Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 27 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach i zakładach wzajemnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-14
Data wydania:2003-12-19
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-01-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 27 z 2004


©Kancelaria Sejmu

s. 1/30

USTAWA z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111, Nr 178, poz. 1479, z 2007 r, Nr 50, poz. 331.

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych. Art. 2.

1. Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to:

1) gry liczbowe, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek;

2) loterie pieniężne, w których uczestniczy się poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne; 2a) wideoloterie, które są urządzane w sieci terminali wideo połączonych z centralnym systemem sprawozdawczym i monitorującym, a uczestniczy się w nich poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, przy czym gracz może typować liczby, znaki lub inne wyróżniki, a podmiot urządzający wideoloterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne; 2b) gra telebingo, w której uczestniczy się przez nabycie dowodu udziału w grze zawierającego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub znaków, przeprowadzana na skalę ogólnokrajową z losowaniem nadawanym jako audycja telewizyjna, a podmiot urządzający grę oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;

3) loterie fantowe, w których uczestniczy się poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;

2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 2/30

4) gry cylindryczne, w których uczestniczy się w grze poprzez wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranej zależy od z góry określonego stosunku wpłaty do wygranej, wynik zaś gry ustalany jest za pomocą urządzenia obrotowego;

5) gry w karty: black jack, poker, baccarat; 5a) gry w kości;

6) (uchylony);

7) gra bingo pieniężne, w której uczestniczy się poprzez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane pieniężne, których wysokość zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek;

8) gra bingo fantowe, w której uczestniczy się poprzez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;

9) loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;

10) loterie audioteksowe, w których uczestniczy się poprzez odpłatne połączenie telefoniczne, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

2. Zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne, polegające na odgadywaniu:

1) wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek – totalizatory;

2) zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, pomiędzy przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo. 2a. Grami na automatach są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych. 2b. Grami na automatach o niskich wygranych są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż równowartość 15 euro, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,07 euro. Równowartość 15 euro i 0,07 euro ustala się według kursu kupna, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia poprzedniego roku kalendarzowego.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozstrzyga, w drodze decyzji, czy gra losowa, zakład wzajemny, gra na automacie lub gra na automacie o niskich wygranych posiadająca cechy wymienione w ust. 1, 2, 2a i 2b jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automacie albo grą na automacie o niskich wygranych w rozumieniu ustawy.

2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 3/30

Art. 3. Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w ustawie. Art. 4.

1. Prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, wideoloterii i gry telebingo stanowi monopol Państwa.

2. Wykonywanie monopolu należy do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, który, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w tym celu tworzy jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

3. Do prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie ochrony konkurencji.

4. Ustalenie statutu spółek, o których mowa w ust. 2, jego zmiana oraz zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość 50 000 euro i podjęcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty wymagają zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Art. 5.

1. Działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych może być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Akcje (udziały) w spółkach, o których mowa w ust. 1, może nabywać lub obejmować:

1) osoba prawna lub spółka niemająca osobowości prawnej, której siedziba znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2) osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Do spółek, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 6.

1. Loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej na podstawie udzielonego zezwolenia.

2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 4/30

2. Gry, o których mowa w ust. 1, mogą być urządzane jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnej.

3. Dochód z loterii fantowej i gry bingo fantowe przeznaczany jest w całości na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych. Art. 7.

1. Urządzanie gier cylindrycznych, gier w karty oraz gier w kości dozwolone jest wyłącznie w kasynach gry, a gier na automatach – w kasynach gry lub w salonach gier na automatach. 1a. Urządzanie gier na automatach o niskich wygranych jest dozwolone wyłącznie w punktach gier na automatach o niskich wygranych.

2. Urządzanie gry bingo pieniężne dozwolone jest wyłącznie w salonach gry bingo pieniężne.

3. Przyjmowanie zakładów wzajemnych dozwolone jest wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych. Art. 8.

1. Zabrania się reklamowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: wideoloterii, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych – przez co rozumie się zachęcanie do udziału w nich, przekonywanie o ich zaletach, informowanie o miejscach, w których są urządzane, i możliwościach uczestnictwa.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje reklamy i informacji w ośrodkach gier i punktach przyjmowania zakładów. Art. 9. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) ośrodkach gier – rozumie się przez to: a) kasyno gry – jako miejsce, w którym prowadzi się gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości lub gry na automatach, na podstawie zatwierdzonego regulaminu, przy czym minimalna łączna liczba urządzanych gier cylindrycznych i gier w karty wynosi 4, a liczba zainstalowanych automatów wynosi od 5 do 30 sztuk, b) salon gier na automatach – jako wydzielone miejsce, w którym prowadzi się gry na automatach na podstawie zatwierdzonego regulaminu, a liczba zainstalowanych automatów wynosi od 15 do 70 sztuk, c) salon gry bingo pieniężne – jako wydzielone miejsce, w którym prowadzi się grę bingo pieniężne na podstawie zatwierdzonego regulaminu;

2) punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych – rozumie się przez to miejsce, w którym przyjmowane są zakłady totalizatora lub bukmacherstwa na podstawie zatwierdzonego regulaminu;

2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 5/30

3) punkcie gry na automatach o niskich wygranych – rozumie się przez to miejsce, w którym prowadzi się gry na automatach o niskich wygranych, na podstawie zatwierdzonego regulaminu, a liczba zainstalowanych automatów nie przekracza 3 sztuk. Rozdział 2 Urządzanie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych Art. 10.

1. Wartość wygranej w grach i zakładach wzajemnych, o których mowa w art. 2, nie może być niższa od ceny losu lub innego dowodu udziału w grze albo kwoty wpłaconej stawki.

2. Ogólna wartość wygranych w grze liczbowej, totalizatorze i grze bingo pieniężne nie może być niższa niż 50% kwoty wpłaconych stawek, a w loterii pieniężnej, loterii fantowej, grze telebingo oraz grze bingo fantowe nie może być niższa niż 30% łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze. Art. 11.

1. Wygrane w grach i zakładach wzajemnych, o których mowa w art. 2, wypłaca (wydaje) się okazicielom losów lub innych dowodów udziału w tych grach lub zakładach, za zwrotem tych dowodów, chyba że regulamin tych gier lub zakładów stanowi inaczej.

