Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 101 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-01-31
Data wydania:2008-01-11
Data wejscia w życie:2008-08-01
Data obowiązywania:2008-01-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 101 z 2008


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 17                — 942 —                Poz. 101


101

USTAWA z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym1) Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 77 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany zapewnić kierowanie połączeń do numeru alarmowego „112” do centrum powiadamiania ratunkowego oraz połączeń do innych numerów alarmowych do właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.”;

2) art. 78 otrzymuje brzmienie: „Art. 78.

1. Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany udostępniać Prezesowi UKE informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego „112” albo innego numeru alarmowego:

1) w czasie rzeczywistym — w przypadku operatora ruchomej publicznej sieci telefonicznej,

2) w trybie wsadowym — w przypadku operatora stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej — w celu udostępnienia tych danych, za pośrednictwem systemu, o którym mowa w ust. 4, odpowiednio centrum powiadamiania ratunkowego albo właściwym terytorialnie jednostkom służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany nieodpłatnie przekazywać Prezesowi UKE dane, o których mowa ———————

1)

w art. 161 ust. 2 pkt 4—6 i art. 169 ust. 1 pkt 1—3, dotyczące abonenta lub zarejestrowanego użytkownika końcowego usługi przedpłaconej dla zapewnienia funkcjonalności systemu, o którym mowa w ust.

4.

3. Informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci są to dla:

1) stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej — dokładny adres zainstalowania zakończenia sieci;

2) ruchomej publicznej sieci telefonicznej — geograficzne położenie urządzenia końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przekazywane do systemu, w którym są gromadzone i nieodpłatnie udostępniane:

1) centralnemu punktowi systemu centrów powiadamiania ratunkowego — w przypadku połączeń do numeru alarmowego „112” oraz do numerów alarmowych ustalonych dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego, chyba że służba ustawowo powołana do niesienia pomocy, wykorzystująca dany numer alarmowy, posiada własny punkt centralny mogący współpracować z systemem albo

2) innym niż wymienione w pkt 1 służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy — w przypadku połączeń do innych numerów alarmowych.

5. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przekazuje, dla zapewnienia funkcjonalności systemu, o którym mowa w ust. 4, aktualne dane, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od dnia zaistnienia ich zmiany, a jeżeli zmiany takie nie nastąpiły nie rzadziej niż raz w miesiącu.

6. Prezes UKE zarządza systemem, o którym mowa w ust. 4, oraz jest upraw-

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2002/22/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 101 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.