Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1309 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielanie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na udostępnianiu pojazdów trakcyjnych oraz wzoru licencji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-08-06
Data wydania:2003-06-28
Data wejscia w życie:2003-08-21
Data obowiązywania:2003-08-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1309 z 2003


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 137                — 9232 —                Poz. 1309


1309

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na udostępnianiu pojazdów trakcyjnych oraz wzoru licencji Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789) zarządza się, co następuje: §

1. Wniosek o udzielenie licencji, zwany dalej „wnioskiem”, przedsiębiorca składa za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „UTK”, za pokwitowaniem. §

2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia. § 3.

1. Niezwłocznie po złożeniu wniosku UTK dokonuje sprawdzenia wniosku pod względem formalnym, badając kompletność zawartych w nim danych oraz wymaganych dokumentów, oświadczeń lub informacji, o których mowa w art. 47 ust. 3, ust. 5—7 oraz art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. ———————

1)

2. W razie stwierdzenia braku dokumentów, oświadczeń lub informacji, o których mowa w ust. 1, Prezes UTK wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie wniosku lub załączonej do niego dokumentacji.

3. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. § 4.

1. Prezes UTK udziela licencji po stwierdzeniu, na podstawie przeprowadzonego postępowania, że przedsiębiorca spełnia wymagane warunki do wykonywania działalności objętej licencją.

2. Z postępowania w sprawie udzielania licencji sporządzany jest protokół. §

5. Wzór licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na udostępnianiu pojazdów trakcyjnych określa załącznik do rozporządzenia. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1309 z 2003 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Licencja na transport drogowy rzeczy

  Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu zarobkowego przewozu drogowego rzeczy. Posiadam odpowiednią licencję wydaną przez ministra infrastruktury. (...)

 • Przewóz na potrzeby własne

  Jestem osobą zarządzającą w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi usługi rekreacyjno-rozrywkowe na terenie całej Polski. W związku z wykonywaną (...)

 • Licencja na prowadzenie transportu drogowego

  Czy prowadząc zagraniczny transport drogowy rzeczy samochodem o masie całkowitej do 3,5 t muszę posiadać licencję?

 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego

  Czy do prowadzenia zarobkowych usług transportowych dla osób pojazdem do 9 osób oraz ogólnych usług transportowych (towarów) w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (...)

 • Licencja zarządcy nieruchomości a koncesja

  Czy wobec tego, że od dnia 1.01.2001 obowiązuje nowe prawo gospodarcze, które ogranicza liczbę koncesji, nadal zobligowani jesteśmy do uzyskania licencji pośrednika (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-20 poz. 1402

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-18 poz. 775

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych oraz wzorów licencji

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-25 poz. 1515

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego

 • Legislacja UE z 2007-06-28 nr 166 poz. 32

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/76/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. wykonującej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w (...)

 • Komunikat UE z 2006-02-24 nr 46 poz. 28

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.