Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 739 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki w szkołach Państwowej Straży Pożarnej, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-21
Data wydania:2002-06-07
Data wejscia w życie:2002-07-06
Data obowiązywania:2002-06-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 739 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 81                — 5502 —                Poz. 739


739

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki w szkołach Państwowej Straży Pożarnej, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów. Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 81, poz. 874 i 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Koszty wyżywienia i umundurowania otrzymanych przez strażaka w okresie nauki w szkołach Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „szkołami”, ustala się jako sumę:

1) dziennych stawek pieniężnych norm wyżywienia strażaka w okresie nauki,

2) wartości przedmiotów umundurowania wydanych strażakowi w okresie nauki.

2. Okres nauki w szkołach, który nie obejmuje urlopów i innych usprawiedliwionych nieobecności, określa komendant szkoły, w której strażak lub absolwent odbywał naukę.

3. Wysokość kwoty stanowiącej równowartość kosztów wyżywienia i umundurowania ustala się według stawek obowiązujących odpowiednio w dniu:

1) zwolnienia strażaka ze służby,

2) w którym upłynął 3-miesięczny termin na podjęcie przez absolwenta szkoły służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej albo służby lub pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

4. Kwotę, o której mowa w ust. 3, pomniejsza się o 1/5 za każdy rok służby odbytej przez strażaka po ukończeniu szkoły. Jeżeli w roku, w którym następuje ustalenie kwoty należności podlegającej zwrotowi, okres służby przekracza 6 miesięcy, okres ten uznaje się za pełny rok służby. §

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej informuje na piśmie właściwego komendanta szkoły o zwolnieniu absolwenta szkoły ze służby w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji o zwolnieniu ze służby lub niepodjęciu przez absolwenta szkoły, w terminie 3 miesięcy od ukończenia nauki w szkole, służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej albo służby lub pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. §

3. Komendant szkoły ustala w decyzji kwotę stanowiącą równowartość kosztów wyżywienia i umundurowania podlegającą zwrotowi oraz termin zwrotu tej kwoty. §

4. Komendant szkoły może w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek strażaka zobowiązanego do zwrotu kosztów wyżywienia i umundurowania, ustalić w decyzji zwrot tych kosztów w ratach. §

5. Zwolnienie z obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w § 1 ust. 1, przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej może nastąpić w decyzji, na pisemny wniosek strażaka, w przypadkach:

1) orzeczenia w stosunku do strażaka, przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, trwałej niezdolności do służby lub

2) gdy nie istnieje możliwość zapewnienia strażakowi służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej albo służby lub pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. §

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zwolnić z obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w § 1 ust. 1, strażaka, który zgłosił pisemne żądanie zwolnienia ze służby oraz złożył wniosek o zwolnienie z obowiązku zwrotu tych kosztów, w związku z uzyskaniem mandatu posła lub senatora, powołaniem do innej służby państwowej albo objęciem funkcji z wyboru w organach samorządu terytorialnego, organizacjach samorządowych, związkowych lub społecznych. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 739 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 741 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 740 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 738 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 737 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 736 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 735 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 734 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 733 z 20022002-06-21

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 732 z 20022002-06-21

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 731 z 20022002-06-21

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o Policji, ustawy o cudzoziemcach i ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-08 poz. 10

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych przez funkcjonariusza Służby Więziennej w czasie nauki, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-29 poz. 1181

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-30 poz. 1189

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-18 poz. 978

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-14 poz. 1162

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie zwrotu kosztów spowodowanych odwołaniem strażaka Państwowej Straży Pożarnej z urlopu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.