Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1037 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-27
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1037 z 2004


Strona 1 z 4
1037

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach 5uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywa————————

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

nia zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

Dziennik Ustaw Nr 101                — 7095 —                Poz. 1037


1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności , a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia;

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) organie prowadzącym postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji — oznacza to ministra właściwego do spraw turystyki;

2) odrębnych przepisach — oznacza to przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 576 i Nr 96, poz. 959);

3) Biuletynie Informacji Publicznej — oznacza to Biuletyn w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271);

4) opiekunie — oznacza to osobę organizującą i przeprowadzającą staż, wybraną przez wnioskodawcę z listy, określonej w rozporządzeniu;

5) wykwalifikowanym przedstawicielu zawodu przewodnika turystycznego — oznacza to osobę, pod której nadzorem wnioskodawca odbywa staż;

6) zespole — oznacza to zespół przygotowujący i przeprowadzający test umiejętności. § 3.

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, zwanej dalej „ustawą”, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji wydaje postanowienie o konieczności odbycia stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenia testu umiejętności.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia występuje do organu prowadzącego postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności. §

4. Organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji przekazuje postanowienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, wraz z kopią wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności oraz dokumentacji zawierającej informację o posiadanych przez wnioskodawcę kwalifikacjach odpowiednio:

1) opiekunowi;

2) zespołowi.

§ 5.

1. Organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji ogłasza w drodze obwieszczenia listę osób, spośród których:

1) wnioskodawca wybiera opiekuna;

2) powołuje członków zespołu.

2. Na liście, o której mowa w ust. 1, umieszcza się osoby znajdujące się w składzie komisji przeprowadzających egzaminy dla przewodników turystycznych, powoływanych przez wojewodów w trybie określonym w odrębnych przepisach.

3. W przypadku gdy opiekun wybrany przez wnioskodawcę nie będzie mógł sprawować tej funkcji, kolejnego opiekuna powołuje z listy, o której mowa w ust. 1, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. §

6. Organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej ministra właściwego do spraw turystyki:

1) informacje o wymogach kwalifikacyjnych dla przewodników turystycznych;

2) zakresy programowe szkoleń na przewodnika turystycznego. Rozdział 2 Staż adaptacyjny § 7.

1. Wnioskodawca wraz z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego, zwanego dalej „stażem”, składa:

1) formularz zgłoszeniowy;

2) dokument zawierający zobowiązanie opiekuna, o którym mowa w § 5, do nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego, określonego w art. 2 pkt 16 ustawy.

2. W przypadku gdy opiekun jest członkiem stowarzyszenia lub innej jednostki zatrudniającej przewodników turystycznych, wnioskodawca może nawiązać stosunek prawny, o którym mowa w ust. 1, z tym stowarzyszeniem lub jednostką.

3. Do obowiązków opiekuna należy organizacja i przeprowadzenie stażu oraz sporządzenie raportu z przebiegu stażu.

4. W formularzu zgłoszeniowym wnioskodawca wskazuje opiekuna, który zobowiązał się nawiązać z nim stosunek prawny w celu odbywania stażu.

5. W dokumencie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, opiekun określa:

1) rodzaj stosunku prawnego;

2) termin, w jakim nawiąże stosunek prawny;

3) okres, na jaki nawiąże stosunek prawny;

4) informację o obowiązkach jakie powierzy wnioskodawcy;

5) koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1037 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1054 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1053 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1052 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1051 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów filmowych

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1050 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1049 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu animator kultury

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1048 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu liczenia i systemu rejestracji osób odbywających podróż morską

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1047 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1046 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1045 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1044 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących statków o obcej przynależności poddanych inspekcji

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1043 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1042 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1041 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1040 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1039 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1038 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1036 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać samochodowe cysterny pomiarowe

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1035 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1034 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-05 poz. 1311

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zawodów regulowanych, w przypadku których jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-04 poz. 1363

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zawodu regulowanego, w przypadku którego jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 820

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zawodu regulowanego, w przypadku którego wyłączone jest uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-11 poz. 28

 • Dziennik Ustaw z 2003-02-04 poz. 157

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie zawodów regulowanych, dla których wykonywania wybory stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności dokonuje właściwy organ


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.