Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1650 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-31
Data wydania:2008-12-05
Data wejscia w życie:2008-12-31
Data obowiązywania:2008-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1650 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 237                — 13658 —                Poz. 1650


1650

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Art. 1. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) równowartości 70 % zadłużenia po spłacie całości kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu w części niepodlegającej umorzeniu, jeżeli spłata ta nastąpi do dnia 31 grudnia 2012 r., z tym że w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu członkowi spółdzielni przysługuje roszczenie o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe albo o przeniesienie przez spółdzielnię na rzecz członka prawa własności lokalu mieszkalnego z ograniczeniem żądania przez spółdzielnię mieszkaniową uzupełnienia wkładu budowlanego do przypadającej na dany lokal ———————

1)

nominalnej kwoty umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy, która podlega zwrotowi do budżetu państwa.”;

2) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Na wniosek kredytobiorcy, który do dnia 31 grudnia 2012 r. dokona spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 1, wraz z 30 % odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa oraz 30 % odsetek skapitalizowanych naliczonych po dniu 30 czerwca 1993 r., pozostałe 70 % odsetek przejściowo wykupionych podlega umorzeniu, a 70 % skapitalizowanych odsetek podlega wykupieniu przez budżet państwa. W przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu członkowi spółdzielni przysługuje roszczenie o przekształcenie tego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu albo o przeniesienie przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka prawa własności lokalu mieszkalnego, na warunkach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 5.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30 grudnia 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1459.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1650 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1666 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1665 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1664 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1663 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1662 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1661 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1660 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1659 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1658 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1657 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1656 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1655 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1654 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1653 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1652 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1651 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Likwidacja książeczki mieszkaniowej

  Jestem właścicielem domu jednorodzinnego. Od 1978 r. posiadam książeczkę mieszkaniową z pełnym wkładem, od kilku lat dokonuję comiesięcznych wpłat na w/w książeczkę. (...)

 • Umorzenie kredytu mieszkania spółdzielczego

  Doszło do 70% umorzenie kredytu z mieszkania spółdzielczo-lokatorskiego na podstawie ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, (...)

 • Wypłata premii gwarancyjnej

  Wykupiłam z mężem mieszkanie kwaterunkowe od gminy. Ponieważ od 2000 r. mamy rozdzielność majątkową, w akcie notarialnym wpisaliśmy, że mieszkanie jest finansowane (...)

 • Premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej

  Od 1992 roku razem z siostrą jestem współwłaścicielem nieruchomości, każde z nas ma po ½. W skład nieruchomości wchodzi działka z budynkiem mieszkalnym i budynkami (...)

 • Umorzenie kredytu mieszkaniowego

  Moi rodzice od około 1978 r. oszczędzali na książeczce mieszkaniowej i do 1989 r. dokonali wpłat. W 1988 r. w zamian za ojca zostałem przyjęty w poczet członków Spółdzielni (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1923

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-14 poz. 1413

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-29 poz. 1227

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt K 8/09

 • Monitor Polski 2011 nr 95 poz. 966

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2011 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 783

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.