Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1224 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-09-18
Data wydania:2009-09-10
Data wejscia w życie:2009-09-18
Data obowiązywania:2009-09-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1224 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 153                — 11826 —                Poz. 1224


1224

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 10 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 36, poz. 408, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się pkt 1;

2) w § 5 dodaje się pkt 5—9 w brzmieniu: „5) dodatek za realizację zadań z zakresu kontroli: zgłoszeń celnych, towarów i osób — w oddziałach celnych granicznych,

6) dodatek za służbę na jednostce pływającej Służby Celnej,

7) dodatek za obsługę urządzeń RTG do prześwietlania pojazdów (samochodów ciężarowych, autobusów, samochodów osobowych), kontenerów i wagonów kolejowych,

8) dodatek za realizację zadań kontrolnych — w komórce zwalczania przestępczości w izbie celnej,

9) dodatek za osobiste wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego.”;

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Funkcjonariuszom, którym powierzono opiekę nad psem służbowym, przysługuje z tego tytułu miesięczny dodatek w wysokości 0,058 kwoty bazowej — w trakcie sprawowania tej opieki.”; ———————

1)

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych przysługuje miesięczny dodatek w wysokości:

1) przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości — 0,02,

2) przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości — 0,039,

3) przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości — 0,058 — kwoty bazowej.”;

5) po § 9b dodaje się § 9c—9e w brzmieniu: „§ 9c.

1. Dodatki, o których mowa w § 5 pkt 5—8, ustala się w wysokości 0,16 kwoty bazowej.

2. Wysokość dodatków, o których mowa w § 5 pkt 5—8, obniża się proporcjonalnie do liczby godzin nieobecności funkcjonariusza w służbie w danym miesiącu. § 9d.

1. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w komórce egzekucyjnej za osobiste wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego przysługuje miesięczny dodatek w wysokości do 50 % uposażenia zasadniczego funkcjonariusza.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę terminowość i efektywność podjętych działań oraz rodzaj prowadzonych spraw.

3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, ustala się na okres 3 miesięcy. § 9e. W przypadku zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej dodatków, o których mowa w § 5 pkt 5—8, funkcjonariuszowi wypłaca się tylko jeden dodatek.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie: „§

10. Kwoty dodatków określonych w rozporządzeniu po ich wyliczeniu zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.”;

7) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2009 r. Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

2)

3)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 53, poz. 311 oraz z 2009 r. Nr 18, poz.

97. Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 43, poz. 400, z 2004 r. Nr 208, poz. 2121, z 2007 r. Nr 205, poz. 1485 oraz z 2008 r. Nr 51, poz. 296 i Nr 217, poz. 1387.

Dziennik Ustaw Nr 153                — 11827 —                Poz. 1224


Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. (poz. 1224)

TABELE MIESI¢CZNYCH STAWEK UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO DLA STANOWISK SŁU˚BOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁU˚BY CELNEJ I. Ministerstwo Finansów Stanowisko służbowe 1 Szef Służby Celnej Zastępca Szefa Służby Celnej Dziekan Naczelnik wydziału Główny specjalista Starszy specjalista Specjalista Referendarz Podreferendarz Starszy referent Referent Grupa uposażenia zasadniczego 2 01 02 03 03 04 05 06 07 08 09 10 Mnożnik kwoty bazowej 3 5,610—6,594 4,677—5,987 2,366—4,490 2,366—4,490 2,072—3,929 1,943—3,461 1,876—3,180 1,810—2,900 1,507—2,805 1,457—2,432 1,237—1,871

II. Izby celne i urzędy celne Stanowisko służbowe 1 Dyrektor izby celnej Zastępca dyrektora izby celnej Główny księgowy Naczelnik urzędu celnego Zastępca naczelnika urzędu celnego Kapelan (w izbie celnej) Naczelnik wydziału (w izbie celnej) Rzecznik prasowy (w izbie celnej) Audytor wewnętrzny (w izbie celnej) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (w izbie celnej) Kierownik oddziału Ekspert celny Radca prawny Grupa uposażenia zasadniczego 2 01 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 Mnożnik kwoty bazowej 3 2,072—5,571 1,841—4,677 1,841—4,677 1,831—4,209 1,831—4,209 1,831—4,209 1,831—4,209 1,831—4,209 1,831—4,209 1,831—4,209 1,831—4,209 1,701—3,741 1,701—3,741

Dziennik Ustaw Nr 153                — 11828 —                Poz. 1224


1 Kierownik referatu Kierownik zmiany Inspektor celny Starszy kontroler celny Kontroler celny Młodszy kontroler celny Referent

2 05 06 07 08 09 10 11

3 1,680—3,554 1,656—3,180 1,635—2,900 1,593—2,805 1,370—2,525 1,333—2,244 1,197—1,496

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1224 z 2009 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1227 z 20092009-09-18

    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1226 z 20092009-09-18

    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie

  • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1225 z 20092009-09-18

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.