Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1543 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu udzielania pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-21
Data wydania:2006-11-21
Data wejscia w życie:2006-11-21
Data obowiązywania:2006-11-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1543 z 2006


Strona 1 z 2
1543

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu udzielania pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 1541) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, sposób i tryb udzielania pomocy finansowej z tytułu

———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu, zwanej dalej „pomocą”, w tym:

1) sposób dokonywania proporcjonalnej redukcji ilości i wielkości, do których przysługuje pomoc;

2) wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków niezbędnych do udzielenia pomocy;

3) termin wykonywania z udzielaniem pomocy. czynności związanych

§ 2.

1. Pomoc, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1—3 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji nie-

Dziennik Ustaw Nr 208                — 10449 —                Poz. 1543


których rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej „ustawą”, przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, jeżeli zostały spełnione warunki określone odpowiednio w:

1) art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1010/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. dotyczącego niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich (Dz. Urz. UE L 180 z 4.07.2006, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1010/2006” — w przypadku pomocy, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy;

2) art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1010/2006 — w przypadku pomocy, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy;

3) art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 1010/2006 — w przypadku pomocy, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy.

2. Pomoc, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy, przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1010/2006, a pomieszczenia inwentarskie opróżniono z brojlerów kurzych lub indyków rzeźnych po dniu 30 września 2005 r. § 3.

1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków niezbędnych do udzielenia pomocy, o której mowa w art. 13 ust. 2:

1) pkt 1 ustawy, są: a) zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu zwierząt, od których pochodzą jaja wylęgowe wymienione w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy, do księgi lub rejestru zwierząt hodowlanych, wydane przez podmiot prowadzący księgę lub rejestr tych zwierząt na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, b) kserokopie faktur potwierdzających zniszczenie jaj wylęgowych, potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem własnoręcznym czytelnym podpisem;

2) pkt 2 ustawy, są: a) zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu zwierząt, od których pochodzą jaja wylęgowe wymienione w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy, do księgi lub rejestru zwierząt hodowlanych, wydane przez podmiot prowadzący księgę lub rejestr tych zwierząt na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, b) kserokopie faktur potwierdzających sprzedaż jaj wylęgowych do przetworzenia, potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem własnoręcznym czytelnym podpisem,

c) oświadczenie wnioskodawcy, że jaja wylęgowe sprzedane w celu przetworzenia pochodzą od kur mięsnych lub nieśnych;

3) pkt 3 ustawy, są: a) zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu zwierząt wymienionych w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy do księgi lub rejestru zwierząt hodowlanych, wydane przez podmiot prowadzący księgę lub rejestr tych zwierząt na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, b) zaświadczenie potwierdzające skrócenie czasu produkcji kur mięsnych, wystawione przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej i hodowlanej drobiu na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, c) zaświadczenie potwierdzające datę ponownego wprowadzenia ptaków do pomieszczenia inwentarskiego, w którym nastąpiło skrócenie czasu produkcji, wystawione przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej i hodowlanej drobiu na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, d) kserokopie faktur potwierdzających zakup piskląt kur mięsnych objętych wnioskiem o udzielenie pomocy, potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem własnoręcznym czytelnym podpisem, e) kserokopie faktur potwierdzających sprzedaż kur mięsnych w celu uboju, potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem własnoręcznym czytelnym podpisem;

4) pkt 4 ustawy, są: a) informacja, sporządzona na formularzu udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego, zawierająca określenie: — wielkości powierzchni pomieszczeń inwentarskich przeznaczonych do utrzymywania brojlerów kurzych lub indyków rzeźnych, — terminów, w których dokonano zasiedleń i opróżnień poszczególnych pomieszczeń inwentarskich brojlerami kurzymi lub indykami rzeźnymi w okresie od dnia 1 października 2005 r. do dnia 30 kwietnia 2006 r., b) kserokopie świadectw zdrowia dla drobiu transportowanego z gospodarstwa do rzeźni określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego (Dz. U. Nr 156, poz. 1636) lub świadectw zdrowia dla zwierząt żywych przewożonych z gospodarstwa do rzeźni określonych w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1543 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1542 z 20062006-11-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i trybu rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1541 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1540 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1539 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r.o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1538 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1537 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1536 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1535 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1534 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1533 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o ratyfikacji Konwencji o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 roku, oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1532 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o likwidacji funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1531 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-04 poz. 1616

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie stawek pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-27 poz. 1578

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-23 poz. 1176

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-21 poz. 55

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-30 poz. 1722

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.