Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 946 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju, zakresu, terminów oraz częstotliwości przekazywania informacji przez spółkę prowadzącą giełdę

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-30
Data wydania:2004-04-21
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 946 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 95                — 6466 —                Poz. 946


946

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju, zakresu, terminów oraz częstotliwości przekazywania informacji przez spółkę prowadzącą giełdę Na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa rodzaj, zakres, terminy oraz częstotliwość przekazywania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 81 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przez spółkę prowadzącą giełdę, na której są notowane papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 ust. 3 i 4 tej ustawy, zwane dalej „papierami wartościowymi”. § 2.

1. Spółka prowadząca giełdę przekazuje do publicznej wiadomości informacje o:

1) ustalonych podstawowych elementach konstrukcji papierów wartościowych, zwanych dalej „standardem papierów wartościowych”;

2) terminie rozpoczęcia notowań papierów wartościowych, a w przypadku programu papierów wartościowych — terminie rozpoczęcia notowań pierwszej serii papierów wartościowych;

3) ustalonych dla papierów wartościowych godzinach obrotu;

4) szczegółowych warunkach obrotu papierami wartościowymi, jeżeli zostały ustalone.

2. Standard papierów wartościowych zawiera co najmniej określenie: ———————

1)

1) papieru wartościowego;

2) instrumentu bazowego lub kryterium wyboru instrumentu bazowego;

3) terminu (dnia) wygaśnięcia i wykonania, jeżeli jest ustalony;

4) sposobu rozliczenia;

5) sposobu wyznaczania wysokości zobowiązań lub należności. § 3.

1. Przekazanie do publicznej wiadomości standardu papierów wartościowych oraz informacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, następuje na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem notowań.

2. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 4, następuje na co najmniej 2 tygodnie przed dniem wejścia w życie uchwały właściwego organu spółki prowadzącej giełdę ustalającej godziny obrotu i szczegółowe warunki obrotu papierów wartościowych. §

4. W przypadku programu papierów wartościowych, przekazanie do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2—4, w odniesieniu do kolejnych serii papierów wartościowych, następuje przed rozpoczęciem notowań tych serii, z częstotliwością wynikającą z ich wprowadzania do notowań. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i Nr 91, poz. 871.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 946 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 958 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie współdziałania Wojskowych Służb Informacyjnych z odpowiednimi organami, służbami i instrukcjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 957 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 956 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie w zakresie niektórych ulg podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 955 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia w zakresie niektórych ulg podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 954 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców w zakresie niektórych ulg podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 953 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 952 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad współdziałania Ministra Obrony Narodowej z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi w zakresie dostosowania infrastruktury kolejowej do wymogów obronności państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 951 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 950 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 949 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 948 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia urzędowego rynku giełdowego

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 947 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszać słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 945 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia do publicznego obrotu praw pochodnych oraz będących papierami wartościowymi od dnia dopuszczenia do publicznego obrotu praw majątkowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 944 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 943 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 942 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 941 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 940 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 939 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 938 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-23 poz. 734

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1949

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu, formy i terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-22 poz. 1615

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-01 poz. 1560

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i terminów składania informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych i działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-29 poz. 512

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.