Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1654 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-31
Data wydania:2008-12-06
Data wejscia w życie:2009-01-01
Data obowiązywania:2008-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1654 z 2008


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 237                — 13670 —                Poz. 1654


1654

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 180: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „§

1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

2) 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

3) 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

4) 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

5) 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.”, b) uchyla się § 2, c) § 4 otrzymuje brzmienie: „§

4. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania okresu ustalonego w § 1.”,

———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawę z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740 i Nr 223, poz. 1460.

d) po § 6 dodaje się § 61—63 w brzmieniu: „§

61. Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni, pracownikowi—ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. §

62. W przypadku, o którym mowa w § 61, urlop macierzyński pracownicy przerywa się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik—ojciec wychowujący dziecko. §

63. Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego w okolicznościach, o których mowa w § 61 i w § 62, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.”;

2) po art. 182 dodaje się art. 1821—1823 w brzmieniu: „Art. 1821. §

1. Pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

1) do 6 tygodni — w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1,

2) do 8 tygodni — w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2—5. §

2. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. §

3. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy. §

4. Pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy; w takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1654 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1666 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1665 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1664 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1663 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1662 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1661 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1660 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1659 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1658 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1657 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1656 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1655 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1653 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1652 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1651 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1650 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.