Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 559 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-14
Data wydania:2003-04-04
Data wejscia w życie:2003-04-29
Data obowiązywania:2003-04-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 559 z 2003


Strona 1 z 3
559

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Niepaństwowa uczelnia zawodowa może wystąpić o przyznanie dotacji na działalność dydaktyczną w zakresie dofinansowania kształcenia kadr niezbędnych dla prowadzenia działalności dydaktycznej, jeżeli: ———————

1)

1) prowadzi kształcenie na co najmniej trzech kierunkach studiów;

2) w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie co najmniej czterech pracowników uczelni, zatrudnionych w niej przez okres nie krótszy niż dwa lata na podstawie umowy o pracę, uzyskało stopień naukowy doktora;

3) zapewni na ten cel środki własne oraz inne niepochodzące z dotacji z budżetu państwa, w łącznej wysokości co najmniej 50% kosztów realizacji zadania, na które ma być przyznana dotacja.

2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 2.

1. Niepaństwowa uczelnia zawodowa może ubiegać się o dotację na pomoc materialną dla studen-

Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239.

Dziennik Ustaw Nr 62                — 4043 —                Poz. 559


tów, jeżeli posiada regulamin przyznawania pomocy materialnej.

2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. § 3.

1. Niepaństwowa uczelnia zawodowa może wystąpić o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji budowlanej, jeżeli:

1) prowadzi kształcenie na co najmniej trzech kierunkach studiów oraz uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej co najmniej jednego z prowadzonych kierunków studiów;

2) liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień naukowy doktora jest większa o co najmniej 25% od minimum kadrowego, o którym mowa w przepisach określających warunki, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów;

3) liczba studentów jest nie mniejsza niż 2 000 osób, w tym co najmniej 350 studentów na studiach dziennych;

4) posiada bazę materialną stanowiącą jej własność, o wartości co najmniej 5 000 000 zł;

5) posiada zaakceptowany przez określone w statucie właściwe organy program inwestycji oraz dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;

6) zapewni dla inwestycji, której dotyczy wystąpienie, środki inne niż dotacja z budżetu państwa w łącznej wysokości co najmniej 70% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji, w tym nie mniej niż 30% środków własnych.

2. Warunkiem wystąpienia niepaństwowej uczelni zawodowej o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, jest złożenie przez organ uczelni uprawniony do jej reprezentowania oświadczenia w formie aktu notarialnego zawierającego zobowiązanie do:

1) niezbywania i niedokonywania zmiany przeznaczenia nieruchomości zabudowanej przy udziale środków z dotacji, o której mowa w ust. 1, bez zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem”;

2) przekazania nieruchomości wymienionej w pkt 1 na cele edukacyjne uzgodnione z ministrem, w przypadku likwidacji uczelni.

3. Do wniosku niepaństwowej uczelni zawodowej o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy określające szczegółowe zasady finansowania inwestycji z budżetu państwa.

4. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Do wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną, o której mowa w ust. 1, dołącza się:

1) pisemne zobowiązanie określonych w statucie właściwych organów uczelni do zapewnienia środków własnych w wysokości co najmniej 30% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji oraz angażowania środków własnych i innych niż dotacja z budżetu państwa od rozpoczęcia inwestycji;

2) poświadczone kopie umów zawartych z bankiem lub pożyczkodawcą albo wydanych przez nich dokumentów potwierdzających zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki, z uwzględnieniem planowanych kwot i terminów ich przyznania;

3) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających przyznanie dotacji z funduszów celowych lub innych środków albo zapewnienie ich przyznania, z uwzględnieniem planowanych kwot i terminów ich przyznania. §

4. Warunkiem wystąpienia niepaństwowej uczelni zawodowej o przyznanie dotacji z budżetu państwa jest uprzednie wykorzystanie zapewnianych wcześniej środków własnych na realizację przedsięwzięć dofinansowanych z budżetu państwa, zgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem, a także przestrzeganie przez uczelnię przepisów prawa. § 5.

1. Wnioski o przyznanie dotacji, o których mowa w § 1—3, składa się w terminie do dnia 10 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja.

2. Wnioski o przyznanie dotacji składa się do ministra w dwóch egzemplarzach. Wniosek podpisuje i składa określony w statucie właściwy organ uprawniony do reprezentowania uczelni, w uzgodnieniu z założycielem uczelni. § 6.

1. Po wpłynięciu wniosku minister sprawdza, czy spełnia on wymagania formalne określone w rozporządzeniu.

2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, minister wzywa niepaństwową uczelnię zawodową do usunięcia uchybień w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

3. W razie nieusunięcia uchybień w terminie określonym w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

4. Minister kieruje wniosek niepaństwowej uczelni zawodowej o przyznanie dotacji z budżetu państwa, spełniający wymagania formalne, do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w celu zaopiniowania.

5. Dotacje, o których mowa w § 1—3, przyznawane są w ramach środków przewidzianych na te cele w czę-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 559 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 577 z 20032003-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 13/02

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 576 z 20032003-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 kwietnia 2003 r. syg. akt K 46/01

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 575 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ponadstandartowych świadczeń zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 574 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 572 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 571 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli, zakresu badań oraz zasady ich finansowania

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 570 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 569 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie wykazu substancji szkodliwie wpływających na zdrowie zwierząt, jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środowisko

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 568 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze w czynnej służbie wojskowej są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak o oznak wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 567 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 566 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 565 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 564 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży ochrony kolei są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 563 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie sieci dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 562 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 561 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 560 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 558 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 557 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2003/2004

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 556 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2003/2004

porady prawne online

Porady prawne

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Refundacja z PFRON przychodem

  Jako osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie (...)

 • Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

  Zakład nasz jest zakładem budżetowym gminy, mamy zaległości w opłatach za dostawę mediów do mieszkań komunalnych i mieszkaniowych. Dostawca mediów grozi pozwem sądowym. (...)

 • Zwrot składek z PFRON

  Jako osoba niepełnosprawna, prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie (...)

 • W jaki sposób prawo o szkolnictwie wyższym reguluje statut uczelni?

  W jaki sposób prawo o szkolnictwie wyższym reguluje statut uczelni?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-13 poz. 849

  Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-05 poz. 1714

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej.

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-17 poz. 1268

  Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 2005-08-31 poz. 1387

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 1997-06-26 poz. 650

  Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.