Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 526 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-08
Data wydania:2003-03-07
Data wejscia w życie:2003-04-23
Data obowiązywania:2003-04-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 526 z 2003


Strona 1 z 5
526

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych Na podstawie art. 34 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Użyte w rozporządzeniu określenie „partia” oznacza określoną ilość artykułu rolno-spożywczego o tej samej nazwie, jednolitego pod względem rodzaju, klasy jakości, sposobu prezentacji, wyprodukowanego lub pakowanego przez jeden zakład produkcyjny, przeznaczonego jednorazowo do obrotu lub badania. §

2. Próbki pobiera się w sposób:

1) zapewniający uzyskanie próbek charakteryzujących właściwości organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne danej partii;

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Dziennik Ustaw Nr 59                — 3871 —                Poz. 526


2) uniemożliwiający zanieczyszczenie partii, z której próbki są pobierane;

3) dostosowany do postaci i rodzaju artykułu rolno-spożywczego oraz wielkości partii, z której próbki są pobieranie. §

3. Sprzęt stosowany do pobierania próbek powinien:

1) być wykonany z materiałów niepowodujących zmian organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych pobranych próbek;

2) mieć kształt i rodzaj powierzchni dostosowany do rodzaju artykułu rolno-spożywczego, którego próbki są pobierane;

3) być osuszony i wolny od zanieczyszczeń. § 4.

1. Pobraną próbkę dzieli się na co najmniej dwie części o porównywalnej masie, tworząc średnie próbki laboratoryjne, które są niezwłocznie pakowane i zabezpieczane.

2. Jedną średnią próbkę laboratoryjną przeznacza się do badań laboratoryjnych, a pozostałe przechowuje się do badań porównawczych. §

5. Osoba pobierająca próbkę sporządza protokół pobrania próbki, zawierający w szczególności:

1) wskazanie podstawy prawnej pobrania próbki;

2) nazwę artykułu rolno-spożywczego, którego próbka jest pobierana;

3) miejsce, datę i godzinę pobrania próbki;

4) nazwę producenta, odbiorcy lub dostawcy artykułu rolno-spożywczego;

5) dane umożliwiające identyfikację partii, z której próbkę pobrano, oraz jej wielkość;

6) wskazanie kraju pochodzenia artykułu rolno-spożywczego, którego próbkę pobrano;

7) liczbę i masę jednostkową sporządzonych średnich próbek laboratoryjnych;

8) imiona i nazwiska osób obecnych przy pobieraniu próbki;

9) imię i nazwisko osoby pobierającej próbkę. § 6.

1. Opakowanie średnich próbek laboratoryjnych powinno:

1) być szczelne, czyste, suche i bezwonne;

2) zabezpieczać przed zanieczyszczeniem i zmianą właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych pobranych próbek;

3) mieć kształt i wielkość dostosowane do rodzaju artykułu rolno-spożywczego, którego próbkę pobrano.

2. Zamknięcie opakowania zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający otwarcie opakowania bez naruszenia zabezpieczenia. § 7.

1. Opakowanie średnich próbek laboratoryjnych zaopatruje się w informacje zawierające w szczególności:

1) nazwę artykułu rolno-spożywczego;

2) dane umożliwiające identyfikację i wielkość partii;

3) datę i miejsce pobrania próbki;

4) imię i nazwisko osoby pobierającej próbkę;

5) numer protokołu pobrania próbki.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w sposób zabezpieczający przed zmianą ich treści lub zniszczeniem. §

8. Ârednie próbki laboratoryjne transportuje się i przechowuje w sposób zabezpieczający przed wpływem czynników powodujących zmianę właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych pobranej próbki. § 9.

1. Szczegółowe warunki pobierania próbek:

1) artykułu rolno-spożywczego głęboko mrożonego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) chmielu i produktów chmielowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wyrobów winiarskich określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) świeżych owoców i warzyw określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Pobieranie próbek artykułu rolno-spożywczego innego niż wymienione w ust. 1 odbywa się zgodnie z dokumentami normalizacyjnymi. §

10. Przepisy § 9 ust. 1 pkt 2—4 stosuje się do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. §

11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Tański

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 526 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 523 z 20032003-04-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 532 z 20032003-04-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2003 r. sygn. akt K 50/01

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 531 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 530 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 529 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 527 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinno spełniać urządzenie monitorowania

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 525 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Dziwnowie od strony lądu

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 524 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 522 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 521 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 520 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 519 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania jednostek miar nienależących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI)

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 518 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 517 z 20032003-04-08

  Ustawa z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 516 z 20032003-04-08

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 528 z 20030203-04-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1279

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-21 poz. 1876

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-17 poz. 1471

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-09 poz. 16

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-23 poz. 1175

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.