2. Podmiot urządzający gry lub zakłady wzajemne, o których mowa w art. 2, nie ma obowiązku badania uprawnień okaziciela losu lub innego dowodu udziału w grze lub zakładzie, może jednak wstrzymać wypłatę (wydanie) wygranej na okres nieprzekraczający 30 dni, jeżeli zachodzą wątpliwości co do uprawnień okaziciela do rozporządzania losem lub innym dowodem udziału w grze lub zakładzie. W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania wypłaty (wydania) wygranej podmiot urządzający taką grę lub zakład jest obowiązany zapłacić odsetki ustawowe za okres wstrzymania wypłaty (wydania).

3. Nie dokonuje się wypłaty (wydania) wygranej na podstawie losu lub innego dowodu udziału w grze lub zakładzie wzajemnym, o których mowa w art. 2, jeżeli nie można stwierdzić ich autentyczności lub numeru.

4. W razie utraty lub zniszczenia losu albo innego dowodu udziału w grze lub zakładzie wzajemnym, o których mowa w art. 2, wystawionego imiennie albo na okaziciela, stwierdzającego udział w takiej grze lub zakładzie, uczestnikowi takiej gry lub zakładu nie przysługują żadne roszczenia wobec podmiotu urządzającego grę lub zakład, chyba że regulamin takiej gry lub zakładu stanowi inaczej.

5. Podmiot urządzający grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie jest obowiązany, na żądanie uczestnika gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania. Zaświadczenie może być 2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 6/30

wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. Podmiot urządzający grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie jest obowiązany prowadzić ewidencję zaświadczeń oraz przechowywać odpisy wydanych zaświadczeń przez 5 lat następujących po roku, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. 5a. Podmiot urządzający grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie jest obowiązany nabywać druki zaświadczeń o uzyskanej wygranej od ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

6. Wysokość wygranej albo przegranej w grze losowej, zakładzie wzajemnym lub grze na automacie stanowi tajemnicę ich uczestnika, której jest obowiązany przestrzegać podmiot urządzający gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach; informacje o wysokości wygranej albo przegranej są ujawniane wyłącznie na żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, pracownika szczególnego nadzoru podatkowego oraz inspektora kontroli skarbowej, a także sądu i prokuratury w związku z toczącym się postępowaniem.

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, sposób nabywania druków zaświadczeń oraz ewidencjonowania zaświadczeń, w tym prowadzenia ich rejestru, uwzględniając konieczność określenia we wzorze zaświadczenia w szczególności:

1) danych osobowych osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia o wygranej;

2) rodzaju gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie oraz terminu uzyskania wygranej;

3) wysokości wygranej. Art. 12.

1. Roszczenia związane z udziałem w grze lub zakładzie wzajemnym, o których mowa w art. 2, przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Art. 13.

1. Podmiot ubiegający się o zezwolenie na urządzanie lub prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach oraz podmiot wykonujący monopol Państwa w zakresie gier losowych przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia, projekt regulaminu takiej gry lub zakładu.

2. Regulamin gry losowej, w tym gry stanowiącej monopol państwa, zakładu wzajemnego lub gry na automacie zatwierdza minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie określonym w art. 34.

2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 7/30

3. Każda zmiana regulaminu gry losowej, w tym gry stanowiącej monopol państwa, zakładu wzajemnego lub gry na automacie wymaga zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 3a. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do przedstawiania i zatwierdzania regulaminu oraz zatwierdzania zmian w regulaminie gier na automatach o niskich wygranych, z tym że czynności ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykonuje izba skarbowa, która udziela zezwolenia.

4. Regulamin gry lub zakładu wzajemnego, o których mowa w art. 2, określa:

1) szczegółowe warunki i zasady gry lub zakładu, w tym określenie wygranych, terminy oraz miejsca gry lub zakładu;

2) prawa i obowiązki uczestników gry lub zakładu;

3) nazwę podmiotu urządzającego grę lub zakład;

4) zasady postępowania reklamacyjnego oraz sposób zgłaszania i rozpatrywania roszczeń wnoszonych przez uczestników gry lub zakładu;

5) wysokość kapitału gry lub zakładu, przeznaczonego do natychmiastowej wypłaty wygranych.

5. Podmiot urządzający gry lub zakłady wzajemne, o których mowa w art. 2, jest obowiązany do zapewnienia ich uczestnikom możliwości zapoznania się z treścią regulaminu.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać, w drodze rozporządzenia, określonym dyrektorom izb skarbowych i naczelnikom urzędów skarbowych uprawnienia do zatwierdzania regulaminów oraz dokonywanych w nich zmian, przedstawianych przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1, uwzględniając potrzebę usprawnienia procedury zatwierdzania regulaminów. Art. 14. Spółki urządzające grę bingo pieniężne są obowiązane nabywać kartony używane do gry od przedsiębiorcy upoważnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Art. 15. Spółka posiadająca lub ubiegająca się o zezwolenie na prowadzenie zakładów wzajemnych lub zmianę jego warunków, dotyczące wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, obowiązana jest uzyskać zgodę krajowych organizatorów takiego współzawodnictwa na wykorzystanie jego wyników. Art. 15a. Podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe jest obowiązany przedstawić ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 30 dni od dnia zakończenia urządzanej gry, szczegółową informację o realizacji obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 3.

2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 8/30

Art. 15b.

1. Podmiot urządzający loterię pieniężną, loterię fantową, grę bingo pieniężne i grę bingo fantowe jest obowiązany zabezpieczyć losy lub inne dowody udziału w grze, loterii pieniężnej i fantowej oraz kartony do gry bingo pieniężne i fantowe przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru.

2. Kartony do gry bingo pieniężne są produkowane przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 14, według jednolitego wzoru zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Automaty i urządzenia do gier powinny być przystosowane do ochrony praw grających i realizacji przepisów ustawy.

4. Automaty i urządzenia do gier mogą być eksploatowane i użytkowane przez podmioty posiadające zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych lub przez podmioty wykonujące monopol Państwa, po dopuszczeniu ich do eksploatacji i użytkowania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

5. Koszty dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier ponosi podmiot urządzający gry i zakłady wzajemne, o których mowa w art.

