Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1879 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-20
Data wydania:2004-08-09
Data wejscia w życie:2004-09-04
Data obowiązywania:2004-08-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1879 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 181                — 12668 —                Poz. 1879


1879

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wzór licencji detektywa, zwanej dalej „licencją”, który stanowi załącznik do rozporządzenia. § 2.

1. Komendant wojewódzki Policji, po otrzymaniu wniosku o wydanie licencji, zwraca się do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji, o wydanie opinii o tej osobie.

2. W przypadku otrzymania wniosku o wydanie licencji od obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, komendant wojewódzki Policji zwraca się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby organu odpowiedniego szczebla i kompetencji w tym państwie o wydanie opinii o osobie ubiegającej się o wydanie licencji.

3. Komendant powiatowy (miejski) Policji wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 10 dni. § 3.

1. Osoba, której przyznano licencję, odbiera ją osobiście, po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za wydanie licencji. ———————

1)

2. Licencja jest wydawana w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o jej wydaniu stała się ostateczna, po spełnieniu przez osobę, której przyznano licencję, wymogów określonych w ust.

1. § 4.

1. W razie zmiany imienia, nazwiska lub miejsca zamieszkania, komendant wojewódzki Policji wydaje, na wniosek detektywa, nową licencję.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, detektyw dołącza kopię dokumentu potwierdzającego zmianę danych oraz posiadaną licencję.

3. Jeżeli nowe miejsce zamieszkania detektywa znajduje się na terenie innego województwa, komendant wojewódzki Policji przekazuje sprawę komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu dla nowego miejsca zamieszkania, który niezwłocznie wydaje nową licencję. §

5. Formularze licencji sporządzone według wzoru określonego na podstawie przepisów dotychczasowych mogą być stosowane do czasu wyczerpania nakładu. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz ———————

3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1265 i Nr 173, poz. 1808.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz. U. Nr 189, poz. 1587), zachowane w mocy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych (Dz. U. Nr 121, poz. 1265).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1879 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1878 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1877 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1876 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1875 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1874 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1873 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Miłoradz w województwie pomorskim

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1872 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

porady prawne online

Porady prawne

 • Wynagrodzenie prywatnego detektywa a koszty

  W celu ustalenia czynu nieuczciwej konkurencji mamy zamiar wykorzystać prywatnego detektywa. Czy wynagrodzenie detektywa można uznać za koszt uzyskania przychodu w spółce? (...)

 • Nieodpłatna umowa o przekazanie praw autorskich

  Wydawca kalendarza uzgodnił z fotografem, iż wszystkie sesje (utwory) będą przekazane nieodpłatnie. Podczas pisania umowy o wykonanie utworów i udzielenie licencji doszło (...)

 • Licencja na transport drogowy rzeczy

  Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu zarobkowego przewozu drogowego rzeczy. Posiadam odpowiednią licencję wydaną przez ministra infrastruktury. (...)

 • Prywatny detektyw jako świadek

  Matka mojego dziecka w ogóle nie zajmuje się dzieckiem, widzi go tylko w nocy, jak wraca ze szkoły i imprez, zajmuje się nim jej matka. Czy jeżeli wynajmę prywatnego (...)

 • Zakup komputera z oprogramowaniem

  Kupiłem komputer z zainstalowanym Windowsem. Posiadam dyskietkę instalacyjną, a na obudowie komputera jest przyklejona nalepka z hologramem i numerem licencji tego egzemplarza (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-15 poz. 1587

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1557

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1556

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-23 poz. 1638

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających sie o wydanie licencji detektywa

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-11 poz. 848

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie opłaty za egzamin dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa oraz wysokości wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej i członków zespołu do przygotowania pytań i zadań praktycznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.