Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 646 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-24
Data wydania:2003-04-10
Data wejscia w życie:2003-04-24
Data obowiązywania:2003-04-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 646 z 2003


Strona 1 z 2
646

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie Na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób dokonywania rozliczeń kosztów badań, na które został skierowany ubezpieczony przez płatnika składek w celu ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie w związku z uzasadnionym przypuszczeniem, że ubezpieczony znajdował się w chwili wypadku pod ich wpływem, tryb postępowania, rodzaje dokumentacji niezbędnej do tych rozliczeń oraz termin ich dokonania. § 2.

1. Rozliczenie kosztów badań ubezpieczonego niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środ———————

1)

ków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie, poniesionych przez płatnika składek następuje na podstawie jego wniosku złożonego w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

2. Wniosek składa się w przypadku negatywnego wyniku badania, o którym mowa w ust. 1, lub dodatniego wyniku badania, jeżeli ubezpieczony nie przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. § 3.

1. Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię lub odpis protokołu powypadkowego albo karty wypadku;

2) kserokopię wyników badań ubezpieczonego, na które ubezpieczony został skierowany przez płatnika składek;

3) oryginał dowodu stwierdzającego wysokość poniesionych kosztów badań.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Dziennik Ustaw Nr 70                — 4549 —                Poz. 646


2. Kserokopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez płatnika składek. § 4.

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca płatnikowi składek poniesione przez niego koszty badań nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dokumentami.

2. W przypadku gdy wniosek lub dokumenty, o których mowa w § 3, dotknięte są brakami formalnymi lub merytorycznymi, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu kosztów badań nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej wątpliwości.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu kosztów badań na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez płatnika składek. §

5. Przepisy rozporządzenia stosuje się do rozliczania kosztów badań, na które ubezpieczony został skierowany po dniu 31 grudnia 2002 r. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. (poz. 646)

WZÓR

(pieczęć płatnika składek)

WNIOSEK o zwrot kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem ubezpieczonego na badania niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie I. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

1. Imię i nazwisko lub nazwa ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

2. Adres siedziby .........................................................................................................................................................

3. NIP ........................................ REGON ...................................... PESEL .................................................................. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) .................................................................................................................................................................................. rodzaj dokumentu seria numer II. DANE IDENTYFIKACYJNE UBEZPIECZONEGO

1. Imię i nazwisko ubezpieczonego ...........................................................................................................................

2. NIP ......................................................... PESEL ...................................................................................................... Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) .................................................................................................................................................................................. rodzaj dokumentu seria numer

3. Data i miejsce urodzenia .........................................................................................................................................

4. Adres zamieszkania .................................................................................................................................................

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 646 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 649 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 648 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 647 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 645 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 644 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 643 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 642 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 641 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 640 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 639 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 638 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 637 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2004-07-31 nr 255 poz. 40

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie prekursorów i substancji chemicznych często (...)

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1818

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, stosowanie do badań oraz pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, a także zmianę tych zezwoleń lub pozwoleń

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-07 poz. 135

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji

 • Legislacja UE z 2009-07-08 nr 177 poz. 7

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie prekursorów narkotykowych (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-11 poz. 566

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień zawodowych felczera.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.