2. Art. 16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, mając na względzie ochronę interesów uczestników gier lub zakładów oraz zapewnienie prawidłowości przebiegu takiej gry lub zakładu, określi, w drodze rozporządzenia:

1) ogólne warunki urządzania gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, w tym obowiązki podmiotu urządzającego gry lub zakłady wzajemne wobec ich uczestników, a także tryb zgłaszania roszczeń oraz wymagania dotyczące regulaminów loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej i loterii audioteksowej;

2) szczegółowe warunki dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier oraz warunki przyznania uprawnień określonym podmiotom do wprowadzenia do eksploatacji i użytkowania takich automatów lub urządzeń;

3) warunki produkcji i sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne, sposoby zabezpieczenia uniemożliwiające podrobienie kartonu oraz jego treść. Art. 17.

1. Wstęp do ośrodków gier oraz do punktów przyjmowania zakładów bukmacherskich dozwolony jest dla osób, które ukończyły 18 lat. 1a. W wideoloteriach i grach na automatach o niskich wygranych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 9/30

2. W kasynie gry oraz salonie gry bingo pieniężne pobiera się każdorazowo od osób wchodzących do ośrodków gier opłatę:

1) w kasynie gry – w wysokości średniej wartości najniższych stawek stosowanych w poszczególnych rodzajach gier cylindrycznych;

2) w salonie gry bingo pieniężne – w wysokości odpowiadającej najniższej cenie za używany do gry karton, w zamian za imienny dowód jej uiszczenia, będący jednocześnie jednorazową kartą wstępu.

3. Płatnikiem opłaty, o której mowa w ust. 2, jest osoba sprawująca zarząd nad kasynem gry lub salonem gry bingo pieniężne.

4. Pobrane opłaty płatnik wpłaca na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na lokalizację ośrodka gier, w terminie do dnia dziesiątego następnego miesiąca po upływie miesiąca, w którym pobrano opłatę.

5. Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi dochód budżetu państwa; do tej opłaty mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256).

6. Przepis ust. 2 nie dotyczy osób upoważnionych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do sprawowania nadzoru i kontroli, inspektorów kontroli skarbowej oraz pracowników szczególnego nadzoru podatkowego.

7. Osoba sprawująca zarząd nad kasynem gry lub salonem gry bingo pieniężne może wyrazić zgodę na wejście do tych ośrodków gier osobie, której celem przebywania w ośrodku jest chęć załatwienia lub wyjaśnienia roszczeń wynikających z uczestnictwa w grze. Art. 18.

1. W kasynach gry prowadzi się, na koszt podmiotu urządzającego grę, rejestrację gości.

2. Rejestracja, o której mowa w ust. 1, jest warunkiem wstępu do kasyna gry i polega na zapisywaniu, gromadzeniu i każdorazowym sprawdzaniu danych osobowych wchodzących do kasyna:

1) imienia i nazwiska;

2) daty i miejsca urodzenia;

3) numeru, serii i cech dokumentów potwierdzających tożsamość.

3. Po uiszczeniu opłaty, o której mowa w art. 17 ust. 2, i dokonaniu rejestracji osoba wchodząca do kasyna otrzymuje imienny dowód uiszczenia opłaty, będący jednocześnie jednorazową kartą wstępu.

4. Od obowiązku określonego w ust. 1 zwolnione są osoby, o których mowa w art. 17 ust. 6.

2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 10/30

5. Dane wynikające z rejestracji są udostępniane wyłącznie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, pracownikom szczególnego nadzoru podatkowego, sądom i prokuraturze. Art. 19.

1. Osoby sprawujące zarząd nad ośrodkami gier i punktami przyjmowania zakładów, osoby zatrudnione w celu sprawowania nadzoru nad grami i zakładami wzajemnymi, o których mowa w art. 2, oraz osoby bezpośrednio prowadzące te gry lub zakłady są obowiązane uzyskać świadectwo zawodowe, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków zarządu spółek, o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz innych osób zarządzających podmiotami prowadzącymi działalność na podstawie przepisów ustawy.

3. Świadectwo zawodowe wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych, na czas określony, osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) ma nienaganną opinię;

2) posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do sprawdzenia wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska, o które się ubiega;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4) posiada wiedzę potwierdzoną egzaminem.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może uznać za równoważne ze świadectwami zawodowymi świadectwa wydane przez wyspecjalizowaną organizację prowadzącą szkolenie w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art.

2.

5. Warunkiem wydania świadectwa zawodowego i uznania za równoważne z nim świadectwa, o którym mowa w ust. 4, jest wniesienie opłaty.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając ochronę interesów uczestników gier lub zakładów wzajemnych oraz w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu takiej gry lub zakładu, określi, w drodze rozporządzenia:

1) stanowiska lub funkcje, których wykonywanie wiąże się z koniecznością uzyskania świadectwa zawodowego;

2) wzór świadectwa zawodowego. Art. 20.

1. Egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 3 pkt 4, polega na sprawdzeniu znajomości przepisów o grach i zakładach wzajemnych, o których mowa w art. 2, w zakresie niezbędnym do zajmowania danego stanowiska.

2. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z 3 osób wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród pracowników urzędu obsługującego tego ministra.

3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej. 2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 11/30

4. Członkowie komisji egzaminacyjnej za swoje czynności otrzymują wynagrodzenie.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu egzaminu określi, w drodze rozporządzenia:

1) regulamin działania komisji egzaminacyjnej;

2) regulamin przeprowadzania egzaminu i tryb jego składania;

3) sposób ustalania i wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej. Art. 21. (uchylony). Art. 22.

1. Spółka prowadząca działalność w zakresie gier losowych jest obowiązana do zainstalowania w kasynie gry systemu służącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier, w tym umożliwiającego rozstrzyganie wątpliwości związanych z urządzanymi grami oraz weryfikację prawidłowości wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej, za pomocą magnetycznego zapisu obrazu.

2. Zapis obrazu, o którym mowa w ust. 1, jest udostępniany wyłącznie osobom upoważnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do sprawowania nadzoru i kontroli, inspektorom kontroli skarbowej, pracownikom szczególnego nadzoru podatkowego lub uczestnikom gry zgłaszającym reklamacje.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki dotyczące instalacji i wykorzystania systemu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia możliwości odtworzenia przebiegu każdej gry. Art. 23. Każdy ośrodek gier powinien posiadać niezależne od sieci ogólnodostępnej zapasowe źródła energii elektrycznej oraz instalacje przeciwzakłóceniowe zapewniające ciągły i niezakłócony przebieg gier. Rozdział 3 Udzielanie zezwoleń Art. 24.

1. Zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych. 1a. Zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych udziela izba skarbowa, na której obszarze działania są urządzane i prowadzone takie gry.

