Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1814 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-10
Data wydania:2004-07-27
Data wejscia w życie:2004-08-25
Data obowiązywania:2004-08-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1814 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 175                — 12153 —                Poz. 1814


1814

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art. 142 ust. 5 i art. 155 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. Nr 32, poz. 276) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) 40 % wartości aktywów — w przypadku lokaty w akcjach, prawach do akcji, obligacjach zamiennych na akcje, prawach poboru spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym oraz akcjach narodowych funduszy inwestycyjnych, przy czym lokaty w akcjach, prawach do akcji, obligacjach zamiennych na akcje oraz prawach poboru spółek notowanych na rynku równoległym nie mogą przekroczyć 7,5 % wartości aktywów;”, b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) 10 % wartości aktywów — w przypadku lokaty w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte;”, c) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) 40 % wartości aktywów — w przypadku lokaty w zabezpieczonych, w wysokości wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem, obligacjach emitowanych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu;”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W przypadku lokat aktywów funduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe, o których mowa w § 1 pkt 3—5, lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 10 % jednej emisji, a gdy udział papierów wartościowych spółki w aktywach funduszu nie przekracza 1 %, lokaty funduszu mogą stanowić nie więcej niż 20 % jednej emisji akcji spółki. Suma aktywów funduszu ulokowanych w emisjach akcji spółek, w których lokaty funduszu stanowią więcej niż 10 % jednej emisji akcji, nie może stanowić więcej niż 5 % wartości aktywów tego funduszu. W przypadku lokat aktywów funduszu w kategoriach lokat, o których mowa w § 1 pkt 6, lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 35 % jednej emisji.”;

3) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Fundusz nie może nabywać jednostek uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, lub certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte, zarządzane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego akcjonariuszami są akcjonariusze powszechnego towarzystwa zarządzającego funduszem lub podmioty z nimi związane.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: M. Belka

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1814 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1825 z 20042004-08-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lipca 2004 r. sygn. akt P 2/04

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1824 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie określenia granic między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1823 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wzoru rejestru mleka i przetworów mlecznych, sposobu jego prowadzenia oraz wzoru formularza do przekazywania informacji o ilości wyprodukowanego i wykorzystanego mleka

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1822 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1821 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1820 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżniania pododdziałów i oddziałów wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1819 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów do sprzedaży biopaliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1818 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1817 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1816 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1815 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości nominalnych zawartości opakowań jednostkowych towarów paczkowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1813 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Wypłata środków z OFE po rozwodzie

  Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty (...)

 • Rezygnacja z ubezpieczenia w II filarze

  Czy rezygnując z ubezpieczenia emerytalnego w II filarze zgromadzone składki zostaną wypłacone ubezpieczonemu.?

 • Trzeci filar a majątek wspólny

  Czy pieniądze na tzw. trzecim filarze są majątkiem wspólnym? Bez względu na to, że pozostałe składki emerytalne są w wyniku charakteru zatrudnienia znikome i trzeci (...)

 • Staraty bilansowe w spółdzielni a fundusze spółdzielni

  Art. 90 par. 1 Prawa spółdzielczego stanowi, iż straty bilansowe spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu (...)

 • Warunki rezygnacji z OFE

  W 1999 r. wstąpiłam do II filaru emerytalnego. Mam 52 lata. Czy mogę zrezygnować z II filaru i pod warunkiem zwrotu składek na konto ZUS i pozostać na starych zasadach? (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-22 poz. 682

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-01 poz. 155

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-29 poz. 516

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-01 poz. 276

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowania w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-29 poz. 517

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.