Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 833 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-28
Data wydania:2004-04-23
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 833 z 2004


833

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepis ogólny §

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) uprawnionych przedstawicielstwach — należy przez to rozumieć obce przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne, którym przysługuje ———————

1)

zwrot podatku od towarów i usług na podstawie porozumień międzynarodowych lub zasady wzajemności;

2) członkach personelu — należy przez to rozumieć członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, a także inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) urzędzie skarbowym — należy przez to rozumieć Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Âródmieście;

4) naczelniku urzędu skarbowego — należy przez to rozumieć Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Âródmieście;

5) podatku — należy przez to rozumieć podatek od towarów i usług.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,

poz. 834).

Dziennik Ustaw Nr 87 Rozdział 2 Przypadki dokonywania zwrotu podatku                — 5696 —                Poz. 833


lub usług na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych towarów lub usług oraz kwot podatku przypadających do zwrotu;

3) oryginały faktur;

4) uwierzytelnione kserokopie faktur, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

4. Wnioski są składane za okresy kwartalne przy uwzględnieniu kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych w danym kwartale. § 7.

1. Zwrotu podatku dokonuje urząd skarbowy na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 30 dni od dnia jego przekazania przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, wniosek wraz z załączonymi, kwestionowanymi przez naczelnika urzędu skarbowego dokumentami przekazywany jest ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych w celu wyjaśnienia tych wątpliwości.

3. W przypadku określonym w ust. 2 zwrot podatku następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnienia ministra właściwego do spraw zagranicznych, według kwot faktycznie uznanych.

4. Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie zwrotu podatku, każda faktura, z której wynikają kwoty do zwrotu podatku, podlega ostemplowaniu pieczęcią urzędu skarbowego oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego jej użycia.

5. Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane faktury uprawnionemu przedstawicielstwu. § 8.

1. Jeżeli towar zostaje zwrócony, a uprawnione przedstawicielstwo lub członkowie jego personelu żądają zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania kopii faktury. O dokonanym zwrocie sprzedawca informuje naczelnika urzędu skarbowego, przekazując równocześnie otrzymaną od uprawnionego przedstawicielstwa lub członków jego personelu kopię faktury.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu, zgodnie z § 7, zwrotu kwoty podatku wynikającej z tej faktury, kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę. Rozdział 4 Przepis końcowy §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

§

2. Zwrot podatku przysługuje uprawnionemu przedstawicielstwu oraz członkom jego personelu z tytułu nabycia towarów i usług w ilości (wartości) wynikającej z porozumienia międzynarodowego lub zasady wzajemności stosowanej przez państwo obce wobec polskich przedstawicielstw lub członków ich personelu. §

3. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów i usług nabytych przez uprawnione przedstawicielstwa oraz członków jego personelu obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze. § 4.

1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi uprawnionemu przedstawicielstwu oraz członkom jego personelu jest faktura wystawiona przy nabyciu towarów.

2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.

3. Oryginał faktury wraz z kopią otrzymuje uprawnione przedstawicielstwo lub członkowie jego personelu. §

5. Informację o ilości (wartości) towarów lub usług, których nabycie uprawnia do zwrotu podatku, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje uprawnionym przedstawicielstwom oraz naczelnikowi urzędu skarbowego. Rozdział 3 Tryb dokonywania zwrotu podatku § 6.

1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany jest przez uprawnione przedstawicielstwo do naczelnika urzędu skarbowego za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien określać:

1) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się uprawnione przedstawicielstwo oraz członkowie jego personelu, z wyszczególnieniem kwot tego podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele służbowe lub prywatne;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku dołącza się:

1) wykaz towarów lub usług nabytych na cele służbowe przez uprawnione przedstawicielstwo;

2) listę zainteresowanych członków personelu uprawnionego przedstawicielstwa, którym przysługuje zwrot podatku z tytułu nabycia towarów

Minister Finansów: w z. E. Mucha

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 833 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 837 z 20042004-04-28

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 836 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystania środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 835 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 834 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 832 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 831 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie oraz Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 830 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 829 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których organ celny pobiera zabezpieczenie

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 828 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie postępowania z wnioskami o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego oraz trybu przekazywania informacji w zakresie rejestrowania i sprawowania kontroli przywozu towarów objętych procedurą nadzoru przywozu

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 827 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 826 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 825 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 824 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 823 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 822 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 821 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 820 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zawodu regulowanego, w przypadku którego wyłączone jest uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 819 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu zwolnionych ze służby

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 818 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 817 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji wywiadu

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-29 poz. 1491

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-04 poz. 378

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także status członków ich rodzin, uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-18 poz. 1490

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 października 2009 r. w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych, innych osób oraz członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-28 poz. 692

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-16 poz. 1242

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie określenia podatników nie mających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.