Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1321 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-08-07
Data wydania:2003-07-03
Data wejscia w życie:2004-01-01
Data obowiązywania:2003-08-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1321 z 2003


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 138                — 9316 —                Poz. 1321


1321

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy;

2) kwalifikacje zawodowe osób realizujących te zadania;

3) szczegółowe zasady kontroli tych służb. § 2.

1. Służbę medycyny pracy Służby Więziennej, zwaną dalej „służbą medycyny pracy SW”, stanowią: lekarze, pielęgniarki oraz psycholodzy.

2. Do wykonywania zadań służby medycyny pracy SW są uprawnieni:

1) lekarze, spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z 1997 r. Nr 60, poz. 375, z 1998 r. Nr 159, poz. 1057 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 451);

2) pielęgniarki, spełniające dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez pielęgniarki wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, rodzaju i trybu uzyskiwania tych kwalifikacji oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich posiadanie (Dz. U. Nr 124, poz. 796);

3) psycholodzy, którzy spełniają następujące wymagania kwalifikacyjne: a) posiadają dyplom magistra psychologii lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do dnia 1 października 1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do dnia 31 grudnia 1992 r., ———————

1)

b) posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie psychologa, w tym co najmniej 2-letni okres służby lub zatrudnienia na stanowisku psychologa w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, c) ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie w zakresie ryzyka zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, organizowane przez właściwą do spraw szkoleń komórkę organizacyjną Centralnego Zarządu Służby Więziennej. § 3.

1. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, realizują zadania służby medycyny pracy w ramach zespołów medycyny pracy, które stanowią podstawową jednostkę służby medycyny pracy SW, powoływanych przez:

1) Dyrektora Generalnego Służby Więziennej — do udzielania świadczeń funkcjonariuszom i pracownikom Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie;

2) dyrektorów okręgowych Służby Więziennej — do udzielania świadczeń pracownikom podległych jednostek;

3) Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu — do udzielania świadczeń pracownikom tego Ośrodka.

2. Za realizację zadań zespołu medycyny pracy odpowiedzialny jest kierownik zespołu, powoływany przez kierownika jednostki wymienionej w ust. 1 pkt 1—3 i posiadający uprawnienia określone w § 2 ust. 2 pkt

1. § 4.

1. Nadzór i kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem służby medycyny pracy sprawuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej, za pośrednictwem naczelnego lekarza więziennictwa.

2. Kontrola służby medycyny pracy SW obejmuje funkcjonowanie tej służby, a także zakres i jakość udzielanych świadczeń.

3. Osoba kontrolująca musi posiadać kwalifikacje zawodowe określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt

1.

4. Osoba kontrolująca ma w szczególności prawo do:

1) kontroli zakresu i częstotliwości badań profilaktycznych pracowników oraz wykonywania i dokumentowania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 63, poz. 634 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1321 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1322 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie obowiązku meldunkowego żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1320 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia zakaźnych gąbczastych encefalopatii

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1319 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1318 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie metod analiz alkoholu etylowego rolniczego oraz metod pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1317 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie trybu składania wniosków o umieszczenie w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach i o skreślenie z tego wykazu

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1316 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1315 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1314 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać pływakowe mierniki objętości mleka

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1313 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1312 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1311 z 20032003-08-07

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 27 kwietnia 2003 r. w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 2

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-17 poz. 992

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-19 poz. 1081

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-14 poz. 1276

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-25 poz. 577

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-29 poz. 1215

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.