2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 12/30

2. Jeżeli o jedno zezwolenie ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający określone w ustawie warunki, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza i przeprowadza przetarg.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ustali, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności, aby:

1) sposób ogłoszenia przetargu zapewniał właściwe poinformowanie podmiotów zainteresowanych przetargiem;

2) warunki uczestnictwa w przetargu nie eliminowały podmiotów spełniających wymagania warunkujące uzyskanie zezwolenia;

3) oceny ofert miały charakter obiektywny, przejrzysty i niedyskryminujący żadnego uczestnika przetargu.

4. Wynik przetargu nie jest dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych wiążący.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych unieważnia przetarg w drodze decyzji, jeżeli zostały rażąco naruszone przepisy prawa.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać, w drodze rozporządzenia, określonym dyrektorom izb skarbowych i naczelnikom urzędów skarbowych uprawnienia do wydawania zezwoleń na urządzanie loterii fantowych, gry bingo fantowe, loterii promocyjnych i loterii audioteksowych urządzanych na obszarze jednego województwa oraz określić szczegółowy sposób ich wydawania, uwzględniając ochronę praw grających oraz potrzebę właściwej kontroli urządzania i prowadzenia gier. Art. 25. Wysokość kapitału spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ubiegającej się o zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1a, nie może wynosić mniej niż równowartość:

1) 1 mln euro – gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia kasyna gry;

2) 500 tys. euro – gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia salonu gier na automatach, salonu bingo pieniężne lub przyjmowania zakładów wzajemnych;

3) 200 tys. euro – gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia gier na automatach o niskich wygranych. Art. 26.

1. W spółkach prowadzących działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, powołuje się rady nadzorcze.

2. Za wkłady do kapitału zakładowego spółki akcyjnej występującej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia mogą być wydawane tylko akcje imienne.

3. Każda zmiana w strukturze kapitału spółek prowadzących działalność w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 4.

2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 13/30

4. Każda zmiana w strukturze kapitału spółek posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych wymaga uzyskania zezwolenia właściwej izby skarbowej.

5. W przypadku gdy zmiana w strukturze kapitału dotyczy bezpośrednio akcji (udziałów) akcjonariusza (udziałowca) dysponującego akcjami (udziałami), których wartość nie przekracza jednej setnej kapitału spółki, nie stosuje się ust. 3 i

4.

6. Wniosek w sprawie zezwoleń, o których mowa w ust. 3 i 4, zawiera:

1) imienne oznaczenie akcjonariuszy (udziałowców), z określeniem wartości ich akcji (udziałów);

2) wskazanie nabywcy (zastawnika) w razie nabycia (zastawu) akcji lub udziałów: a) w przypadku spółek handlowych – przez podanie pełnej nazwy i adresu siedziby spółki, b) w przypadku osoby fizycznej – przez podanie danych osobowych tej osoby (imiona i nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, zawód oraz rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość);

3) wskazanie źródeł pochodzenia środków na nabycie lub objęcie akcji (udziałów) i przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających legalność tych środków.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza się:

1) odpis aktu notarialnego umowy spółki lub statutu spółki oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) aktualny odpis umowy lub statutu spółki oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku spółki, o której mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a;

3) dokumenty potwierdzające stan finansowy spółki, której akcje (udziały) są zbywane, oraz sytuację finansową nabywcy. Art. 27.

1. W spółkach prowadzących działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach nie może być akcji (udziałów) uprzywilejowanych, a maksymalna wysokość akcji (udziałów) jednego podmiotu nie może przekraczać jednej trzeciej wartości kapitału spółki.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Art. 27a. O zezwolenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 1a, mogą ubiegać się spółki, które udokumentują:

1) legalność źródeł pochodzenia kapitału;

2) terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych wobec budżetu państwa; 2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 14/30

3) terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. Art. 27b.

1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1a, nie jest wydawane, jeżeli:

1) założycielami albo akcjonariuszami (udziałowcami) spółek prowadzących działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, dysponującymi akcjami (udziałami ), których wartość przekracza jedną setną kapitału spółki, lub członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej takich spółek są osoby fizyczne, prawne lub spółki nieposiadające osobowości prawnej, co do których istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego;

2) członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek prowadzących działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, są osoby fizyczne niebędące obywatelami polskimi lub obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju;

3) przed organami wymiaru sprawiedliwości toczy się postępowanie przeciwko osobom wymienionym w pkt 1 i 2 w sprawach przestępstw określonych w art. 299 Kodeksu karnego.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do wydawania zezwoleń, o których mowa w art. 26 ust. 3 i

4. Art. 28.

1. Spółka, która uzyskała zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, nie może powierzyć innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z prowadzeniem lub urządzaniem tych gier lub zakładów.

2. Automaty i urządzenia do gier nie mogą stanowić własności osób trzecich. Art. 28a. Przepisów art. 26–28 nie stosuje się do działalności w zakresie loterii promocyjnej, loterii audioteksowej, loterii fantowej i gry bingo fantowe. Art. 29.

1. Kasyna gry mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców – jedno kasyno. Na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczba dozwolonych kasyn zwiększa się o

1.

2. Salony gier na automatach oraz salony gry bingo pieniężne mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 100 tys. mieszkańców – jeden salon. Na każde kolejne rozpoczęte 100 tys. mieszkańców liczba dozwolonych salonów gier zwiększa się o

1.

3. Liczbę mieszkańców, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się na podstawie danych gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny dla celów ewidencji i statystyki z roku poprzedzającego rok, w którym prowadzący gry złożył wniosek o 2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 15/30

udzielenie zezwolenia na prowadzenie kasyna gry, salonu gry bingo pieniężne lub salonu gier na automatach.

4. Kasyna gry i salony gier na automatach mogą być także lokalizowane na pełnomorskich statkach pasażerskich i promach pasażerskich o polskiej przynależności, pod warunkiem że gra prowadzona jest w czasie rejsu i rozpoczyna się nie wcześniej niż w 30 minut po wypłynięciu z portu i kończy się nie później niż na 30 minut przed wpłynięciem do portu przeznaczenia. Art. 30. Punkty gry na automatach o niskich wygranych mogą być usytuowane w lokalach gastronomicznych, handlowych lub usługowych, oddalonych co najmniej 100 m od szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz ośrodków kultu religijnego. Art. 31. (uchylony). Art. 31a. (uchylony). Art. 32.

