Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1875 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-20
Data wydania:2004-08-11
Data wejscia w życie:2004-08-20
Data obowiązywania:2004-08-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1875 z 2004


Strona 1 z 15

Dziennik Ustaw Nr 181                — 12613 —                Poz. 1875


1875

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 po wyrazie „elektrycznej” dodaje się wyrazy „w elektrowniach”;

2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: „§ 6a.

1. Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną produkowaną z metanu uwalnianego i ujmowanego przy dołowych robotach górniczych w kopalniach węgla kamiennego.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewidencję wskazującą na ilości energii elektrycznej wyprodukowanej przy wykorzystaniu metanu.”;

3) § 7—10 otrzymują brzmienie: „§ 7.

1. Zwalnia się od akcyzy sprzedaż benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych, dokonywaną ze składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub dokonywaną przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt

2. 2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, do celów innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych.

3. Uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 1, jest podmiot, dokonujący zakupu benzyny silnikowej lotniczej do silników ———————

1)

tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych, który:

1) posiada statek powietrzny lub statki powietrzne i złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte na własne potrzeby do celów objętych zwolnieniem lub

2) dokonuje odsprzedaży tych wyrobów podmiotom, o których mowa w pkt 1, lub zużywa na własne potrzeby do celów, o których mowa w ust.

1.

4. W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi dokonującemu ich odsprzedaży podmiotowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:

1) podmiot dokonujący odsprzedaży dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną odsprzedane lub zużyte na cele objęte zwolnieniem;

2) podmiot, o którym mowa w pkt 1, posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;

3) sprzedaż podmiotowi, o którym mowa w pkt 1, nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego i po złożeniu przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;

4) podmiot, o którym mowa w pkt 1, potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego otrzymanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i zwróci ją niezwłocznie pro-

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1875 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1879 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1878 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1877 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1876 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1874 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1873 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Miłoradz w województwie pomorskim

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1872 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

porady prawne online

Porady prawne

 • Akcyza na biodiesel

  Ile wynosi akcyza na biodiesel wyprodukowany z oleju rzepakowego PKWiU 24.66.48-90.30?

 • Przerejestrowanie samochodu a koszty

  Przebywam w Niemczech od 1999 (studiuję, pracuję, jestem tu zameldowany). Parę lat wstecz nabylem i zarejestrowalem na siebie w Niemczech auto. Obecnie chciałbym je przerejestrować (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zmiana siedziby spółki a NIP

  W grudniu zmieniamy siedzibę spółki z o.o., co poniesie ze sobą konieczność zmiany Urzędu Skarbowego i złożenie aktualizacji NIP-2. Czy zmieni się NIP spółki?

 • Samochód jako mienie przesiedleńcze z USA

  Zamierzam sprowadzić samochód z USA jako mienie przesiedleńcze do Polski. mieszkam w USA ponad rok i mam zarejestrowany samochód na siebie dłużej niż 6 miesięcy. Spełniam (...)

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2010-03-18 nr 68 poz. 24

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz (...)

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-07 poz. 5

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-13 poz. 1541

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-10 poz. 1380

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-29 poz. 1408

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.