Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 823 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-21
Data wydania:2003-05-10
Data wejscia w życie:2003-06-05
Data obowiązywania:2003-05-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 823 z 2003


823

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego

Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwany dalej „funkcjonariuszem”, odwołany z urlopu wypoczynkowego z ważnych względów służbowych otrzymuje zwrot kosztów przejazdu poniesionych w związku z odwołaniem, a także zwrot innych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

2. Koszty związane z pobytem w ośrodku wczasowym, sanatorium, kwaterze prywatnej, hotelu lub

z innymi usługami mającymi związek z wypoczynkiem w okresie urlopu, niewykorzystane przez funkcjonariusza i członków jego rodziny, podlegają zwrotowi, o ile organizator wypoczynku lub inny podmiot świadczący usługi w tym zakresie nie zwrócił wniesionych opłat.

3. Zwrot kosztów odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 823 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 843 z 20032003-05-21

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 maja 2003 r. sygn. akt P 21/01

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 842 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych warunków sanitarnych oraz wymagań w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie naturalnymi wodami mineralnymi i naturalnymi wodami źródlanymi

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 841 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 840 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 839 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 838 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia trybu i sposobu ustalania odszkodowania

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 837 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu współdziałania organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 836 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę, oraz organizacji komisji dyscyplinarnych

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 835 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 834 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 833 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie wzoru listy załogi statku oraz sposobu jej sporządzania, wystawiania i dokonywania w niej wpisów

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 832 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 831 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 830 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia w sprawie przyznawania środków na wspieranie procesu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 829 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 828 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 827 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 826 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 825 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 824 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 348

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie trybu zwrotu kosztów przejazdu i innych poniesionych kosztów przysługujących policjantowi w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-02 poz. 883

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów funkcjonariuszowi Straży Granicznej w razie odwołania z urlopu.

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-31 poz. 643

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-13 poz. 764

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-28 poz. 453

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do dyspozycji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.