Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1275 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-31
Data wydania:2004-04-29
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-05-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1275 z 2004


Strona 1 z 2
1275

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny Na podstawie art. 148 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie woj-

Dziennik Ustaw Nr 122                — 8645 —                Poz. 1275


ny, zapoznawania ich z treścią tych opinii oraz wnoszenia i rozpatrywania od nich odwołań. § 2.

1. Opinię specjalną żołnierza zawodowego i żołnierza pełniącego służbę kandydacką sporządza jego bezpośredni przełożony.

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, w przypadkach określonych w art. 147 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”, sporządza dowódca jednostki wojskowej.

3. W opinii specjalnej przełożony dokonuje ogólnej oceny wywiązywania się przez żołnierza zawodowego z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym określonych w opisie stanowiska, jakie zajmuje, wyrażoną w skali: przewyższa wymagania, spełnia wymagania, spełnia wymagania w ograniczonym zakresie, nie spełnia wymagań, oraz zamieszcza ogólną ocenę opiniowanego żołnierza, wyrażoną w skali od 2 do 5 (niedostateczna, dostateczna, dobra, bardzo dobra).

4. Przełożony w opinii ponadto odnosi się do oceny przygotowania żołnierza do służby na zajmowanym stanowisku służbowym, uwzględniając jego:

1) morale;

2) poziom wykształcenia i kwalifikacje, w tym: a) przydatne do służby na zajmowanym stanowisku służbowym, zgodnie z opisem stanowiska służbowego, b) znajomość języków obcych;

3) cechy osobowości, w tym: a) odporność psychofizyczną na trudy służby, b) ambicje (aspiracje) zawodowe, c) chęci działania — zaangażowanie w służbie, d) wytrwałość w osiąganiu celów, zdecydowanie w działaniu, e) opanowanie, f) poczucie odpowiedzialności, g) zdolność przystosowania się do nowych warunków, h) zdolność pokonywania stresów i umiejętność zachowania się w ekstremalnych warunkach (zagrożenia życia, walki);

4) umiejętności organizacyjne, w tym: a) umiejętność dowodzenia (kierowania, organizowania), b) dbałość o podwładnych, c) zdolność samodzielnego przyswajania wiedzy i jej wykorzystania w praktyce, d) trafność podejmowania decyzji,

e) umiejętność motywowania i stawiania zadań, f) umiejętność współpracy i współdziałania;

5) poziom wykonywanych zadań służbowych, w tym: a) rzetelność wykonywania zadań służbowych, b) inicjatywę i pomysłowość w działaniu, c) samodzielność w działaniu, d) terminowość wykonania zadań;

6) predyspozycje do zajmowania stanowiska służbowego, w tym wskazania propozycji: a) objęcia przez żołnierza zawodowego wyższego stanowiska służbowego, wyznaczenia lub skierowania do pełnienia służby poza granicami państwa, wyznaczenia do służby poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, skierowania do wyższej szkoły wojskowej lub centrum szkolenia, zwolnienia ze stanowiska służbowego, zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, b) zaliczenia żołnierza pełniącego służbę kandydacką do korpusu szeregowych zawodowych lub zwolnienia ze służby kandydackiej i wskazania propozycji rodzaju czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na podstawie odrębnych przepisów.

5. W opinii specjalnej sporządzanej na żądanie organu, o którym mowa w art. 147 ust. 2 pkt 3 ustawy, zawiera się informacje zgłoszone we wniosku tych organów, z wyjątkiem informacji mających wpływ na gotowość bojową lub bezpieczeństwo żołnierza wykonującego zadania bojowe. § 3.

1. Warunkiem sporządzenia pierwszej opinii specjalnej żołnierza zawodowego, po jego wyznaczeniu na pierwsze lub kolejne stanowisko służbowe, jest odbycie przez niego okresu próbnego, o którym mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny (Dz. U. Nr 16, poz. 160).

2. Warunku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w razie wystąpienia o opinię organu, o którym mowa w art. 147 ust. 2 pkt 3 ustawy. § 4.

1. Zapoznanie żołnierza z treścią opinii specjalnej powinno nastąpić nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia jej sporządzenia. W przypadku niezapoznania żołnierza z opinią w tym terminie sporządza się, w razie potrzeby, nową opinię specjalną.

2. Zapoznanie żołnierza przebywającego na leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej z treścią opinii specjalnej następuje za pośrednictwem komendanta tego zakładu.

3. Wniesienie odwołania od wydanej opinii po terminie, o którym mowa w art. 148 ust. 3 ustawy, pozo-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1275 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1290 z 20042004-05-31

  Wyrok Trybunału Konstrukcyjnego z dnia 12 maja 2004 r. sygn. akt U 1/04

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1289 z 20042004-05-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2004 r. sygn. akt SK 34/02

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1288 z 20042004-05-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r. sygn. akt K 4/03

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1287 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących pobierania próbek żywności oraz metod analitycznych stosowanych w badaniach dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn w ramach urzędowej kontroli żywności

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1286 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1285 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie grup według rodzaju przeznaczenia dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1284 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1283 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1282 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1281 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1280 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze koniowatych

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1279 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej materiału paszowego z grupy białka, uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grup bakterii i drożdży

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1278 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zaświadczeń hodowlanych dla przywożonych z terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej zwierząt hodowlanych, nasienia, komórek jajowych i zarodków

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1277 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów posiadających akredytację

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1276 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1274 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1273 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1272 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad oraz trybu przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1271 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1270 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-21 poz. 511

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw z 2008-02-08 poz. 127

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-31 poz. 117

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 71

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-03 poz. 134

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie mianowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.