Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1349 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-03
Data wydania:2008-10-24
Data wejscia w życie:2008-12-18
Data obowiązywania:2008-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1349 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 214                — 11781 —                Poz. 1349


1349

USTAWA z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 304) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: „Art. 9a.

1. Jednostka koordynująca sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz beneficjentów, o którym mowa w art. 44a rozporządzenia nr 1290/2005.

2. Wykaz beneficjentów jest publikowany na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

3. Poza informacjami określonymi w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2008, str. 28), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 259/2008”, w wykazie beneficjentów zamieszcza się informacje właściwe poszczególnym rodzajom beneficjentów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, obejmujące:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub

2) numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub

3) numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

4. Agencje płatnicze, każda w zakresie swojej właściwości określonej w odrębnych przepisach, przekazują jednostce koordynującej:

1) informacje określone w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 259/2008; ———————

1)

2) informacje, o których mowa w ust. 3, właściwe poszczególnym rodzajom beneficjentów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust.

5. 5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia, tryb, formę i terminy przekazywania przez agencje płatnicze informacji, o których mowa w ust. 4, oraz rodzaje beneficjentów, a także informacje, o których mowa w ust. 3, właściwe poszczególnym rodzajom beneficjentów, zamieszczane w wykazie beneficjentów, mając na względzie wykonanie przepisów rozporządzenia nr 259/2008 oraz prawidłową identyfikację podmiotów wskazanych w wykazie beneficjentów.”. Art. 2. W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051) uchyla się art.

43. Art. 3. W ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) w art. 10 uchyla się ust. 2—4. Art. 4.

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych poinformują, w drodze obwieszczenia, beneficjentów — w terminie i zakresie, o których mowa w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2008, str. 28) — o publikowaniu i przetwarzaniu danych zawartych w informacjach, o których mowa w art. 1 tego rozporządzenia, dotyczących środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach budżetowych 2007 i 2008.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1349 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1354 z 20082008-12-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2008 r. sygn. akt.K 66/07

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1353 z 20082008-12-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1352 z 20082008-12-03

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1351 z 20082008-12-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1350 z 20082008-12-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wykazu uzbrojenia

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1348 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1347 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1346 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1345 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1344 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1343 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.