Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1414 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-09-06
Data wydania:2005-07-07
Data wejscia w życie:2006-03-07
Data obowiązywania:2005-09-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1414 z 2005


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 169                — 10265 —                Poz. 1414


1414

U S TA W A z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową. Art. 2.

1. W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

2. W rozumieniu ustawy zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.

3. Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej. Rozdział 2 Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Art. 3.

1. Rada Ministrów przygotowuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, program prac legislacyjnych Rady Ministrów dotyczący projektów ustaw.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) zwięzłą informację o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie ustawy;

2) wskazanie istoty rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie ustawy;

3) wskazanie organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu ustawy;

4) imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu ustawy; ———————

1)

5) adres strony urzędowego informatora teleinformatycznego — Biuletynu Informacji Publicznej, zwanego dalej „Biuletynem Informacji Publicznej”, na której udostępnieniu podlegać będą dokumenty, o których mowa w art. 5 i 6.

3. W programie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się również fakt rezygnacji z prac nad danym projektem ustawy, podając przyczyny tej rezygnacji.

4. Program, o którym mowa w ust. 1, podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Program, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów przedstawia niezwłocznie Sejmowi. Art. 4. Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów i ministrowie przygotowują swoje programy prac legislacyjnych dotyczące projektów rozporządzeń. Przepisy art. 3 ust. 2—4 stosuje się odpowiednio. Art. 5. Projekty ustaw i rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Art. 6. Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej programów prac legislacyjnych, o których mowa w art. 3 i 4, albo w przypadku, gdy projekt nie był zawarty w programie prac legislacyjnych, z chwilą udostępnienia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem. Art. 7.

1. Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej programów prac legislacyjnych, o których mowa w art. 3 i 4, albo w przypadku, gdy projekt nie był zawarty w programie prac legislacyjnych, z chwilą udostępnienia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się, na urzędowym formularzu, do organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu ustawy albo rozporządzenia.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podlega udostępnieniu, z wyjątkiem adresów osób fizycznych, w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument dotyczący prac nad projektem ustawy albo rozporządzenia.

Niniejszą ustawą zmienia się następujące ustawy: ustawę z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów oraz ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1414 z 2005 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.