Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1351 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-03
Data wydania:2008-11-21
Data wejscia w życie:2008-12-03
Data obowiązywania:2008-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1351 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 214                — 11839 —                Poz. 1351


1351

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 17, poz. 134 oraz z 2007 r. Nr 236, poz. 1740) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 4: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 4 i 5;”, b) uchyla się pkt 3;

2) w § 22 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) zwroty nadpłat, podatku oraz wypłatę oprocentowania z kasy podatnikom, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 — Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,”; ———————

1)

3) w § 23 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) zwroty podatnikom podatku oraz wypłatę oprocentowania za zwroty dokonane po terminie, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 — Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,”;

4) w § 27 w ust. 2 w pkt 1: a) lit. e otrzymuje brzmienie: „e) zwrot podatku wynikający z deklaracji podatkowej lub z decyzji organu podatkowego, w korespondencji ze stroną Ma konta 107 — Kasa, jeżeli wypłaty dokonano gotówką, albo ze stroną Ma konta 137 — Rachunek bankowy, jeżeli wypłaty dokonano przelewem albo za pośrednictwem poczty, i jednocześnie, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 — Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,”, b) w lit. g tiret drugie otrzymuje brzmienie: „— podatku wynikającego z deklaracji lub decyzji organu podatkowego lub nadpłaty podatku innego niż wymienione w tiret pierwszym, w korespondencji ze stroną Ma konta 282 — Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 209, poz. 1317.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1351 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1354 z 20082008-12-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2008 r. sygn. akt.K 66/07

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1353 z 20082008-12-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1352 z 20082008-12-03

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1350 z 20082008-12-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wykazu uzbrojenia

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1349 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1348 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1347 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1346 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1345 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1344 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1343 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-29 poz. 1553

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych należności budżetowych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-21 poz. 1412

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw z 2003-02-03 poz. 147

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych należności budżetowych przez urzędy skarbowe jako organy podatkowe

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-04 poz. 970

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-14 poz. 1591

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2011 r. sygn. akt SK 15/09


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.