Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1353 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-03
Data wydania:2008-11-19
Data wejscia w życie:2008-12-03
Data obowiązywania:2008-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1353 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 214                — 11841 —                Poz. 1353


1353

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Na podstawie art. 44h ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wzory:

1) wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych — stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; ———————

1)

2) uproszczonego wniosku o udostępnienie danych, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych — stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wniosku o udostępnienie danych, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych — stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056 i Nr 195, poz. 1198.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

Dziennik Ustaw Nr 214                — 11842 —                Poz. 1353


Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. (poz. 1353)

Załącznik nr 1

WZÓR

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 214                — 11843 —                Poz. 1353


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 214                — 11844 —                Poz. 1353


———————

* Niepotrzebne skreślić.

1) Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania przepisu prawa materialnego, z którego wynika uprawnienie do pozyskania żądanych danych.

2) W pkt 4 należy wskazać cel pozyskania danych lub wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych, lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osobowych (np. wezwanie sądowe, postanowienia, decyzje innych organów).

3) W pkt 5 wniosku należy wskazać, znane wnioskodawcy, dane osoby, np. nazwisko i imię, miejsce urodzenia, wiek, lub inne informacje umożliwiające wyodrębnienie danych osoby ze zbioru.

Dziennik Ustaw Nr 214                — 11845 —                Poz. 1353


Załącznik nr 2

WZÓR ...............................................

(miejscowość, data)

Wnioskodawca ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

(oznaczenie wnioskodawcy i adresu jego siedziby)

.....................................................................

(REGON — jeżeli dotyczy)

Organ administracji publicznej ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

(dane organu, do którego kierowany jest wniosek)

UPROSZCZONY WNIOSEK O UDOST¢PNIENIE DANYCH, ZA POMOCĄ URZĄDZE¡ TELETRANSMISJI DANYCH, Z EWIDENCJI LUDNOÂCI, ZBIORU PESEL ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWA˚NIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH* Na podstawie art. 44h ust. 5 w związku z art. 44i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.) wnoszę o wyrażenie zgody na udostępnienie za pomocą urządzeń teletransmisji danych zgromadzonych w: zbiorach meldunkowych: ..........................................................................................................................................

(oznaczenie miejscowe zbioru/ów meldunkowych)

zbiorze PESEL ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych UZASADNIENIE

1. Podstawa prawna upoważniająca do uzyskania danych: ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

2. Opis specyfiki lub zakresu wykonywanych zadań lub prowadzonej działalności uzasadniającej uzyskanie danych: ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ———————

* Niepotrzebne skreślić.

Dziennik Ustaw Nr 214                — 11846 —                Poz. 1353


3. Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uzyskanych danych uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania: Zastosowano środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Zastosowano podstawowe wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 171, poz. 1433).

4. Zakres żądanych danych: ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że:

1) uzyskane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu, dla którego zostały udostępnione;

2) wnioskodawca posiada urządzenia umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane w systemie oraz zakresu, daty i celu uzyskania danych.

Dane osoby reprezentującej podmiot: imię i nazwisko ............................................................................................................................................................... stanowisko ...................................................................................................................................................................... tel. kontaktowy .................................................................. e-mail .................................................................................

Dane osoby uprawnionej do kontaktów w sprawach technicznych: imię i nazwisko ............................................................................................................................................................... stanowisko ...................................................................................................................................................................... tel. kontaktowy .................................................................. e-mail ................................................................................

.............................................

(podpis i pieczęć wnioskodawcy)

Dziennik Ustaw Nr 214                — 11847 —                Poz. 1353


Załącznik nr 3

WZÓR ...............................................

(miejscowość, data)

..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

(oznaczenie wnioskodawcy i adresu jego siedziby/miejsca zamieszkania)

.....................................................................

(REGON — jeżeli dotyczy)

WNIOSEK O UDOST¢PNIENIE DANYCH, ZA POMOCĄ URZĄDZE¡ TELETRANSMISJI DANYCH, W DRODZE WERYFIKACJI, Z EWIDENCJI LUDNOÂCI, ZBIORU PESEL ORAZ OGÓLNOKRAJOWEJ EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWA˚NIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH* Na podstawie art. 44h ust. 6 w związku z art. 44i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.) wnoszę o wyrażenie zgody na udostępnienie w drodze weryfikacji danych zgromadzonych w ewidencji ludności/ zbiorze PESEL/ ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO), za pomocą urządzeń teletransmisji danych. UZASADNIENIE

1. Podstawa prawna upoważniająca do uzyskania danych lub wskazanie interesu prawnego w uzyskaniu zweryfikowanych danych: ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

2. Opis specyfiki lub zakresu wykonywanych zadań lub prowadzonej działalności uzasadniającej uzyskanie zweryfikowanych danych: ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

3. Informacja na temat zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych uzyskanych danych, uniemożliwiających wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania: Opracowano i wdrożono politykę bezpieczeństwa danych osobowych. Opracowano i wdrożono instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Wyznaczono administratora bezpieczeństwa informacji lub administrator danych wykonuje jego obowiązki. ———————

* Niepotrzebne skreślić.

Dziennik Ustaw Nr 214                — 11848 —                Poz. 1353


Do przetwarzania danych dopuszczono wyłącznie osoby posiadające upoważnienie administratora danych, a w jednostce prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych. Zastosowano środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Inne wdrożone zabezpieczenia techniczne i organizacyjne danych: ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................

4. Wskazanie posiadanych urządzeń umożliwiających identyfikację osoby uzyskującej dane w systemie oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania: ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

5. Zakres żądanych danych podlegających weryfikacji dane adresowe dane dotyczące dowodu osobistego

Oświadczam, że uzyskane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu, dla którego zostały udostępnione. Dane osoby reprezentującej podmiot: imię i nazwisko ............................................................................................................................................................... stanowisko ...................................................................................................................................................................... tel. kontaktowy .................................................................. e-mail ................................................................................ Dane osoby uprawnionej do kontaktów w sprawach technicznych: imię i nazwisko ............................................................................................................................................................... stanowisko ...................................................................................................................................................................... tel. kontaktowy .................................................................. e-mail ................................................................................

.............................................

(podpis i pieczęć wnioskodawcy)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1353 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1354 z 20082008-12-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2008 r. sygn. akt.K 66/07

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1352 z 20082008-12-03

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1351 z 20082008-12-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1350 z 20082008-12-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wykazu uzbrojenia

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1349 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1348 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1347 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1346 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1345 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1344 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1343 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.