660

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych. Na podstawie art. 8 ust. 4, art. 18 i 20 ust. 4, art. 24 i 25 ust. 5, art. 29 ust. 5, art. 34 ust. 2, art. 39 i 49 ust. 5, art. 50 ust. 2, art. 56 i 74 ust. 2, art. 80 ust. 2 i art. 87 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800 i 1801) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 7, poz. 38, z 1998 r. Nr 153, poz. 1004, z 1999 r. Nr 20, poz. 182 i Nr 82, poz. 925, z 2001 r. Nr 8, poz. 68 oraz z 2002 r. Nr 5, poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) o ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;”

2) w § 3 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „2b. Organ, który wydał rozkaz personalny, jest obowiązany niezwłocznie przesłać wyciąg z tego rozkazu bezpośrednio do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.”;

3) w § 27 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w korpusie oficerów zawodowych — na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205) — Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej;”

4) § 35 otrzymuje brzmienie: „§

35. Na kolejny stopień wojskowy mianuje:

1) oficera zawodowego od stopnia porucznika (porucznika marynarki) do stopnia pułkownika (komandora) włącznie — Minister Obrony Narodowej;

2) chorążego zawodowego i podoficera zawodowego — dowódca, który wyznaczył żołnierza na stanowisko służbowe.”;

5) w § 38 w ust. 1: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) chorążego zawodowego i podoficera zawodowego — dowódca, który wyznaczył żołnierza na stanowisko służbowe.” b) skreśla się pkt 3;

6) § 48—50 otrzymują brzmienie: „§

48. Minister Obrony Narodowej wyznacza oficerów służby stałej na stanowiska służbowe od stopnia etatowego pułkownika (komandora) do stopnia etatowego generała (admirała), a także na stanowiska służbowe, na które wyznaczenie następuje na podstawie odrębnych przepisów, oraz zwalnia z tych stanowisk. § 49.

1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wyznacza żołnierzy zawodowych służby stałej na stanowiska służbowe, do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) włącznie, i zwalnia z tych stanowisk w komórkach organizacyjnych wchodzących w skład Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz w podległych jednostkach organizacyjnych.

2. Dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, Szef Wojskowych Służb Informacyjnych i Komendant Główny ˚andarmerii Wojskowej wyznaczają żołnierzy zawodowych służby stałej na stanowiska służbowe, do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) włącznie, i zwalniają z tych stanowisk w podległych jednostkach organizacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3—5.

3. Dowódca okręgu wojskowego, dowódca korpusu, Dowódca Garnizonu Warszawa oraz komendant akademii wojskowej wyznaczają żołnierzy zawodowych służby stałej na stanowiska służbowe, do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) włącznie, i zwalniają z tych stanowisk w podległych jednostkach organizacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 4 i

5. 4. Dowódca dywizji, flotylli i brygady niewchodzącej w skład dywizji oraz komendant wyższej szkoły oficerskiej wyznaczają żołnierzy zawodowych służby stałej na stanowiska etatowe chorążych i podoficerów oraz zwalniają z tych stanowisk w podległych jednostkach organizacyjnych, z zastrzeżeniem ust.

5. 5. Dowódca brygady wchodzącej w skład dywizji, pułku oraz samodzielnego batalionu wyznaczają żołnierzy zawodowych służby stałej na stanowiska służbowe podoficerów i zwalniają z tych stanowisk w podległej jednostce organizacyjnej.

6. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr wyznacza żołnierzy zawodowych służby stałej na stanowiska służbowe, do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) włącznie, oraz zwalnia z tych stanowisk w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodo-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 660 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 663 z 20022002-06-11

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2002 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 662 z 20022002-06-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie górnego i dolnego limitu zryczałtowanej stawki dobowej oraz algorytmu określenia zryczałtowanej stawki dobowej za świadczenia zdrowotne przedszpitalne udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 661 z 20022002-06-11

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych ułatwiających lub umożliwiających proces rehabilitacji leczniczej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz towarów specjalnie przystosowanych do celów pomocy naukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych osób.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 659 z 20022002-06-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia szczegółowej listy towarów zawierających substancje kontrolowane podlegających zakazowi przywozu z państw niebędących stronami Protokołu Montrealskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 658 z 20022002-06-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 657 z 20022002-06-11

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 656 z 20022002-06-11

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 655 z 20022002-06-11

  Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 654 z 20022002-06-11

  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o ratyfikacji Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 653 z 20022002-06-11

  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-10 poz. 733

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-11 poz. 35

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-04 poz. 754

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-11 poz. 413

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.