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych powinien zawierać:

1) odpis aktu notarialnego umowy spółki lub statutu spółki akcyjnej oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) oznaczenie imienne udziałów i akcji z określoną ich wartością;

3) dane osobowe (imiona i nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, zawód, cechy dokumentu tożsamości) wspólników będących osobami fizycznymi, przedstawiających sobą co najmniej jedną setną wartości kapitału spółki, członków władz spółki (zarządu, rady nadzorczej) oraz osób sprawujących zarząd nad ośrodkami gier; w przypadku spółek osób prawnych i fizycznych należy podać również informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;

4) opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca, w którym ma być ulokowany ośrodek gier, wyraźne określenie jego rozmiarów, wraz z planem i ogólnymi informacjami związanymi z konstrukcją;

5) odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub umowy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będą urządzane gry, a w przypadku punktu przyjmowania zakładów wzajemnych – zgodę władającego budynkiem (lokalem) na korzystanie z budynku (lokalu);

6) przewidywaną datę rozpoczęcia działalności;

7) przewidywany rodzaj gier lub zakładów, o których mowa w art. 2, oraz ich liczbę, wraz z informacją o planowanej kolejności ich uruchomienia;

2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 16/30

8) szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy; w przypadku kasyna gry – wstępną umowę o pracę z osobą sprawującą zarząd nad ośrodkiem gier;

9) opis organizacji i funkcjonowania ośrodka gier lub punktu przyjmowania zakładu wzajemnego, w szczególności zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automatach;

10) studium ekonomiczno–finansowe, zawierające co najmniej określenie inwestycji i przewidywanej rentowności;

11) projekty regulaminów gier;

12) projekt systemu służącego rejestracji gości wchodzących do ośrodków gier;

13) proponowane warunki złożenia zabezpieczenia określonego w art. 38;

14) zgodę, o której mowa w art. 15;

15) opinię rady gminy o lokalizacji ośrodka gier;

16) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w szczególności: a) w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną, przedstawiającego sobą co najmniej jedną setną wartości kapitału spółki – zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów, b) w przypadku wspólników będących osobami prawnymi – sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach;

17) zaświadczenie z urzędu skarbowego o terminowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych wobec budżetu państwa;

18) zaświadczenie o terminowym opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne;

19) oświadczenia osób, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 1 i 2, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach przestępstw określonych w art. 299 Kodeksu karnego. 1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, jest składane pod rygorem stwierdzenia nieważności zezwolenia.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii fantowej i gry bingo fantowe powinien zawierać:

1) określenie rodzaju gry;

2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem;

3) dane osobowe (imiona i nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, zawód, cechy dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem występującym z wnioskiem;

4) określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry;

5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie gry;

6) dokładne wyznaczenie celu, na który przeznaczy się dochód z urządzanej gry;

7) określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów; 2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 17/30

8) gwarancje wypłacalności nagród;

9) projekt regulaminu gry;

10) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w szczególności: a) zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu kapitału z ujawnionych źródeł przychodów – w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną, b) sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach – w przypadku wspólnika będącego osobą prawną, jeżeli podmiotem występującym z wnioskiem jest spółka prawa handlowego;

11) zaświadczenie z urzędu skarbowego o terminowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych wobec budżetu państwa;

12) zaświadczenie o terminowym opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne;

13) ekspertyzę losów, innych dowodów udziału w grze lub kartonów, potwierdzającą zabezpieczenie przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru.

3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej lub audioteksowej powinien zawierać:

1) określenie rodzaju loterii;

2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem;

3) dane osobowe (imiona i nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, cechy dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem występującym z wnioskiem;

4) określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;

5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;

6) (uchylony);

7) bankowe gwarancje wypłat nagród;

8) projekt regulaminu loterii, w szczególności zasady postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w art.

12. Art. 33.

1. Osoby fizyczne będące wspólnikami spółki prowadzącej działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, przedstawiające sobą jedną setną kapitału, oraz osoby fizyczne będące członkami władz (zarządu, rady nadzorczej) spółki ubiegającej się o zezwolenie, a także osoby fizyczne zarządzające podmiotem lub reprezentujące podmiot ubiegający się o zezwolenie na urządzanie loterii fantowych i gry bingo fantowe powinny posiadać nienaganną opinię, w szczególności muszą przedstawić zaświadczenie, że nie były skazane prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 18/30

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do nierezydentów będących osobami fizycznymi. Osoby te powinny ponadto przedstawić odpowiednie, uwierzytelnione zaświadczenia, wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub stałymi mieszkańcami. Art. 34.

1. Rozpatrzenie wniosków o udzielenie zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, oraz zatwierdzenie regulaminów gier i zakładów wzajemnych następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Rozpatrzenie wniosków, o których mowa w ust. 1, odnoszących się do loterii promocyjnej i loterii audioteksowej następuje w terminie 2 miesięcy. Art. 35.

1. Zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych obejmuje:

1) nazwę spółki;

2) zatwierdzoną strukturę udziałów lub akcji imiennych, a także nazwiska członków zarządu i rady nadzorczej spółki;

3) miejsce urządzania gier lub zakładów;

4) rodzaj i minimalną oraz maksymalną liczbę gier lub zakładów;

5) warunki, które powinna spełniać spółka, w szczególności dotyczące zabezpieczeń, o których mowa w art. 38;

6) zatwierdzone warunki techniczne prowadzenia rejestracji gości, o której mowa w art. 18 ust. 2;

7) nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.

2. (uchylony).

3. Zezwolenie na urządzenie loterii fantowej i gry bingo fantowe obejmuje:

1) nazwę podmiotu urządzającego grę;

2) nazwę gry;

3) nazwiska osób zarządzających podmiotem urządzającym grę;

4) teren, na którym gra będzie urządzana;

5) czas urządzania gry;

6) cel, na który przeznacza się dochód;

7) planowaną wielkość sprzedaży losów lub kartonów. 3a. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej oraz loterii audioteksowej obejmuje:

1) nazwę podmiotu urządzającego loterię;

2) nazwę loterii; 2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 19/30

3) nazwiska osób zarządzających podmiotem urządzającym loterię;

4) obszar, na którym loteria będzie urządzana;

5) czas urządzania loterii;

6) (uchylony);

7) nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.

4. Do zezwoleń, o których mowa w ust. 1, 3 i 3a, dołącza się zatwierdzone regulaminy gier lub zakładów. Art. 36.

1. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier urządzanych w kasynie gry, w salonie gier na automatach, w salonie gry bingo pieniężne oraz w zakresie zakładów wzajemnych i gier na automatach o niskich wygranych udziela się na okres 6 lat.

