Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 962 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-13
Data wydania:2003-05-22
Data wejscia w życie:2003-06-28
Data obowiązywania:2003-06-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 962 z 2003


962

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Do udzielania dopłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177).”; ———————

1)

2) w art. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) do dnia 31 grudnia 2007 r. w przypadku kredytów na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4”;

3) w art. 6: a) w ust. 1: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) 1,25 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski przy udzielaniu kredytów na cele rolnicze,”, — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) 1,3 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski przy udzielaniu kredytów na finansowanie zadań związa-

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 744 i 746.

Dziennik Ustaw Nr 104                — 6923 —                Poz. 962


2) pkt 4 — dysponuje minister właściwy do spraw gospodarki.”.

nych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.”, b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, przysługują w wysokości oprocentowania naliczonego według stopy równej stopie redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski, powiększonego o marżę banku.”;

4) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ârodkami na dopłaty do oprocentowania kredytów, o których mowa w art. 3 ust. 1:

1) pkt 1 i 2 — dysponuje minister właściwy do spraw rolnictwa,

Art. 2.

1. Do kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. W odniesieniu do kredytów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 1, zastosowanie dopłat zgodnie z warunkami wynikającymi z niniejszej ustawy następuje w przypadku zmiany umowy kredytowej. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 962 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 984 z 20032003-06-13

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2003 r. sygn. akt K 43/02

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 983 z 20032003-06-13

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2003 r. sygn. akt SK 34/01

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 982 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 981 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 980 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 979 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania dodatków paszowych i premiksów

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 978 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 977 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie listy składów celnych, w których mogą być składowane produkty podlegające kontroli weterynaryjnej niespełniające wymagań określonych w prawie Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 976 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki ciśnieniowe statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 975 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 974 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 973 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie warunków gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 972 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 971 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 970 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 969 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 968 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 967 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 966 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie warunków zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku, które nie mają zastosowania wobec osób fizycznych przyjeżdżających na polski obszar celny na pobyt stały na podstawie wizy repatriacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 965 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 964 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie trybu i sposobu współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Policji, Straży Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Informacja bankowa

  Nie spłaciłam zaciągniętego kredytu w wysokości 500zł w banku w terminie, czyli w roku 1997, spłaciłam go w marcu 1998, po konsultacjach w banku, który wyraził (...)

 • Obowiązki informacyjne wobec konsumenta

  Art. 36. ust. 4 Ustawy o kredycie konsumenckim nakłada na przedsiębiorcę obowiązek informowania konsumenta o zmianie wysokości stopy oprocentowania (w czasie obowiązywania (...)

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Zbycie akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.

  Czy od akcji zakupionych w październiku 2003 (po 1 stycznia 2004 r. weszła w życie nowa ustawa) na GPW i sprzedanych w 2005 roku należy ściągnąć podatek dla urzędu (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.