Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1073 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensujacej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-30
Data wydania:2003-06-25
Data wejscia w życie:2003-07-15
Data obowiązywania:2003-06-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1073 z 2003


Strona 1 z 3
1073

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999—2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1826.

§

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) kwotach rekompensujących dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień — rozumie się przez to część rekompensującą subwencji ogólnej, w zakresie kwoty, o której mowa w art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999—2003;

2) utraconych dochodach z tytułu ustawowych ulg i zwolnień — rozumie się przez to kwoty wynikające z ulg i zwolnień, o których mowa w: a) art. 12 ust. 1 pkt 4—6, ust. 2 pkt 5 i ust. 6, art. 13 ust. 1, art. 13a ust. 1 i 2, art. 13b ust. 1 i art. 13c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o po-

Dziennik Ustaw Nr 113                — 7378 —                Poz. 1073


datku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.3)), b) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826), c) art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039). § 2.

1. Kwoty rekompensujące dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień ustala się na podstawie wniosków gminy złożonych do właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej, zwanych dalej „wnioskami”.

2. We wnioskach określonych odpowiednio w:

1) załączniku nr 1 do rozporządzenia — składanych o przyznanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,

2) załączniku nr 2 do rozporządzenia — składanych o przyznanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym oraz w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych — gmina wykazuje roczne skutki utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

3. Kwotę rekompensującą dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień, z uwzględnieniem art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999—2003, stanowi suma kwot wykazanych odpowiednio w pozycji „G” i „H” wniosków. § 3.

1. Wnioski gmina składa do regionalnej izby obrachunkowej w terminach:

1) do dnia 31 lipca roku podatkowego;

2) do dnia 25 lutego roku następującego po roku podatkowym.

2. Regionalna izba obrachunkowa kontroluje wnioski pod względem rachunkowym oraz formalnym, a następnie przekazuje wnioski złożone w terminie, o którym mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 — w terminie do dnia 10 września,

2) ust. 1 pkt 2 — w terminie do dnia 31 marca — do właściwej w sprawach samorządu terytorialnego komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanego dalej „Ministerstwem”. § 4.

1. We wniosku, złożonym w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1, gmina wykazuje przewidywane roczne skutki ulg i zwolnień ustawowych, wynikające z decyzji i nakazów płatniczych lub decyzji zmieniających te nakazy oraz deklaracji podatkowych na dany rok podatkowy na dzień 30 czerwca roku, za który sporządzany jest wniosek.

2. We wniosku, złożonym w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2, gmina wykazuje faktyczne roczne skut———————

3)

ki ulg i zwolnień ustawowych, wynikające z decyzji i nakazów płatniczych lub decyzji zmieniających te nakazy oraz deklaracji podatkowych na dany rok podatkowy na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzany jest wniosek. §

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje gminom kwoty rekompensujące dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w terminie określonym w art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999—2003. § 6.

1. Gmina, która złoży wniosek, w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1, a nie złoży takiego wniosku w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2, zobowiązana jest do zwrotu otrzymanej kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek Ministerstwa w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku podatkowym. W przypadku niedokonania zwrotu, otrzymanej przez gminę kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień, minister właściwy do spraw finansów publicznych wezwie do zwrotu tej kwoty.

2. Gminie, która złoży wniosek, w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2, a nie złoży wniosku w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1, zostanie przekazana kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w wysokości sumy kwot wykazanych odpowiednio w pozycji „G” i „H” tego wniosku.

3. Gminie, która złoży korektę wniosku, z której wynika, iż otrzymała kwotę rekompensującą dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień wyższą od należnej, minister właściwy do spraw finansów publicznych:

1) zmniejszy kwotę rekompensującą dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień, zmniejszając albo wstrzymując kolejną ratę kwoty rekompensującej za dany rok podatkowy, lub

2) zobowiąże gminę do zwrotu nadmiernie pobranej kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, chyba że gmina dokona wcześniej zwrotu nadmiernie pobranej kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

4. Przesłana przez gminę korekta wniosku, która wpłynęła do Ministerstwa po obowiązujących terminach przekazania kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999—2003, nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4) Minister Finansów: A. Raczko ———————

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień (Dz. U. Nr 13, poz. 118 oraz z 2002 r. Nr 84, poz. 915), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2003 r.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1073 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1075 z 20032003-06-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1074 z 20032003-06-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1072 z 20032003-06-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1071 z 20032003-06-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1070 z 20032003-06-30

  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy - Prawa telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1069 z 20032003-06-30

  Ustawa z dnia 9 maja 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1068 z 20032003-06-30

  Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o zmianie ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1067 z 20032003-06-30

  Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1066 z 20032003-06-30

  Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1065 z 20032003-06-30

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego

  Jestem na zwolnieniu lekarskim, na druku zaznaczone jest, że chory może chodzić - zwolnienie od lekarza pierwszego kontaktu - zwolnienie od psychiatry. Kto może skontrolować (...)

 • Odprawa a ZUS

  Czy do kwoty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych wchodzą składki ZUS?

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Odsetki od odsetek

  Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo żądać podwójnych odsetek od zaległości w czynszu, tj. odsetek ustawowych wymienionych w wyroku sądowym dotyczącym zapłaty (...)

 • Zasiłek rodzinny - utracone źródło dochodów

  Moja żona była na wychowawczym (pierwsze dziecko) do 30.06.2007 roku. Od 01.07.2007 była na chorobowym (ciąża); 33 dni wynagrodzenie chorobowe-płatne zakład pracy; (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-07 poz. 915

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-22 poz. 1616

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-09 poz. 1811

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-17 poz. 118

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-08 poz. 956

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyznawania gminom górniczym części rekompensującej subwencji ogólnej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.