2. Zezwolenia na urządzenie loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej oraz loterii audioteksowej udziela się na okres trwania loterii lub gry, nie dłużej jednak niż na 2 lata.

3. Podmiot, któremu wygasa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić o jego przedłużenie na okres kolejnych 6 lat.

4. Wniosek o przedłużenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż na sześć miesięcy przed wygaśnięciem zezwolenia i nie wcześniej niż na rok przed upływem tego terminu. Przepis art. 32 stosuje się odpowiednio.

5. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wygasają, jeżeli w terminie jednego roku od dnia ich udzielenia nie podjęto działalności objętej zezwoleniem. Art. 37. Jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie jednego ośrodka gier albo określonej w zezwoleniu liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych lub punktów gier na automatach o niskich wygranych. Art. 38.

1. Spółka, której udzielono zezwolenia, jest obowiązana złożyć w terminie określonym w zezwoleniu finansowe zabezpieczenie w wysokości wynoszącej równowartość:

1) 300 tys. euro – w przypadku prowadzenia kasyna gry;

2) 150 tys. euro – w przypadku prowadzenia salonu gier na automatach;

3) 150 tys. euro – w przypadku prowadzenia salonu gry bingo pieniężne;

4) 10 000 euro – w przypadku prowadzenia punktu przyjmowania zakładów bukmacherskich;

5) 1 000 euro – w przypadku punktu gier na automatach o niskich wygranych.

2. Zabezpieczenia są składane zgodnie z poniższą tabelą:

2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 20/30

Liczba (kasyn, salonów lub punktów) od 1 do 3 od 4 do 6 od 7 do 9 od 10 do 20 od 21 do 30 od 31 do 40 i więcej z tym że krotność zabezpieczeń ośrodków.

Krotność zabezpieczeń 1 zabezpieczenie 2 zabezpieczenia 3 zabezpieczenia 4 zabezpieczenia 5 zabezpieczeń 6 zabezpieczeń zwiększa się o 1 na każde 10

3. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zapewniają ochronę interesu finansowego uczestników gier lub zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, oraz służą zaspokojeniu innych ewentualnych roszczeń, w tym zwłaszcza z tytułu zobowiązań podatkowych.

4. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą polegać na:

1) zawarciu umowy ubezpieczeniowej z instytucją ubezpieczeniową na warunkach zaakceptowanych przez organ udzielający zezwolenia lub

2) przedstawieniu gwarancji bankowych na warunkach zaakceptowanych przez organ udzielający zezwolenia albo

3) złożeniu właściwej kwoty na rachunku bankowym wskazanym przez organ udzielający zezwoleń; kwota ta, wraz z odsetkami, podlega zwrotowi po wygaśnięciu zezwolenia, chyba że została przeznaczona na zaspokojenie roszczeń określonych w ust. 3, albo

4) zabezpieczeniu hipotecznym na nieruchomościach (lub prawie wieczystego użytkowania) stanowiących własność spółki.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki dokonywania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 i

2. Art. 39.

1. Podmiot urządzający gry i zakłady, o których mowa w art. 2, uiszcza opłaty za udzielone zezwolenia i opłatę egzaminacyjną, o której mowa w art. 20 ust. 3, oraz opłaty za wydanie świadectwa zawodowego lub uznanie za równoważne z nim świadectwa, o którym mowa w art. 19 ust.

4. 1a. W przypadku przedłużenia zezwolenia na podstawie art. 36 ust. 3, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa. 3-5. (uchylone).

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust.

1. Wysokość opłat podlega w każdym roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu 2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 21/30

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Rozdział 4 Podatek od gier Art. 40.

1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier i zakładów, o których mowa w art. 2, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty urządzające gry i loterie stanowiące monopol Państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier.

2. Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności.

3. Obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 2, kończy się z chwilą zaprzestania wykonywania działalności.

4. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem od gier prowadzenie działalności w zakresie wymienionym w art. 2 ust. 1 pkt 9 i

10. Art. 41. Podatek od gier stanowi dochód budżetu państwa.

2. (skreślony). Art. 42. Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi:

1) w loteriach i grze telebingo – suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze;

2) w grach liczbowych – suma wpłaconych stawek; 2a) w wideoloteriach – kwota stanowiąca różnicę między kwotą wpłaconą lub zakredytowaną w pamięci terminala a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier;

3) w grze bingo pieniężne – wartość nominalna kartonów zakupionych przez spółkę;

4) w grze bingo fantowe – wartość nominalna kartonów użytych do gry;

5) w grach cylindrycznych, grach w kości i grach w karty, z wyjątkiem gry określonej w pkt 7 – kwota stanowiąca różnicę pomiędzy sumą wpłat gotówkowych z tytułu wymiany żetonów w kasie i na stole gry a sumą wypłaconych z kasy kwot za zwrócone żetony;

6) w grach na automatach – kwota stanowiąca różnicę między kwotą uzyskaną z wymiany żetonów do gry lub wpłaconą do kasy salonu i zakredytowaną w pamięci automatu lub wpłaconą do automatu a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier;

2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 22/30

7) w pokerze, w którym uczestnicy grają pomiędzy sobą, a kasyno urządza grę – suma wpływów kasyna z tego tytułu;

8) w zakładach wzajemnych – suma wpłaconych stawek. Art. 42a.

1. Podmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem od gier, zwane dalej „podatnikami”, są obowiązane do obliczania i wpłacania podatku od gier za okresy miesięczne, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Podatek od gier jest wpłacany na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Podatnicy urządzający gry liczbowe wpłacają podatek od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie 10 dni od dnia losowania.

4. Podatnicy są obowiązani bez wezwania do składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych dla podatku od gier, według ustalonego wzoru, za okresy miesięczne w terminie, o którym mowa w ust.

2.

5. Zobowiązanie podatkowe w podatku od gier przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji, chyba że organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości.

