Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 783 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-26
Data wydania:2002-06-07
Data wejscia w życie:2002-06-26
Data obowiązywania:2002-06-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 783 z 2002


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 86                — 5733 —                Poz. 783


783

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia. Na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §

1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) funkcjonariusz — funkcjonariusza Straży Granicznej,

2) jednostka — jednostkę organizacyjną Straży Granicznej,

3) okres zimowy — okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. §

2. W przypadku gdy różnym grupom funkcjonariuszy przysługują odmienne normy wyżywienia, a warunki techniczno-organizacyjne nie pozwalają na przyrządzanie posiłków według kilku norm oddzielnie, funkcjonariusze otrzymują wyżywienie według jednej normy wyżywienia, która przysługuje największej grupie funkcjonariuszy uprawnionych do wyżywienia w danej jednostce, zwanej dalej „normą dominującą”. § 3.

1. W jednostkach prowadzących punkty żywienia we własnym zakresie funkcjonariuszom nadzorującym gospodarkę żywnościową przysługują bezpłatne posiłki wydawane w godzinach ich służby w danej jednostce, według normy dominującej.

2. Do funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, zalicza się: kierownika sekcji gospodarki mundurowej i żywnościowej, kierownika punktu żywienia, a w przypadku ich nieobecności lub braku takich etatów w strukturze jednostki — funkcjonariusza wyznaczonego do kierowania gospodarką żywnościową i punktem żywienia.

3. Lekarzom wykonującym obowiązki służbowe w ramach nadzoru służbowego nad żywieniem funkcjonariuszy służby kandydackiej przysługują bezpłatne posiłki w godzinach ich służby w danej jednostce, według 1/2 normy dominującej. § 4.

1. Funkcjonariuszom pełniącym całodobową służbę w charakterze dowódców wart i ich pomocników, z wyłączeniem funkcjonariuszy pełniących te służby etatowo, przysługuje bezpłatne wyżywienie w naturze według norm wyżywienia przysługujących funkcjonariuszom wchodzącym w skład warty.

2. Funkcjonariusze pełniący inne służby całodobowe, z wyłączeniem funkcjonariuszy pełniących te służby etatowo, uprawnieni są do bezpłatnego wyżywienia w naturze według normy dominującej. §

5. Funkcjonariuszom zajmującym etatowe stanowisko szefów kompanii lub pełniących takie obowiązki, którzy w ramach obowiązków służbowych kontrolują zachowanie podległych funkcjonariuszy w czasie posiłków, przysługują bezpłatne obiady według normy wyżywienia przysługującej podległym funkcjonariuszom. § 6.

1. Ustala się następujące normy wyżywienia:

1) zasadnicze: a) szkolną, zwaną dalej „normą SZ”, b) lotniczą, zwaną dalej „normą LOT”,

2) dodatkowe: a) uzupełniającą, zwaną dalej „normą DU”, b) napojów.

2. Ilość oraz rodzaj produktów żywnościowych, wchodzących w skład podstawowych grup tych produktów dla norm SZ, LOT i DU, określa załącznik do rozporządzenia.

3. Wartość produktów żywnościowych, wchodzących w skład normy wyżywienia, jest wartością pieniężną tej normy. § 7.

1. Norma SZ przysługuje bezpłatnie w naturze funkcjonariuszom:

1) w dniach przebywania funkcjonariuszy — na podstawie decyzji kierownika jednostki — na terenie działania jednostki, połączonego z zakwaterowaniem lub zakazem opuszczania miejsca służby, trwającego ponad 12 godzin, oraz w dniach składania egzaminów do szkół policyjnych, wojskowych i ośrodków szkolenia Straży Granicznej poza miejscem zamieszkania,

2) w służbie kandydackiej,

3) będącym słuchaczami ośrodków szkolenia lub uczestnikami kursów w jednostkach — w czasie pobytu połączonego z zakwaterowaniem w ośrodkach szkolenia i jednostkach organizujących kursy oraz na praktykach — poza miejscem stałego pełnienia służby, w dniach wykonywania obowiązków służbowych, a w miejscu pełnienia służby wtedy, gdy na czas szkolenia i praktyk są zakwaterowani na terenie jednostki,

4) biorącym udział w szkoleniu lub ćwiczeniach w systemie obronnym kraju, jeśli zajęcia trwają w sposób ciągły powyżej 8 godzin,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 783 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 794 z 20022002-06-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 33/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 793 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu postępowania wobec cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w stosunku do których zachodzi domniemanie, iż byli ofiarami przestępstw lub przemocy, albo będących niepełnosprawnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 792 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 791 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, którym przysługuje zasiłek pogrzebowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 790 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 789 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 788 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 787 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 786 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych uzyskanych tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub Inspekcji Celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 785 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 784 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 782 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowej organizacji Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 781 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbieranych danych rynkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 780 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 779 z 20020202-06-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Telekomunikacji.

porady prawne online

Porady prawne

 • Otrzymywanie przez policjanta wyżywienia

  Czy policjantowi przysługuje posiłek regeneracyjny jeśli przed upływem czterogodzinnego okresu służby na wolnym powietrzu odbywał on uzasadnioną przerwę np. w budynku (...)

 • Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

  Zamierzam złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza straży granicznego do Prokuratury Rejonowej. Czy w takiej sytuacji moje zawiadomienie (...)

 • Urlop wychowawczy dla funkcjonariusza

  Po urodzeniu dziecka i po urlopie macierzyńskim chciałabym wrócić do pracy. Wychowaniem dziecka chce zająć się ojciec dziecka. Nie jesteśmy małżeństwem i jak na (...)

 • Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

  Funkcjonariusze Straży Granicznej mają ograniczony zakres co do nakładania grzywien w formie mandatu karnego i mogą karać tylko za wykroczenia wymienione w rozporządzeniu (...)

 • Noclegi a koszt uzyskania przychodu

  Prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych często z pracownikami wyjeżdżam poza siedzibę zakładu, często na kilka dni. Nocujemy w (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-17 poz. 1011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-09 poz. 1215

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw z 2010-01-19 poz. 59

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-08 poz. 1404

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-30 poz. 1188

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.