Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1150 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych w zakresie handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-11
Data wydania:2004-04-30
Data wejscia w życie:2004-05-11
Data obowiązywania:2004-05-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1150 z 2004


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 108                — 7693 —                Poz. 1150


1150

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych w zakresie handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi2) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa wymagania weterynaryjne w zakresie handlu:

1) świeżym mięsem pozyskanym z bydła domowego, świń, owiec i kóz oraz ze zwierząt nieparzystokopytnych;

2) produktami mięsnymi. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) świeże mięso — każdy rodzaj mięsa, które nie zostało poddane procesowi konserwacji, z wyjątkiem chłodzenia lub mrożenia;

2) produkty mięsne — produkty otrzymane w wyniku obróbki mięsa lub produkty zawierające mięso, niewykazujące na przekroju cech mięsa świeżego; nie uważa się za produkty mięsne produktów otrzymanych z mięsa poddanego jedynie obróbce na zimno, produktów otrzymanych z mięsa mielonego i wyrobów z mięsa surowego;

3) państwo wysyłki — państwo członkowskie, z którego świeże mięso lub produkty mięsne są wysyłane do innego państwa członkowskiego;

4) państwo przeznaczenia — państwo członkowskie, do którego świeże mięso lub produkty mięsne są wysyłane z innego państwa członkowskiego;

5) hermetycznie zamknięte opakowanie — opakowanie jednostkowe wykonane z materiałów nieprze———————

1)

puszczających powietrza, zapewniające ochronę przechowywanych w nim produktów przed dostępem mikroorganizmów w czasie obróbki cieplnej oraz po jej zakończeniu. Rozdział 2 Wymagania weterynaryjne w zakresie handlu świeżym mięsem §

3. Przedmiotem handlu może być świeże mięso, które:

1) zostało pozyskane od zwierząt domowych, takich jak owce, kozy lub zwierzęta jednokopytne, które przebywały na terytorium państwa członkowskiego co najmniej przez 21 dni przed ich ubojem, a w przypadku zwierząt mających mniej niż 21 dni życia — od dnia ich urodzenia;

2) zostało pozyskane ze zwierząt pochodzących z gospodarstwa lub obszarów, które nie podlegają ograniczeniom na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt3), z powodu wystąpienia pryszczycy, klasycznego pomoru świń, choroby pęcherzykowej świń lub enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia u świń (d. choroba cieszyńska i talfańska);

3) pochodzi z rzeźni, w których podczas uboju nie stwierdzono chorób wymienionych w pkt 2;

4) nie pochodzi od zwierząt, które są objęte działaniami w zakresie zwalczania klasycznego pomoru świń, określonymi w przepisach odrębnych4);

5) nie jest podejrzane o zakażenie jedną z chorób wymienionych w pkt

2. § 4.

1. Przedmiotem handlu może być świeże mięso świń, owiec i kóz, uzyskane ze zwierząt, które pochodzą z gospodarstw w państwie wysyłki, niepodlegających ograniczeniom z powodu wystąpienia brucelozy świń, owiec i kóz.

2. Âwieże mięso pochodzące z gospodarstw, o których mowa w ust. 1, może być przedmiotem handlu ———————

3)

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305). Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy 72/461/EEC z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych mających wpływ na handel świeżym mięsem (Dz. Urz. WE L 302 z 31.12.1972 r.);

2) dyrektywy 80/215/EEC z dnia 22 stycznia 1980 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy produktami mięsnymi (Dz. Urz. WE L 47 z 21.02.1980 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

4)

Art.19 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625), który wdraża postanowienia art. 3 ust. 2 lit. b dyrektywy 64/432 z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych w handlu wewnątrzwspólnotowym bydłem i świniami. (Dz. Urz. L 121, z 29.07.1964 r.). Przepisy w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń, które wdrażają postanowienia dyrektywy 80/217/EEC z dnia 22 stycznia 1980 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1150 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1154 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1153 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1152 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do zarodków bydła

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1151 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia jednostki badawczo-rozwojowej realizującej program zbierania, gromadzenia i zarządzania danymi niezbędnymi do realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1149 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1148 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1147 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1146 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1145 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1144 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1143 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1142 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1141 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1140 z 20042004-05-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Stawka ryczałtowa

  Rozpoczynam działalność w zakresie handlu opałem (węgiel brunatny) opodatkowaną na podstawie ewidencji ryczałtowej. Jaką stawkę przyjąć - czy jest to 3%?

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

 • Ryczałt - handel motocyklami i skuterami

  Jaka stawka ryczałtu obowiązuje działalność gospodarczą polegającą na sprowadzaniu z Niemiec motocykli i skuterów od osób fizycznych i firm w celu sprzedaży w Polsce. (...)

 • Indywidualna praktyka lekarska a VAT

  Jaka jest stawka podatku VAT na usługi lekarskie związane ze świadczeniem takich usług w ramach prowadzonej indywidualnej praktyki lekarskiej?

 • Płatnik VAT a praktyka lekarska

  Od 3 lat prowadzę indywidualną działalność gospodarczą - sklep spożywczo-przemysłowy. Z tego tytułu jestem czynnym płatnikiem VAT. Z wykształcenia jestem lekarzem (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.