6. Podatnicy urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, niezależnie od obowiązku złożenia deklaracji, są obowiązani do przedstawienia właściwemu urzędowi skarbowemu rozliczenia wyniku finansowego urządzanych gier w terminie 30 dni od dnia zakończenia gry, określonego w zezwoleniu. Art. 42b. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od gier, z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1, ustala się:

1) według miejsca lokalizacji ośrodka gier;

2) według siedziby podmiotu prowadzącego zakłady wzajemne, gry liczbowe, loterie pieniężne, grę telebingo lub wideoloterię;

3) według siedziby organu, który wydał zezwolenie na urządzanie loterii fantowej, gry bingo fantowe lub gry na automatach o niskich wygranych. Art. 43.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej dla podatku od gier.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) inne terminy płatności podatku od gier oraz tryb jego zapłaty;

2) inne terminy składania rozliczeń, o których mowa w art. 42a ust. 6.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia: 2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 23/30

1) specyfikę poboru podatku od gier;

2) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od gier, oraz potrzebę zapewnienia płynności wpływów budżetowych. Art. 44.

1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 14, jest obowiązany obliczać należny podatek od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne spółce urządzającej grę i przekazywać pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika w terminie 23 dni po upływie miesiąca, w którym pobrano podatek.

2. Przedsiębiorca określony w ust. 1 jako płatnik podatku od gier obowiązany jest uzależnić wydanie kartonów od uprzedniego uiszczenia tego podatku. Art. 44a.

1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 14, będący płatnikiem podatku od gier, sporządza i przedstawia rozliczenie podatku za pomocą rejestru podatku od gier. Rejestr jest sporządzany odrębnie dla każdej ze spółek nabywających kartony do gry bingo pieniężne.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 14, będący płatnikiem podatku od gier, jest obowiązany ponadto do:

1) sporządzania rocznego obliczenia pobranych kwot podatku i przedstawienia ich właściwemu urzędowi skarbowemu do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego to obliczenie dotyczy; obliczenie zawiera sumy wpłat podatku od gier pobranych od spółek urządzających grę bingo pieniężne;

2) przechowywania prowadzonych rejestrów podatku od gier oraz dowodów przekazania pobranego podatku przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym rejestr zamknięto.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne elementy, które powinien zawierać rejestr, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając:

1) specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier i zakładów;

2) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od gier, oraz potrzebę zapewnienia płynności wpływów budżetowych. Art. 45.

1. Stawka podatku od gier wynosi dla:

1) loterii fantowych, gry bingo fantowe, gry bingo pieniężne oraz zakładów wzajemnych – 10%;

2) loterii pieniężnej i gry telebingo – 15%;

3) gier liczbowych – 20%; 2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 24/30

4) gier prowadzonych w kasynach gry i w salonach gier na automatach oraz dla wideoloterii – 45%.

2. Stawka podatku od gier z tytułu prowadzenia działalności w zakresie zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielonych wyłącznie na ich urządzanie wynosi 2%. Art. 45a.

1. Podatnicy posiadający zezwolenie na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej, w wysokości stanowiącej równowartość:

1) za okres do dnia 31 grudnia 2003 r. – 50 euro,

2) za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. – 75 euro,

3) za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – 100 euro,

4) za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. – 125 euro – miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

2. Wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku. Art. 46.

1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach prowadzą księgi rachunkowe według zasad przewidzianych przepisami o rachunkowości.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych urządzających gry losowe, o których mowa w art. 6 ust. 1, chyba że z odrębnych przepisów wynika dla nich obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, warunki prowadzenia ewidencji w celu ustalenia podstawy opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia:

1) specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier i zakładów;

2) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od gier, oraz potrzebę zapewnienia płynności wpływów budżetowych. Art. 47. Obowiązek podatkowy w innych podatkach i opłatach określają odrębne ustawy.

2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 25/30

Rozdział 4a Dopłaty Art. 47a.

1. W grach wymienionych w art. 4 ust. 1, ustanawia się dopłaty w wysokości:

1) 25% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze – w grach liczbowych;

2) 10% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze – w wideoloteriach, loteriach pieniężnych i grze telebingo.

2. Obowiązek pobierania i przekazywania dopłat z tytułu prowadzenia wideoloterii powstaje po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności w tym zakresie.

3. Informację o ustanowieniu dopłaty, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się w regulaminie gry.

4. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, nie są przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Art. 47b. (uchylony). Art. 47c. (uchylony). Art. 47d.

1. Tworzy się Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, zwany dalej „Funduszem”, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

3. Przychodem Funduszu jest 80% wpływów, o których mowa w art. 47a ust.

1.

4. Wydatki Funduszu są przeznaczone na modernizację, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, z uwzględnieniem racjonalności i ciągłości finansowania zadań. Art. 47e.

1. Tworzy się Fundusz Promocji Kultury, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Fundusz Promocji Kultury jest państwowym funduszem celowym.

3. Przychodem Funduszu Promocji Kultury jest 20% wpływów, o których mowa w art. 47a ust.

1. 2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 26/30

4. Wydatki Funduszu Promocji Kultury są przeznaczane, z zastrzeżeniem ust. 4a, wyłącznie na promowanie lub wspieranie:

1) ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym;

2) twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej;

3) działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego;

4) młodych twórców i artystów;

5) działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych;

6) zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

7) realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej;

8) spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, służących realizacji inwestycji, o których mowa w pkt

7. 4a. Dysponent Funduszu Promocji Kultury przekazuje corocznie, w terminie do dnia 30 marca następnego roku kalendarzowego, nie mniej niż 5% przychodu, o którym mowa w ust. 3, do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację zadań tego Instytutu.

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań. Art. 47f.

1. Podmioty urządzające gry, o których mowa w art. 4 ust. 1, są obowiązane do przekazywania wpływów z dopłat, o których mowa w art. 47a ust. 1, odpowiednio na rachunki Funduszy, o których mowa w art. 47d ust. 1 i art. 47e ust.

1.

2. Dopłaty, o których mowa w art. 47a ust. 1, przekazuje się według zasad, w terminach i trybie określonych dla dokonywania w danej grze wpłat z tytułu podatku od gier. Rozdział 5 Nadzór i kontrola

2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 27/30

Art. 48.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością podmiotów urządzających i prowadzących gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach w zakresie zgodności tej działalności z przepisami ustawy, udzielonym zezwoleniem oraz regulaminem gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie; uzasadnione koszty nadzoru ponosi podmiot prowadzący gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać, w drodze rozporządzenia, zakres swoich uprawnień określonych w ust. 1 dyrektorom izb skarbowych lub naczelnikom urzędów skarbowych w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1, uwzględniając potrzebę usprawnienia procedury nadzoru i kontroli.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje również szczególny nadzór podatkowy związany z urządzaniem gier na stołach i na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Art. 48a. Izba skarbowa, która udzieliła zezwolenia, sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością podmiotów urządzających gry na automatach o niskich wygranych w zakresie zgodności tej działalności z przepisami ustawy, udzielonym zezwoleniem oraz regulaminem gry. Art. 49.

