Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1451 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-30
Data wydania:2007-10-25
Data wejscia w życie:2007-10-30
Data obowiązywania:2007-10-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1451 z 2007


1451

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 25 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 października 2007 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 193, poz. 1396) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) w pkt 1 dodaje się lit. c—e w brzmieniu: „c) „Modernizacja gospodarstw rolnych”, d) „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej”, e) „Ułatwianie startu młodym rolnikom”;”, b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.”; ———————

1)

2) w § 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: „4) kontroli krzyżowych, kontroli na miejscu i dalszych czynności prowadzących do podpisania umowy z beneficjentem, naliczania płatności oraz tworzenia list zleceń płatności — w odniesieniu do działań określonych w § 2 pkt 1 lit. c, d i pkt 3;

5) kontroli krzyżowych, kontroli na miejscu i dalszych czynności prowadzących do wydania decyzji administracyjnych, naliczania płatności oraz tworzenia list zleceń płatności — w odniesieniu do działania określonego w § 2 pkt 1 lit. e.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§

4. Tymczasowej akredytacji udziela się:

1) w odniesieniu do działań określonych w § 2 pkt 1 lit. a, b oraz pkt 2 — od dnia 16 października 2007 r. na okres 12 miesięcy;

2) w odniesieniu do działań określonych w § 2 pkt 1 lit. c—e oraz pkt 3 — na okres od dnia 25 października 2007 r. do dnia 16 października 2008 r.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1451 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.