Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1509 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-22
Data wydania:2004-06-02
Data wejscia w życie:2004-07-07
Data obowiązywania:2004-06-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1509 z 2004


1509

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie Na podstawie art. 56 ust. 6 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, zwanych ———————

1)

dalej „szczepieniami ochronnymi”, w tym obszary, na których przeprowadza się te szczepienia, rodzaj szczepionki i sposób jej podania. § 2.

1. Szczepienia ochronne przeprowadza wojewódzki lekarz weterynarii.

2. Szczepienia ochronne przeprowadza się na obszarach lasów oraz we wszystkich miejscach bytowania lisów wolno żyjących.

3. Szczepień ochronnych nie przeprowadza się, jeżeli na terenie województwa i na terenach wojePoz. 1509

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

Dziennik Ustaw Nr 142

— 9912 —

wództw graniczących z tym województwem nie stwierdzono wścieklizny w okresie trzech kolejnych lat. § 3.

1. Szczepienia ochronne przeprowadza się przy użyciu doustnej szczepionki zatopionej w przynęcie.

2. Liczba dawek szczepionki zależy od stopnia zalesienia i ukształtowania terenu, populacji zwierząt dzikich oraz przyjętego sposobu podania szczepionki. Liczba ta nie powinna być mniejsza niż 20 dawek na 1 km2 powierzchni.

3. Liczba dawek szczepionki może być zwiększona na obszarach, na których wystąpiła znaczna liczba przypadków wścieklizny, z tym że zwiększenie dawki może nastąpić po uprzednim wykonaniu analizy:

1) liczby przypadków wystąpienia wścieklizny i terenu, na którym one wystąpiły;

2) liczby dawek szczepionki w stosunku do liczby przypadków wystąpienia wścieklizny i populacji lisa na tym terenie.

4. Szczepionka jest rozrzucana z samolotu lub wykładana ręcznie dwa razy w ciągu roku kalendarzowego.

5. Szczepionka może być podana raz w roku, jeżeli na terenie województwa i na terenach województw graniczących z tym województwem nie stwierdzono przypadków wystąpienia wścieklizny w okresie dwóch kolejnych lat. §

4. W przypadku przeprowadzania szczepień ochronnych na obszarze parku narodowego, termin szczepienia i sposób podania szczepionki, o którym mowa w § 3 ust. 4, uzgadnia się z dyrektorem parku narodowego. §

5. Wojewódzki lekarz weterynarii, co najmniej 10 dni przed przewidywanym terminem przeprowadzenia szczepień ochronnych, powiadamia pisemnie o sposobie przeprowadzenia tych szczepień:

1) właściwych ze względu na obszar przeprowadzania szczepień: a) starostów powiatów, wójtów gmin i prezydentów miast, b) powiatowych lekarzy weterynarii, c) państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych;

2) właściwe ze względu na obszar przeprowadzania szczepień: a) nadleśnictwa, b) zarządy okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego;

3) Szefa Służb Weterynaryjnych — Inspektora Weterynaryjnego Wojska Polskiego;

4) wojewódzkich lekarzy weterynarii z województw graniczących z województwem, na którym będą przeprowadzone szczepienia, którzy powiadamiają starostów powiatów, graniczących z obszarem, na którym będą przeprowadzane szczepienia. §

6. W miejscowościach położonych na obszarze, na którym będą przeprowadzane szczepienia ochronne, oraz w miejscowościach graniczących z tym obszarem wojewódzki lekarz weterynarii może ogłosić termin i sposób przeprowadzania tych szczepień w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak ———————

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 100), które na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1509 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1514 z 20042004-06-22

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1513 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie trybu powoływania i organizacji oraz orzekania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności diagnosty laboratoryjnego do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej lub ograniczenia w wykonywaniu tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1512 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu zwierzętami

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1511 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1510 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1508 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących wytwarzania środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1507 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1506 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego ochotniczego zgłaszania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1505 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1504 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1503 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1502 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-24 poz. 100

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Legislacja UE z 2006-06-28 nr 174 poz. 7

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/148/WE w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie (...)

 • Legislacja UE z 2011-02-11 nr 37 poz. 18

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. upoważniająca laboratorium w Korei Południowej do prowadzenia testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności (...)

 • Legislacja UE z 2005-09-17 nr 241 poz. 63

  Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności (...)

 • Legislacja UE z 2010-10-02 nr 260 poz. 21

  Decyzja Komisji z dnia 1 października 2010 r. upoważniająca laboratorium w Rosji do prowadzenia testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.