Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 375 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-03-29
Data wydania:2006-03-28
Data wejscia w życie:2006-04-01
Data obowiązywania:2006-03-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 375 z 2006


Strona 1 z 6
375

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej „ewidencjonowaniem”;

2) sposób, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu kwot, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy, przez podatnika, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu tych kwot. ———————

1)

§

2. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

1) do dnia 31 grudnia 2006 r. — sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia;

2) do dnia 31 sierpnia 2006 r. — czynności objęte do dnia 31 marca 2006 r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706, z 2005 r. Nr 242, poz. 2043 oraz z 2006 r. Nr 28, poz. 204), niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia. § 3.

1. Do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

1) podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1—39 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70 %;

2) podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej: a) w części I w lp. 1, 10, 12, 26, 31—34, 40—45, 47—50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92—95,

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484.

Dziennik Ustaw Nr 51                — 2160 —                Poz. 375


w części V w lp. 3, 4 — usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w lp. 1—2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.3)), wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka, b) w części I w lp. 2, 7, 28, 35—39, 60—64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a — jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania;

3) podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania;

4) podatników rozpoczynających sprzedaż po dniu 31 grudnia 2005 r., o której mowa w poz. 1—39 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy planowanych do zrealizowania do końca 2006 r. — będzie wyższy niż 70 %.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 września 2006 r., jeżeli w okresie pierwszego półrocza 2006 r. udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1—39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem z działalności wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy lub niższy niż 70 %.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, traci moc po upływie dwóch miesięcy:

1) licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po sześciomiesięcznym okresie, w którym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1—39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy lub niższy niż 70 % — w przypadku podatników rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu 2006 r.; ———————

3)

2) licząc od dnia 31 grudnia 2006 r. — w przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu 2006 r., u których udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1—39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy będzie do końca 2006 r. równy lub niższy niż 70 %.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku:

1) zrzeczenia się zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie lub

2) niedotrzymania warunku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a — tracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w 2006 r. obrotów w wysokości 40 000 zł — z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

6. Do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania również podatników rozpoczynających sprzedaż w 2006 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.

7. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do:

1) podatników, którzy przed dniem 31 marca 2006 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

2) podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przewidywały powstanie obowiązku oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 31 marca 2006 r., w związku z zaistniałymi do dnia 31 marca 2006 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami termin zakończenia zwolnienia na dzień 31 marca 2006 r.; przepis ten nie dotyczy podatników spełniających warunki do zastosowania zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 4.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 375 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 377 z 20062006-03-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r. sygn. akt K 4/06

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 376 z 20062006-03-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 374 z 20062006-03-29

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 373 z 20062006-03-29

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisana w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podmioty zobowiązane do ewidencji kasą fiskalną

  Do kiedy usługi świadczone przez fryzjerów i kosmetyczki nie będą musiały być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących?

 • Sprzedaż pojemników a kasy rejestrujące

  Przedsiębiorstwo Komunalne sprzedając pojemniki na śmieci dla osób fizycznych wystawia faktury VAT. Czy sprzedaż ta musi być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej?

 • Sprzedaż środka trwałego wspólnikowi spółki jawnej

  Wspólnicy spółki jawnej postanowili przekazać samochód osobowy z majątku spółki na rzecz jednego ze wspólników na jego osobiste cele inne niż prowadzona działalność (...)

 • Handel motorami

  Chcę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprowadzania używanych motocykli i skuterów od osób fizycznych z Niemiec i firm z Niemiec, a następnie (...)

 • Parkometry

  Czy parkometry muszą byc fiskalne? Gdyż chcemy zakupic taki parkometr i nie wiemy, czy musi on posiadać kasę fiskalną!? Gmina na nieruchomości stanowiacej jej własność (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-14 poz. 163

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-14 poz. 376

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-21 poz. 598

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

 • Legislacja UE z 2010-03-11 nr 62 poz. 38

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1543

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.