1. Podmioty urządzające i prowadzące gry i zakłady, o których mowa w art. 2, są obowiązane, na każde wezwanie, umożliwić inspektorom kontroli skarbowej oraz osobom upoważnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do zagwarantowania skuteczności kontroli i nadzoru, a w szczególności:

1) udostępnić obiekty i urządzenia służące do prowadzenia gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach;

2) zapewnić wgląd w dokumentację i umożliwić sporządzanie kopii niezbędnych dokumentów;

3) umożliwić na czas kontroli korzystanie z pomieszczeń wydzielonych w ośrodkach gier;

4) umożliwić filmowanie i fotografowanie oraz dokonywanie nagrań dźwiękowych, jeżeli film, fotografia lub nagranie dźwiękowe może stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli;

5) udostępnić środki łączności lub konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie czynności związanych z wykonywanym nadzorem i kontrolą;

6) udzielać wszystkich wyjaśnień w sprawach mieszczących się w zakresie nadzoru i kontroli.

2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 28/30

2. Przy dokonywaniu czynności nadzorczych i kontrolnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o kontroli skarbowej.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do upoważnionych przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, przeprowadzających kontrolę w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o Najwyższej Izbie Kontroli.

4. Podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane do prowadzenia ewidencji napiwków. Do ewidencji napiwków stosuje się ust. 1 pkt 2 i

6. Art. 50.

1. W toku wykonywania czynności związanych z nadzorem i kontrolą osoba upoważniona przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych może w szczególności:

1) badać dokumenty i ewidencję;

2) legitymować osoby w ośrodkach gier w celu ustalenia tożsamości;

3) przesłuchiwać świadków;

4) zabezpieczać zebrane dowody.

2. Osoby upoważnione przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w związku z wykonywaniem czynności nadzorczych i kontrolnych, korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, w czasie i w związku z wykonywaną czynnością nadzoru i kontroli, nie mogą być zatrzymane bez uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych; osoby te za wykroczenia związane z bezpośrednim pełnieniem obowiązków służbowych odpowiadają tylko dyscyplinarnie. Art. 51. W ramach sprawowanego nadzoru i kontroli minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może: 1)-3) (uchylone),

4) określić sposób ewidencjonowania napiwków w kasynach gry, uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności w zakresie sprawowanego nadzoru i kontroli. Art. 52.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje w formie decyzji polecenie usunięcia nieprawidłowości w razie stwierdzenia, że podmiot, któremu udzielono zezwolenia:

1) narusza ustawę lub warunki zezwolenia;

2) uchybia przepisom regulaminów.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych cofa zezwolenie w przypadku:

2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 29/30

1) niezastosowania się podmiotu do wydanego polecenia lub powtórnego wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1;

2) obniżenia kapitału akcyjnego (zakładowego) spółki poniżej granicy określonej w art. 25;

3) zawieszenia prowadzonej działalności przez okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zawieszenie takie jest następstwem działania siły wyższej;

4) skazania, prawomocnym wyrokiem sądu, osoby wymienionej w art. 27b ust. 1 pkt 1, za przestępstwa określone w art. 299 Kodeksu karnego.

Art. 52a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych corocznie przedkłada właściwej komisji sejmowej informację o realizacji ustawy. Art. 52b. W zakresie gier na automatach o niskich wygranych czynności ministra właściwego do spraw finansów publicznych określone w art. 49, 50 i 52 wykonuje właściwa izba skarbowa. Art. 52c. Izby skarbowe corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, przedkładają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację o realizacji ustawy w zakresie gier na automatach o niskich wygranych. Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 53-56. (pominięte). Rozdział 7 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 57-61. (pominięte). Art. 62. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Przedsiębiorstwo Państwowe „Polski Monopol Loteryjny” oraz Przedsiębiorstwo Państwowe „Totalizator Sportowy” prowadzą działalność na podstawie jej przepisów.

2007-04-24

©Kancelaria Sejmu

s. 30/30

Art. 63. (pominięty). Art. 64. (pominięty). Art. 64a.

1. Od dnia 1 sierpnia 1997 r. do dnia 31 stycznia 1998 r. oraz od dnia 1 września 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. podmiot urządzający gry liczbowe jest obowiązany przekazywać z dopłat, o których mowa w art. 47a ust. 1, 35% tych wpływów na wyodrębniony rachunek utworzony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Wpływy z dopłat, gromadzone na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się wyłącznie na finansowanie i dofinansowywanie wydatków związanych z usunięciem skutków powodzi mających miejsce w 1997, 1998 i 2001 r.

3. Gospodarka finansowa środkami, o których mowa w ust. 1, prowadzona jest przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub osobę przez niego upoważnioną, w formie określonej w art. 21 ustawy wymienionej w art. 47b ust. 2a.

4. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, przekazuje się według zasad i w trybie określonych dla wpłat z tytułu podatku od gier.

5. Prezes Rady Ministrów przedkłada Sejmowi do wiadomości sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 1, za okres 1998, 1999 oraz 2001 r., równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej. Art. 65. Tracą moc:

1) art. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach konnych (Dz.U. Nr 20, poz. 173, z 1958 r. Nr 11, poz. 40 i z 1976 r. Nr 19, poz. 122);

2) ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz.U. z 1983 r. Nr 43, poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz. 155 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86) – w części dotyczącej podatku obrotowego z tytułu prowadzenia gier losowych i totalizatorów;

3) ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o grach losowych i totalizatorach (Dz.U. Nr 19, poz. 122 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54);

4) z zastrzeżeniem art. 63 – ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz.U. z 1987 r. Nr 12 poz. 77, z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 21, poz. 126, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 80, poz. 350 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86) – w części dotyczącej podatku obrotowego z tytułu prowadzenia gier losowych i totalizatorów. Art. 66. Ustawa wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.

2007-04-24

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 27 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 26 z 20042004-01-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 25 z 20042004-01-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 24 z 20042004-01-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie informacji zawartych w programie operacyjnym oraz sposobu jego sporządzania

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 23 z 20042004-01-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 22 z 20042004-01-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Brudzew w województwie wielkopolskim

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 21 z 20042004-01-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.