Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 25 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-14
Data wydania:2003-12-22
Data wejscia w życie:2004-01-29
Data obowiązywania:2004-01-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 25 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 4                — 129 —                Poz. 25


25

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym Na podstawie art. 618 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i spo———————

1)

sobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 108, poz. 1026) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W postępowaniu mediacyjnym w zakresie doręczenia wezwań i innych pism stosuje się odpowiednio § 1.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 25 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 27 z 20042004-01-14

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach i zakładach wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 26 z 20042004-01-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 24 z 20042004-01-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie informacji zawartych w programie operacyjnym oraz sposobu jego sporządzania

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 23 z 20042004-01-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 22 z 20042004-01-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Brudzew w województwie wielkopolskim

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 21 z 20042004-01-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 332

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie kosztów postępowania dyscyplinarnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-26 poz. 1026

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-07 poz. 663

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-12 poz. 305

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywania zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-18 poz. 62

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.