Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 364 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-12
Data wydania:2004-02-18
Data wejscia w życie:2004-03-27
Data obowiązywania:2004-03-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 364 z 2004


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 40                — 2243 —                Poz. 364


364

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez ˚andarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania ˚andarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

1) organizację, warunki i sposób wykonywania kontroli ruchu drogowego przez żołnierzy ˚andarmerii Wojskowej i żołnierzy wojskowych organów porządkowych w stosunku do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową kierujących innymi pojazdami;

2) organizację, warunki i sposób kierowania ruchem drogowym przez żołnierzy ˚andarmerii Wojskowej i żołnierzy wojskowych organów porządkowych, w związku z pilotowaniem kolumn wojskowych;

3) warunki i tryb współdziałania ˚andarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

2) ˚W — rozumie się przez to ˚andarmerię Wojskową. Rozdział 2 Kontrola ruchu drogowego §

3. W celu przeprowadzenia kontroli ruchu drogowego żołnierz ˚W i żołnierz wojskowego organu porządkowego wydaje polecenia i sygnały:

1) poruszając się pieszo;

2) znajdując się w pojeździe lub na pojeździe;

3) jadąc wierzchem;

4) znajdując się na pokładzie statku powietrznego. ———————

1)

§ 4.

1. Umundurowany żołnierz ˚W lub żołnierz wojskowego organu porządkowego, w warunkach dostatecznej widoczności, podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów lub ręką, a w warunkach niedostatecznej widoczności — latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.

2. Polecenie do zatrzymania pojazdu podaje się z dostatecznej odległości, w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie we wskazanym miejscu.

3. Miejsce zatrzymania pojazdu może być wyznaczone przez ustawienie znaku „stój — kontrola drogowa”. § 5.

1. Pojazd powinien być zatrzymany w miejscu, gdzie nie utrudnia ruchu i nie zagraża bezpieczeństwu.

2. W celu dojazdu do miejsca, o którym mowa w ust. 1, żołnierz ˚W lub żołnierz wojskowego organu porządkowego może wydać kontrolowanemu uczestnikowi ruchu polecenie jazdy za pojazdem służbowym ˚W lub wojskowego organu porządkowego.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie konieczności zatrzymania pojazdu:

1) w wyniku prowadzonych działań pościgowych;

2) co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego ze względu na swój stan techniczny lub zachowanie się kierującego.

4. Pojazd służbowy ˚W lub wojskowego organu porządkowego powinien być, w miarę możliwości, ustawiony za zatrzymanym pojazdem.

5. W przypadku zatrzymania pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione, utrudnia ruch lub w inny sposób może zagrażać bezpieczeństwu, kierujący pojazdem służbowym ˚W lub wojskowego organu porządkowego, przed przystąpieniem do kontroli, włącza niebieskie światło błyskowe. § 6.

1. ˚ołnierz ˚W lub żołnierz wojskowego organu porządkowego podaje kontrolowanemu uczestnikowi ruchu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto na jego żądanie okazuje legitymację służbową.

2. Legitymację służbową okazuje się w sposób umożliwiający odczytanie serii i numeru legitymacji

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 364 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 374 z 20042004-03-12

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2004 r. sygn. akt K 54/02

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 373 z 20042004-03-12

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 372 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 371 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 370 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 369 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za ocenę i pobieranie próbek do oceny materiału siewnego

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 368 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie stawek opłat za złożenie wniosku o dokonanie wpisu odmiany do krajowego rejestru, badanie odrębności, wyrównania i trwałości lub wartości gospodarczej odmiany, wpis do krajowego rejestru i utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze, złożenie wniosku o przedłużenie okresu wpisu

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 367 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie próbek do oceny tożsamości odmianowej

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 366 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie udzielania żołnierzom zawodowym zezwoleń na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 365 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 363 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie dodatkowego kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych zbóż z zagranicy

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 362 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 361 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 360 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 359 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 358 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 357 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Łaskarzew w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 356 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 355 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 354 z 20042004-03-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 68 poz. 888

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2009 r. sygn. akt Kp 4/09

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-13 poz. 860

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-17 poz. 82

  Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-14 poz. 1021

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-15 poz. 118

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.