Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 742 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-26
Data wydania:2004-04-19
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 742 z 2004


Strona 1 z 47

Dziennik Ustaw Nr 80                — 5069 —                Poz. 742


742

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Na podstawie art. 89 ust. 3, art. 92 ust. 1, art. 93 ust. 3, art. 95 ust. 5, art. 96 ust. 6, art. 99, art. 102 ust. 7, art. 103 ust. 4, art. 108, art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) zwolnienia niektórych wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy oraz tryb i warunki ich stosowania oraz terminy wprowadzenia obowiązku oznaczania znakami akcyzy dla poszczególnych grup wyrobów akcyzowych;

2) postacie wprowadzonych znaków akcyzy, umieszczanych na opakowaniach jednostkowych importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wytworzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „terytorium kraju”, wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich, ich wzory i elementy znaku akcyzy;

3) szczegółowe sposoby umieszczania znaków akcyzy na typowych dla wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich opakowaniach jednostkowych;

4) istotne elementy sposobu nanoszenia znaków akcyzy oraz wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia tych znaków;

5) szczegółowe przypadki, w których znaki akcyzy mogą być zdjęte z wyrobu akcyzowego, tryb i warunki zdejmowania znaków akcyzy oraz wzór wniosku o zdjęcie tych znaków;

6) termin i sposób składania wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy oraz wzór wstępnego zapotrzebowania na te znaki;

7) wysokość kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy oraz wysokość należności za sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy;

8) wzór wniosku o wydanie oraz sprzedaż znaków akcyzy oraz o wydanie upoważnień do odbioru tych znaków oraz wzór tego upoważnienia; ———————

1)

9) szczegółowy wykaz i sposób składania dokumentów załączanych przez wnioskodawcę do wniosku o wydanie oraz sprzedaż znaków akcyzy;

10) zakres i sposób prowadzenia ewidencji znaków akcyzy, sposób ich przewozu i przechowywania oraz sposób sporządzania protokołu stwierdzającego utratę, zniszczenie, uszkodzenie, wydanie lub zwrot znaków akcyzy oraz wzór tego protokołu;

11) tryb i termin dokonywania rozliczeń znaków akcyzy pomiędzy importerem, podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przedstawicielem podatkowym a podmiotem mającym siedzibę poza terytorium kraju;

12) sposób zwrotu znaków akcyzy;

13) normy dopuszczalnych strat znaków akcyzy powstałych w procesie oznaczania w stosunku do łącznej liczby znaków wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego do oznaczania wyrobów akcyzowych;

14) zespół czynności składających się na proces oznaczania znakami akcyzy. §

2. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2005 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy:

1) importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wytworzone na terytorium kraju wyroby akcyzowe inne niż określone w art. 88 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) wytworzone na terytorium kraju wyroby akcyzowe, wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, zwolnione od akcyzy. § 3.

1. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2005 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyroby wytworzone poza terytorium kraju z przeznaczeniem do zużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

1) są bezpłatnie otrzymywane;

2) są przeznaczone wyłącznie do bezpłatnego rozdania publiczności podczas imprezy;

3) mogą być używane wyłącznie w celu reklamy i mają niską wartość jednostkową;

4) nie mogą zostać wprowadzone do obrotu.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 742 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 741 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 740 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 739 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

  Chcielibyśmy sprowadzać alkohol z zagranicy i płacić podatek akcyzowy w Polsce. Chcielibyśmy również oklejać towar znakami akcyzy na terenie kraju, a potem wprowadzać (...)

 • Części samochodowe a akcyza

  Zakupiłem części samochodowe od dostawcy zagranicznego. Czy należy opłacić podatek akcyzowy?

 • Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

  Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty (...)

 • Zabezpieczenie generalne akcyzy

  Firma złożyła wniosek na prowadzenie składu podatkowego. Następnie musi złożyć wniosek na przyjęcie zabezpieczenia akcyzowego. We wniosku na skład podatkowy zaznacza (...)

 • Opodatkowanie perfum podatkiem akcyzowym

  Firma dotychczas sprowadzała gotowe wody toaletowe z Niemiec i przy ich zakupie opłacała akcyzę. Czy akcyzę należy doliczyć wyłącznie do kosztów zakupu, czy również (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-27 poz. 1074

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-27 poz. 1750

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-27 poz. 219

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-30 poz. 1055

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-10 poz. 1817

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.