Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1224 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-09-18
Data wydania:2009-09-10
Data wejscia w życie:2009-09-18
Data obowiązywania:2009-09-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1224 z 2009


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 153                — 11826 —                Poz. 1224


1224

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 10 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 36, poz. 408, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się pkt 1;

2) w § 5 dodaje się pkt 5—9 w brzmieniu: „5) dodatek za realizację zadań z zakresu kontroli: zgłoszeń celnych, towarów i osób — w oddziałach celnych granicznych,

6) dodatek za służbę na jednostce pływającej Służby Celnej,

7) dodatek za obsługę urządzeń RTG do prześwietlania pojazdów (samochodów ciężarowych, autobusów, samochodów osobowych), kontenerów i wagonów kolejowych,

8) dodatek za realizację zadań kontrolnych — w komórce zwalczania przestępczości w izbie celnej,

9) dodatek za osobiste wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego.”;

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Funkcjonariuszom, którym powierzono opiekę nad psem służbowym, przysługuje z tego tytułu miesięczny dodatek w wysokości 0,058 kwoty bazowej — w trakcie sprawowania tej opieki.”; ———————

1)

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych przysługuje miesięczny dodatek w wysokości:

1) przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości — 0,02,

2) przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości — 0,039,

3) przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości — 0,058 — kwoty bazowej.”;

5) po § 9b dodaje się § 9c—9e w brzmieniu: „§ 9c.

1. Dodatki, o których mowa w § 5 pkt 5—8, ustala się w wysokości 0,16 kwoty bazowej.

2. Wysokość dodatków, o których mowa w § 5 pkt 5—8, obniża się proporcjonalnie do liczby godzin nieobecności funkcjonariusza w służbie w danym miesiącu. § 9d.

1. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w komórce egzekucyjnej za osobiste wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego przysługuje miesięczny dodatek w wysokości do 50 % uposażenia zasadniczego funkcjonariusza.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę terminowość i efektywność podjętych działań oraz rodzaj prowadzonych spraw.

3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, ustala się na okres 3 miesięcy. § 9e. W przypadku zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej dodatków, o których mowa w § 5 pkt 5—8, funkcjonariuszowi wypłaca się tylko jeden dodatek.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie: „§

10. Kwoty dodatków określonych w rozporządzeniu po ich wyliczeniu zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.”;

7) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2009 r. Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

2)

3)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 53, poz. 311 oraz z 2009 r. Nr 18, poz.

97. Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 43, poz. 400, z 2004 r. Nr 208, poz. 2121, z 2007 r. Nr 205, poz. 1485 oraz z 2008 r. Nr 51, poz. 296 i Nr 217, poz. 1387.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1224 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1227 z 20092009-09-18

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1226 z 20092009-09-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1225 z 20092009-09-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 400

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-15 poz. 1349

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-15 poz. 1350

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1616

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-15 poz. 387

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.