Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 733 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-21
Data wydania:2002-06-07
Data wejscia w życie:2002-07-06
Data obowiązywania:2002-06-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 733 z 2002


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 81                — 5488 —                Poz. 733


733

USTAWA z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Art. 1. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 332 i Nr 74, poz. 676) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) w ust. 1 po wyrazach „nie przekracza” dodaje się przecinek i wyrazy „w stosunku do jednego zagranicznego dostawcy w okresie trzech kolejnych lat,” b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Umowy dostawy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego zawierane przez podmioty dominujące lub zależne w stosunku do zagranicznego dostawcy uważa się za zawierane przez tego dostawcę.”, c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Ustawy nie stosuje się do umów:

1) w wykonaniu których następuje przywrócenie uzbrojeniu lub sprzętowi wojskowemu zdolności do użytkowania, polegające na rozkonserwowaniu i sprawdzeniu parametrów technicznych, a przeniesienie własności rzeczy nastąpiło w drodze darowizny,

2) finansowanych z pożyczek zaciągniętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 81, poz. 733).”;

2) w art. 3: a) pkt 1—4 otrzymują brzmienie: „1) umowie offsetowej — rozumie się przez to umowę zawartą między Skarbem Państwa a zagranicznym dostawcą, określającą w szczególności wartość, przedmiot i harmonogram wykonania zobowiązań offsetowych oraz warunki, na jakich mają być wykonane,

2) zobowiązaniu offsetowym — rozumie się przez to zobowiązanie bezpośrednie lub pośrednie zagranicznego dostawcy do zakupu od Skarbu Państwa udziałów lub akcji, a także do wniesienia wkładów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki akcyjnej lub do zawarcia i zrealizowania umowy sprzedaży, dostawy, licencji, know-how i innej umowy o przeniesienie prawa lub świadczenie usług, zawartej między zagranicznym dostawcą a offsetobiorcą,

3) zagranicznym dostawcy — rozumie się przez to podmiot zagraniczny wykonujący, na podstawie umowy, dostawy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na rzecz Skarbu Państwa lub przedsiębiorcy, na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,

4) offsetobiorcy — rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które zawodowo, we własnym imieniu, podejmują i wykonują działalność gospodarczą i posiadają miejsce zamieszkania bądź siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także polską uczelnię, jednostkę badawczo-rozwojową oraz jednostkę budżetową, która wykonuje zadania związane z eksploatacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego będącego przedmiotem dostawy,” b) w pkt 7 wyrazy „przemysłowego potencjału obronnego” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym”, c) pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) mnożniku offsetowym — rozumie się przez to określony liczbą współczynnik zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy na poczet wartości umowy offsetowej,” d) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) wartości umowy offsetowej — rozumie się przez to łączną wartość zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy, z zastosowaniem mnożników offsetowych, określoną w umowie offsetowej,” e) skreśla się pkt 11, f) pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) przedsiębiorcach o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym — rozumie się przez to przedsiębiorców, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320), których przedmiotem działalności jest produkcja,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 733 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 741 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 740 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 739 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki w szkołach Państwowej Straży Pożarnej, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 738 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 737 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 736 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 735 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 734 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 732 z 20022002-06-21

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 731 z 20022002-06-21

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o Policji, ustawy o cudzoziemcach i ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-13 poz. 1332

  Ustawa z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 332

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji oraz ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-08 poz. 4

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1789

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranica towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-14 poz. 1571

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.